Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 13 251 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av lagen, användas som allmänt understöd

1) för sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd

1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt

2) för finansiering av Finlands verksamhet inom nätverket Enterprise Europe Network

3) till betalning av utgifter som föranleds av Team Finland-tillväxtprojekt som främjar företagens internationalisering samt utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland.

Anslaget får dessutom användas som specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1734/2015).

För utveckling och piloter av tjänster som små och medelstora företag erbjuder och som är avsedda att främja företagens förnyelse och immateriell produktion kan, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan man också i Team Finland-tillväxtprojekt på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat bevilja statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Det allmänna understödet för främjande av internationalisering inom de kreativa branscherna inriktas på verksamhet som främjar att finländsk musik, den finländska filmbranschen och den finländska audiovisuella branschen blir känd och efterfrågad i utlandet. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstödet får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar och andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering. Dessutom får specialunderstödet användas som Finlands nationella medfinansiering i verksamheten inom Europeiska kommissionens nätverk Enterprise Europe Network.

De allmänna understöden och specialunderstöden får också användas för att i synnerhet inom sektorerna för ren energi (cleantech) och digitalisering finansiera sådana Team Finland-tillväxtprogram för att främja företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland som ingår i de spetsprojekt genom vilka regeringens strategiska mål ska genomföras. Dessutom får anslaget användas för i synnerhet små och medelstora företags deltagande i internationella världsutställningar, vilket också ingår i de spetsprojekt som anknyter till regeringens strategiska mål.

Effekter

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Företagen förnyar sin affärsverksamhet, bildar nätverk och deras kunskaper om internationell affärsverksamhet fördjupas    
— Små och medelstora företags vetskap om metoder för förnyelse - - ökar
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader      
— Antal arbetsobjekt på nya områden 1 186 1 200 1 250
Inriktning av konsumtionen på miljösparande produkter och tjänster och antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla - - ökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster 3 421 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Team Finland 8 500 000
Sammanlagt 13 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Finnish Business HuB, Viexpo) -320
Sammanlagt -320

2017 budget 13 251 000
2016 II tilläggsb. -200 000
2016 budget 13 571 000