Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och ministerierna en tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av tillväxt- och sysselsättningsmålen enligt regeringsprogrammet. Tillväxtpolitiken bygger på en framgångsrik företagsverksamhet som bidrar till innovation och sysselsättning samt skapar välfärd i Finland.

Med hjälp av tillväxtpolitiken skapas det inom förvaltningsområdet förutsättningar för förnyelse i företagen och förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar, för tillväxt och internationalisering, sund konkurrens, sänkning av sysselsättningströskeln, sporrande av arbete och förnyande av arbetskraftsförvaltningen så att den stöder sysselsättningen.

Med hjälp av bioekonomi och ren energi skapas en ny och konkurrenskraftig affärsverksamhet och sysselsättning samt främjas hållbar utveckling.

Tillväxtpolitiken utsträcks i samband med landskapsreformen till att gälla också kundtjänsten så att företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna slås samman till offentliga tillväxttjänster som grundar sig på affärsverksamhet.

Arbets- och näringsförvaltningen genomför tillväxtpolitiken i sina olika åtgärder och tjänster med beaktande av ett effektivt och verkningsfullt genomförande. Genom en aktiv dialog på marknaden stärks företagens vilja att växa.

Skapandet av en internationellt konkurrenskraftig verksamhetsmiljö syftar till att avveckla hinder för och begränsningar av konkurrensen samt att lätta upp tillstånds- och myndighetsförfarandena.

Samhälleliga effektmål

Det viktigaste målet för tillväxtpolitiken är att uppnå en hög sysselsättningsgrad på en stabil grund, med sikte på att sysselsättningsgraden ska stiga till 72 procent under regeringsperioden samtidigt som antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer.

Arbets- och näringsministeriet ställer för sitt ansvarsområde preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2017:

  • — Den privata sektorns kapacitet förbättras och affärsverksamheten inriktas i högre grad på den internationella marknaden
  • — Företagen utnyttjar i större utsträckning de nya möjligheter till affärsverksamhet som nätverken för värdeskapande erbjuder
  • — Företagen sporras med hjälp av olika metoder att utveckla nya verksamhetsmodeller och produkter, skapa nya kundbehov samt att reagera snabbt på marknaden
  • — Satsningar på forskning och utveckling riktar sig i tillräcklig grad till utvecklande av betydande nya initiativ
  • — Strukturerna för arbetslivet utvecklas så att allas arbetsinsats och kunnande kan utnyttjas fullt ut med tanke på att näringsstrukturen ändras
  • — Infrastrukturen för energibranschen och de övriga branscherna ska stödja tillväxten
  • — Inom regionutvecklingen utnyttjas de möjligheter som tillväxtpolitiken erbjuder. I samband med regionförvaltningsreformen säkerställs ett genomförande som grundar sig på affärsverksamhet och stöder tillväxt och sysselsättning
  • — Konkurrensen inom ekonomin ökas och förutsättningarna för den marknadsmässiga affärsverksamheten förbättras.
Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Genom effektiv arbetskrafts- och företagsservice uppmuntras arbetskraften och företagen till kompetensutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är av största vikt i synnerhet vid omstruktureringar.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen var 43 % kvinnor åren 2013—2015. Kvinnornas andel av dem som börjat delta i arbetskraftsservice var följande: inom yrkesinriktad arbetskraftsutbildning 37 % år 2015, 36 % år 2014 och 43 % år 2013, inom integrationsutbildning 60 % år 2015 och 59 % åren 2013—2014, inom lönesubventionerat arbete 48 % år 2015, 47 % år 2014 och 48 % år 2013 samt inom systemet med startpeng 48 % år 2015, 46 % år 2014 och 47 % år 2013. Av dem som inledde frivilliga studier var 60 % kvinnor åren 2013—2015.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

  2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
32.20.40Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — fullmakt för finansiering241,015240,515
32.20.41Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt5,000-
32.20.82Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt500,000500,000
32.20.83Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt146,823146,823
32.30.51Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt för upphandlingskontrakt140,430127,800
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  
 — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)8,4008,400
 — bevillningsfullmakt0,0340,034
32.50.42Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt5,000-
32.50.43Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt1,000-
32.50.64EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt326,965378,684
32.60.40Energistöd (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt35,00035,000

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Förvaltning712 648284 540271 373-13 167-5
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 58833 64533 65050
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)214 435193 120179 626-13 494-7
20.Civiltjänst (förslagsanslag)4 1924 9394 9390
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)538616526-90-15
(22.)Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)100 0000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)92 38830 62230 8542321
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)13 57113 251-320-2
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)020200
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)9 5078 0078 5075006
(88.)Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag)42 0000
(89.)Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)209 0000
20.Närings- och innovationspolitik1 473 137925 551860 042-65 509-7
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 11032 89031 557-1 333-4
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)40 57238 44836 557-1 891-5
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)500500400-100-20
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)367 195330 370274 500-55 870-17
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)1 1023 5002 500-1 000-29
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)9 8007 0242 300-4 724-67
43.Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)30 00043 00013 00043
(46.)Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)20 0000
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)90 49756 73564 6437 90814
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)9 88620 20040 30020 100100
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)130 18891 77087 303-4 467-5
(50.)Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000-1 000-100
51.Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)1101100
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)505 068106 40482 462-23 942-23
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)010100
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)132 219141 700139 900-1 800-1
87.Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)5 0005 0005 0000
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)105 00030 00029 500-500-2
89.Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)20 00030 00020 000-10 000-33
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik741 785750 512595 331-155 181-21
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)153 486165 117173 1318 0145
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)588 299585 395422 200-163 195-28
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet64 04885 60076 331-9 269-11
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 82010 05810 6195616
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)-2 1184 5416 0551 51433
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 67719 78119 482-299-2
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)5 7314 7314 7310
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)873897822-75-8
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 5242 5722 5720
52.Lönegaranti (förslagsanslag)27 50143 00032 000-11 000-26
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)40205030150
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik443 259342 160437 45195 29128
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)15 00011 000-4 000-27
41.Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)52 09535 60033 600-2 000-6
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)24 42830 21820 078-10 140-34
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)11 0518 0185 315-2 703-34
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 0005 0005 0000
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)344 970242 324357 458115 13448
65.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)5 7166 0005 000-1 000-17
60.Energipolitik212 752383 379464 48381 10421
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 9948 8576 407-2 450-28
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)2 5002 5000
40.Energistöd (förslagsanslag)45 93276 40270 076-6 326-8
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)11 72141 75028 465-13 285-32
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)1 1111 310385-925-71
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)597460250-210-46
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)142 398234 600273 40038 80017
45.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)20 00040 00020 000100
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)43 00043 0000
(87.)Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)2 0000
70.Integration98 913164 471223 04958 57836
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)2 2462 2462 091-155-7
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)96 667162 225220 95858 73336
Sammanlagt3 746 5422 936 2132 928 060-8 1530
 Det totala antalet anställda11 4288 0008 000