Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 055 000 euro.

Anslaget får också användas för medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2017:

Effekter
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
     
Funktionell effektivitet   
ArbetsproduktivitetProduktivitetsförändring, %+2,1+1,0+1,0
ResurshushållningFörändring av enhetskostnaderna, %+6,2+2,0+2,0
     
Produktion och kvalitetsledning   
KundtillfredsställelseKundbedömning (1—5)3,94,04,0
Elektronisk kommunikation Patentansökningar, %92,19292
 Varumärkesansökningar, %84,18085
 Anmälningar till handelsregistret, %62,75565
 Anmälningar till föreningsregistret, %74,26770
Handläggningstid i genomsnittNationella patentansökningar (år)2,82,42,2
 PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid, %91,59090
 Nationella varumärkesansökningar (mån.)4,33,83,2
 Anmälningar till handelsregistret (dagar)7,465
 Anmälningar till föreningsregistret (dagar)6105

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken384,4418411
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,83,73,7

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer49 22547 230 44 594
— övriga intäkter171--
Intäkter sammanlagt49 39647 23044 594
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader42 66543 30641 149
— andel av samkostnaderna9 8839 5009 500
Kostnader sammanlagt52 54852 80650 649
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 152-5 576-6 055
Kostnadsmotsvarighet, %948988

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter46 59351 77150 649
Bruttoinkomster49 39647 23044 594
Nettoutgifter-2 8034 5416 055
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 348  
— överförts till följande år4 033  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS:s inkomstbortfall)1 400
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 29.01.22)60
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring från moment 32.01.21)60
Tillsynen över ombuden för industriellt rättsskydd25
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-7
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-14
Sammanlagt1 514

2017 budget6 055 000
2016 budget4 541 000
2015 bokslut-2 118 331