Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis) Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 179 626 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes, inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av sådana fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2017:

Effekter

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Människorna och miljön   
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., %48< 35< 35
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, %37< 25< 25
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,9> 3,0> 3,1
   
Företagen och näringarna   
Nya företag (antal)7 3019 30010 000
Nya företag med internationell inriktning (antal)-1 6501 750
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,62,62,7
Värdet av livsmedelsexporten (mn euro)1 390> 1 600> 1 600
    
Miljön och naturresurserna   
Inrättade naturskyddsområden (ha)8 7675 2005 020
Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen)646464
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha)3,85< 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha)4746< 46

Verksamhetens resultat

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5)-4,0-
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,6-> 3,6
Miljöskyddsinspektioner (st.)1 5871 8001 850
Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%)100100100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Utvecklingen av årsverken3 2853 2792 944
— årsverken under omkostnadsmomentet2 8832 6792 544
— årsverken under övriga moment402600400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,3> 3,4> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter237 356223 120209 626
Bruttoinkomster33 88830 00030 000
Nettoutgifter203 468193 120179 626
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 010  
— överförts till följande år29 977  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer10 31912 00010 000
— övriga intäkter-18--
Intäkter sammanlagt10 30112 00010 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader8 1909 3008 200
— andel av samkostnaderna 2 8654 0002 800
Kostnader sammanlagt 11 05513 30011 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-754-1 300-1 000
Kostnadsmotsvarighet, %939091

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk4 82025 0006 000
— finansiering från EU---
— annan finansiering utanför statsförvaltningen---
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten2 8381 0001 500
Intäkter sammanlagt7 65826 0007 500
    
Totala kostnader för projekten9 20930 0009 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-1 551-4 000-1 500
Självfinansieringsandel, %171317

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 30.10.51, 30.10.64, 30.20.43, 30.40.20, 30.40.31, 30.40.51 och 30.40.62, 31.10.20, 31.10.50 och 31.10.76, 31.30.63 och 31.30.64, 32.30.51, 32.50.42, 32.50.43, 32.50.64 och 32.50.65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 33.20.52, 35.10.21, 35.10.22, 35.10.61 och 35.10.63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finansiering för Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring från moment 32.70.03)155
Stödtillsyn inom jordbruket (17 årsverken) (engångsutgift)1 000
Uppgifter i anslutning till kommunplaceringen av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-8 årsverken)-600
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-130
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 445
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror67
Löneglidningsbesparing-521
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-925
Sparbeslut-6 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-219
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-2 215
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 029
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-260
Sammanlagt-13 494

2017 budget179 626 000
2016 II tilläggsb.-190 000
2016 budget193 120 000
2015 bokslut214 435 000