Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 173 131 000 euro.

Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2017:

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder (%)58> 69> 67
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökandekunder (%)62> 65> 67

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken2 7932 7482 689
— årsverken under omkostnadsmomentet2 4182 3482 289
— årsverken under övriga moment375400400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,2> 3,2> 3,2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter155 955165 517173 531
Bruttoinkomster603400400
Nettoutgifter155 352165 117173 131
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 694  
— överförts till följande år6 828  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet)17 000
Integration av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-27 årsverken)-1 330
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring till moment 28.30.03)-228
Översättnings- och tolktjänster samt utbildningen av personer som sköter uppgifterna-1 330
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 169
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror47
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-350
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-730
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-176
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 777
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-826
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 117
Sammanlagt8 014

2017 budget173 131 000
2016 II tilläggsb.-1 008 000
2016 budget165 117 000
2015 bokslut153 486 000