Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöministeriö
         10. Ympäristön suojelu
         20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
         30. Asumisen edistäminen
              54. Asumistuki
              55. Avustukset korjaustoimintaan
              60. Siirto valtion asuntorahastoon
         40. Alueelliset ympäristökeskukset
         50. Ympäristölupavirastot
         60. Suomen ympäristökeskus
         70. Valtion asuntorahasto
         99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 50 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin. Vuonna 2007 ei myönnetä avustuksia kuntoarvioihin eikä huoltokirjan laatimiseen, ja energia-avustukset keskitetään asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen (128/2006) 7a luvun perusteella pientaloille sekä asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen liittyneiden kiinteistöjen energiakatselmuksiin.

Ennen vuotta 2006 korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain (1021/2002) ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1031/1998) nojalla myönnetyt avustukset maksetaan valtion asuntorahaston varoista.

Selvitysosa: Määrärahalla tuetaan erityisesti ikääntyvien ja vammaisväestön kotona asumista. Painopisteinä ovat hissien rakentaminen, vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen sekä pientalojen lämmitysjärjestelmien uusiminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Valtiovarainvaliokunta:

Korjausavustuksiin ehdotetaan 50 miljoonan euron määrärahaa, joka on tarkoitus kohdentaa ensisijaisesti asumisen esteettömyyden sekä ikääntyvien ja vammaisten kotona asumisen edellytysten parantamiseen. Määrärahasta käytetään 4 miljoonaa euroa myös energia-avustuksiin, joilla tuetaan pientalojen lämmitystapamuutoksia. Muut energia-avustukset lopetetaan. Jatkossa useamman asunnon asuinrakennuksissa energiataloudellisia korjauksia tuetaan sen sijaan korjauslainoin, sillä omistusasunto-osakeyhtiötalojen 40 prosentin korjauslaina ulotetaan koskemaan myös energiataloudellisia korjauksia.

Momentin määräraha vähenee 20 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Vähennys kohdentuu lähinnä energia-avustuksiin, joihin on aiempina vuosina osoitettu 17 miljoonaa euroa, mutta ensi vuonna siis vain 4 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta jää muihin avustuksiin 46 miljoonaa, joka on 7 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vähennys ei kuitenkaan vähennä uusien hissien asentamista, mutta vanhojen hissien korjaamisia ei sen sijaan voitane enää tukea.

Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaan avustuksia voidaan myöntää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, mm. hissiasennuksiin, vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen ja asunnon terveyshaittojen korjaamiseen. Määräraha on ollut näihin tarpeisiin nähden jatkuvasti alimittainen.

Hallituksen asuntopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että ikääntyvän väestön kotona asumisen tukeminen edellyttää mm. lisäinvestointeja esteettömyyden parantamiseen. Ympäristöministeriö on myös asettanut ensi vuodelle erääksi asuntomarkkinoiden toimintaa kuvaavaksi tavoitteeksi, että ikääntyvien kotona asumisen edellytykset helpottuvat.

Valiokunta katsoo, että hissien rakentamiseen sekä muihin asuntojen esteettömyyttä parantaviin toimiin tulisi panostaa selvästi aiempaa enemmän, jotta vanhukset ja muut asumisessa apua tarvitsevat voisivat asua mahdollisimman pitkään normaaleissa asunnoissa. Väestön ikääntyessä perusparannusten ja korjaustöiden avustaminen yhteiskunnan varoin on perusteltua, sillä muut asumisratkaisut ovat tuntuvasti kalliimpia.

Myös kiinnostus hissien rakentamiseen ja korjaamiseen on viime aikoina lisääntynyt. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esim. uusia hissejä koskevien avustushakemusten määrä on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Tämä on luonnollista, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen sekä se, että Suomessa on edelleen noin 50 000 hissitöntä rappukäytävää sellaisissa taloissa, joissa on vähintään kolme kerrosta. On myös tärkeää, etteivät erilaiset kunta- tai aluekohtaiset määräykset ole esteenä hissien rakentamiselle.

Valiokunta pitää hyvänä, että pientalojen lämmitystapamuutoksia tuetaan, mutta tukea olisi perusteltua myöntää myös muihin energiakorjauksiin. Asuinrakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan korjaushankkeiden aloittamista voidaan edistää selvästi paremmin avustuksilla kuin korkotukilainoilla.

Momentille lisätään 500 000 euroa hissiavustuksiin.


2007 talousarvio50 500 000
2006 talousarvio70 000 000