Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. (32.01.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. (32.01.42) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 500 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas för att utveckla och diversifiera den finska kapitalinvesteringsmarknaden genom marknadsbaserade investeringar i sådana kapitalinvesteringsfonder som investerar i finländska tillväxtföretag.

Finlands Industriinvestering Ab:s placeringsverksamhet riktas särskilt till finansiering av venture-fasen med tyngdpunkten på den tidiga tillväxtfasen (senare venture). De viktigaste tyngdpunkterna i placeringsverksamheten är att öka storleken på de venture-fonder som finns i Finland och venture-fonder som upprättats av nya förvaltningsbolag och förvaltningsteam. Dessutom får medel riktas till tillväxtfonder (exempelvis mezzaninfonder och små buyout-fonder för små och medelstora företag) samt fonder eller investeringsprogram som syftar till att kanalisera den EU-finansiering som främjar tillväxten i Finland (särskilt Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska investeringsfonden). Investeringsverksamheten syftar till att vara ekonomiskt lönsam och de medel som anvisats för verksamheten kan när de återförs från investeringarna användas för nya investeringar i tillväxtföretag.

Avsikten är att anslaget ska fördelas på 3—6 fondplaceringar åren 2017—2019. Investeringsverksamhetens effektivitet följs upp årligen bl.a. när det gäller målbolagens tillväxt och antalet arbetstillfällen.

Samhälleliga effekter

— Det bedöms att målfonderna med hjälp av anslaget utöver den offentliga finansieringen kommer att ta in sammanlagt minst 100—200 miljoner euro i privat och globalt kapital. Detta innebär att nytt riskkapital kan kanaliseras till finländska tillväxtföretag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40)-500
Sammanlagt-500

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget29 500 000
2016 budget30 000 000
2015 bokslut105 000 000