Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 619 000 euro.

Förklaring:Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar samt att störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr ekonomin mot förnyelse och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna bekämpas den grå ekonomin.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om ett upphandlingsförfarande.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2017:

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar      
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden/Finlands positionering i förhållande till andra länder 89/140 70/140 60/140
Finländarna får ökat förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad      
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad - 55 % 57 %

Verksamhetens resultat

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller      
— Intressentgruppernas bedömning (1—5) 3,8 > 4,0 > 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på koncentration      
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5) 3,6 > 3,7 > 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen      
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.) 291 130 130

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Främjande av marknadernas funktion 28,9 25,5 32,5
Konkurrensövervakning 53,1 52,0 52,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd 33,9 32,5 32,5
Förvaltningstjänster 20,4 17,0 17,0
Sammanlagt 136,3 127 134

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Utvecklingen av årsverken 136 127 134
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,3 > 3,4 > 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 11 564 10 728 11 254
Bruttoinkomster 648 670 635
Nettoutgifter 10 916 10 058 10 619
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 260    
— överförts till följande år 1 164    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tillsyns- och utvärderingsuppgifter (offentlig upphandling) 1 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -87
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -51
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -62
Temporär sänkning av StPL-avgiften -89
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 561

2017 budget 10 619 000
2016 II tilläggsb. -89 000
2016 budget 10 058 000
2015 bokslut 10 820 000