Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2011 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Statsbudgeten 2017

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 26 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1282/2005), kaupanvahvistaja-asetukseen (959/2003) sekä avioliittoasetukseen (820/1987). Tulokertymässä on lisäyksenä otettu huomioon suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden (summaariset) asioiden määrän kasvu ja vähennyksenä maksuja koskeva muutos, jolla maksun suuruus määräytyy vireille tulotavan mukaan. Sähköisesti vireille tulevista summaarisista asioista perittäisiin 25 prosenttia alempi maksu. Vuonna 2011 sähköisesti saapuvien asioiden osuuden arvioidaan olevan 85 prosenttia asioista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
budjetoitu
2011
varsinainen
talousarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot43 23331 70025 700
— muut tuotot304300300
Tuotot yhteensä43 53732 00026 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset98 52555 00084 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-54 988-23 000-58 000
Kustannusvastaavuus,  %445831


2011 talousarvio26 000 000
2010 III lisätalousarvio10 000 000
2010 talousarvio22 000 000
2009 tilinpäätös43 537 285

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 58 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
budjetoitu
2011
varsinainen
talousarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot52 09058 00058 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset63 52460 00062 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-11 434-2 000-4 000
Kustannusvastaavuus,  %829794


2011 talousarvio58 000 000
2010 talousarvio58 000 000
2009 tilinpäätös52 089 563

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1493/2007), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1283/2005) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (351/2009). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2011 talousarvio200 000
2010 talousarvio150 000
2009 tilinpäätös195 469