Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 055 000 euro.

Anslaget får också användas för medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring:Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2017:

Effekter
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

    2015
utfall
2016
mål
2017
mål
         
Funktionell effektivitet      
Arbetsproduktivitet Produktivitetsförändring, % +2,1 +1,0 +1,0
Resurshushållning Förändring av enhetskostnaderna, % +6,2 +2,0 +2,0
         
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse Kundbedömning (1—5) 3,9 4,0 4,0
Elektronisk kommunikation Patentansökningar, % 92,1 92 92
  Varumärkesansökningar, % 84,1 80 85
  Anmälningar till handelsregistret, % 62,7 55 65
  Anmälningar till föreningsregistret, % 74,2 67 70
Handläggningstid i genomsnitt Nationella patentansökningar (år) 2,8 2,4 2,2
  PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid, % 91,5 90 90
  Nationella varumärkesansökningar (mån.) 4,3 3,8 3,2
  Anmälningar till handelsregistret (dagar) 7,4 6 5
  Anmälningar till föreningsregistret (dagar) 6 10 5

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 384,4 418 411
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,8 3,7 3,7

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 49 225 47 230 44 594
— övriga intäkter 171 - -
Intäkter sammanlagt 49 396 47 230 44 594
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 42 665 43 306 41 149
— andel av samkostnaderna 9 883 9 500 9 500
Kostnader sammanlagt 52 548 52 806 50 649
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 152 -5 576 -6 055
Kostnadsmotsvarighet, % 94 89 88

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 46 593 51 771 50 649
Bruttoinkomster 49 396 47 230 44 594
Nettoutgifter -2 803 4 541 6 055
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 348    
— överförts till följande år 4 033    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS:s inkomstbortfall) 1 400
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 29.01.22) 60
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 32.01.21) 60
Tillsynen över ombuden för industriellt rättsskydd 25
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -7
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -14
Sammanlagt 1 514

2017 budget 6 055 000
2016 budget 4 541 000
2015 bokslut -2 118 331