Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
              01. Meteorologiska institutets omkostnader
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 184 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.

Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande högst sju årsverken.

Förklaring: Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om klimatet, atmosfären och haven samt tillhandahåller väderleks-, havs- och klimattjänster.

Meteorologiska institutet har bl.a. till uppgift att

  • — producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov
  • — samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt
  • — bedriva och främja meteorologisk forskning, forskning om klimatförändringar, fysikalisk havsforskning, polarforskning, forskning som gäller den jordnära rymden och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.

Meteorologiska institutets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att med hjälp av sina väderleks-, situations- och varningstjänster främja i synnerhet trafikens och kommunikationens smidighet, driftsäkerhet och säkerhet, att genom produktion av öppna data stödja uppkomsten av en servicemarknad som baserar sig på väder- och klimatuppgifter samt att skapa förutsättningar för produktion av kvalitativa, säkra, förutsägbara och hinderlösa tjänster i realtid.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
1. Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation  
Väderleks-, situations- och varningstjänsterna har främjat trafikens och kommunikationens smidighet och driftsäkerhet.   
Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1—5)4,024,04,0
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, %99,769999
Väderprognosernas kvalitet har förbättras och prognostiden förlängts.   
Väderprognosernas träffsäkerhet, %83,181,081,7
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar104,8104105
FORSKNING   
Forskningen har varit av hög kvalitet internationellt sett och man har effektivt utnyttjat utomstående forskningsfinansiering.   
Belopp/år av utomstående forskningsfinansiering, 1 000 euro (enligt 60 %)15 07114 40015 500
Internationellt förhandsgranskade publikationer, antal354320330
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.   
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %103102102
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %91100100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % 616060
Förändring i arbetsproduktiviteten, %4,1111
Förändring i den totala produktiviteten, %2,7522

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. För ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar har 1 000 000 euro reserverats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter71 81269 45271 414
Bruttoinkomster25 67525 10026 230
Nettoutgifter46 13744 35245 184
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 494  
— överförts till följande år12 285  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter   
Offentligrättsliga prestationer1 4451 5001 490
Företagsekonomiska prestationer5 1045 1005 000
Prestationer för den civila luftfarten4 2064 1004 240
Intäkter sammanlagt10 75510 70010 730
    
Kostnader   
Offentligrättsliga prestationer1 5951 5001 490
Företagsekonomiska prestationer4 9435 0004 920
Prestationer för den civila luftfarten4 2164 1004 240
Kostnader sammanlagt10 75410 60010 650
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Offentligrättsliga prestationer-150--
Företagsekonomiska prestationer16110080
Prestationer för den civila luftfarten-10--
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt110080
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Offentligrättsliga prestationer91100100
Företagsekonomiska prestationer103102102
Prestationer för den civila luftfarten100100100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt100101101

Kalkyl över kostnadstäckningen för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk9 1338 5009 300
— finansiering från EU3 3523 5003 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen2 5872 4002 500
Intäkter sammanlagt15 07214 40015 500
    
Totala kostnader för projekten24 62224 00025 800
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-9 550-9 600-10 300
Självfinansieringsandel, %394040

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2017201820192020—Sammanlagt fr.o.m. 2017
      
Förbindelser som ingås 2017 eller därefter4304304401 5052 805

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar1 000
Förnyande av kapaciteten för högpresterande databehandling, ändring av tidpunkten2 000
Medlemsavgifter till internationella organisationer534
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-10
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-1 319
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-269
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror3
Löneglidningsbesparing-48
Lönejusteringar-61
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-190
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-384
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-191
Temporär sänkning av StPL-avgiften-232
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-20
Nivåförändring269
Sammanlagt832

2017 budget45 184 000
2016 II tilläggsb.-229 000
2016 budget44 352 000
2015 bokslut48 928 000