Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
              01. Kommunikationsverkets omkostnader
              (44.) Innovationsstöd till medierna
              50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
              60. Överföring till statens televisions- och radiofond
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 049 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Kommunikationsverket svarar för de uppgifter inom kommunikationsbranschen som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Kommunikationsverket har bl.a. till uppgift att

  • — sköta tillsynen över tele-, radio-, televisions- och postverksamheten och bevilja koncessioner för televisions- och radioverksamheten
  • — främja den elektroniska kommunikationens funktionsduglighet, störningsfrihet och trygghet samt marknadens funktionsduglighet
  • — främja dataskydd och integritetsskydd vid elektronisk kommunikation
  • — sköta administreringen av radiofrekvenser och televerksamhet samt administreringen av numrering av och prefix för kommunikationsnät och kommunikationstjänster
  • — utreda störningar inom radiokommunikation samt kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster och kommunikationstjänster
  • — samla in uppgifter och informera om tillgången till nättjänster och kommunikationstjänster, om deras kvalitet, priser och funktionsduglighet samt om informationssäkerhetsbrott och hot om detta
  • — styra det tekniska genomförandet inom dess bransch genom att ge anvisningar och rekommendationer, utfärda föreskrifter och samordna standardiseringen inom telebranschen.

Kommunikationsverkets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att främja utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster samt marknadens transparens, öka förtroendet för digitala tjänster och verksametssätt och garantera kommunikationsnätens driftsäkerhet samt tillgången på en fungerande basservice.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
Tjänster och marknad för trafik och kommunikation  
Kommunikationsverket främjar utvecklingen och användningen av e-tjänster.   
Modellen för förmedling av domännamn tas i bruk inom utsatt tid. Datum för ibruktagandet av modellen, ökningen av antalet domännamn i % per år-5.9.20164
Användbarheten hos namntjänsten för fi-roten Tid under vilken namntjänsterna för fi-roten får användas, %100100100
Det nationella förtroendenätet för elektronisk autentisering startar enligt utsatt tid. Datum för starten av nätet 1.5.2017-Under beredning1.5.2017
Kommunikationsverket främjar transparensen på marknaden   
Användningen av MONITORi-tjänsten. Antal besökare i tjänsten/mån.-4 0006 000
Funktionsdugligheten hos och nyttan med MONITORi-tjänsten Kundförfrågan till serviceanvändare (skalan 1—5)-3,53,6
Livskraftiga medier  
Den administrativa bördan vid bedrivandet av televisions- och radioverksamhet lindras.   
Televisions- och radioaktörerna är nöjda med koncessionsförfarandet, förfrågan till kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)-3,53,6
Återställande av förtroendet för internet  
Förtroendet för internet växer.   
Medborgares, företags och offentliga sammanslutningars medvetenhet om dataskyddet samt förtroende för kommunikationstjänster ligger på en god nivå och de är nöjda med Kommunikationsverkets förbättring av kommunikationens konfidentialitet och dataskydd. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1–5)-3,53,6
Trafik- och kommunikationsnäten   
Kommunikationsnätens driftsäkerhet förbättras   
Kommunikationsnätens och kommunikationstjänsternas driftsäkerhet och användbarhet är på en god nivå. Antalet långvariga och allvarliga fel högst, st./år455
Radiostörningar i nödkommunikationen utreds på ett effektivt sätt. Utredningen av störningen högst, timmar under tjänstetid161616
Det skapas förutsättningar för nya innovativa kommunikationsförbindelser.   
Frekvensområdet 700 MHz befrias för att användas för trådlöst bredband. Tidtabellen för överföringen och ibruktagandet: Frekvensplaneringen möjliggör beviljande av samtliga radiotillstånd för huvudsändare och slavsändare före 31.12.2016.-Genomförs-
Kommunikationsmarknadens funktionsduglighet utvecklas   
Antalet ytterst snabba bredbandsförbindelser ökar. Andelen bredbandsförbindelser på 100 Mbit/s av hushållens bredbandsförbindelser, %-2530
Hushållens tillgång till optiska fiberanslutningar förbättras, ökning av tillgången i %-enheter jämfört med föregående år-55
Antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter ökar. Ökningen av antalet tillträden till accessnät som hyrs ut, % /år16,555
Tillgången till bastjänster inom kommunikation säkerställs   
Medborgarnas tillfredställelse med kommunikationstjänsterna ökar. Kundernas tillfredställelse med tillgången till telefon- och bredbandstjänster, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5)-3,53,6
Tv-bildens sebarhet säkerställs. Avhjälpande av regionala sebarhetsproblem, resultat av kundförfrågan (skalan 1—5)-3,53,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Utvecklingen av arbetets produktivitet, %-16,7911
Förändring i den totala produktiviteten, %-15,1611
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %969498
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, %999898

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1475/2015), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

Kommunikationsverket tar ut en informationssamhällsavgift samt en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i informationssamhällsbalken (917/2014), en tillsynsavgift för postverksamhet på de grunder som anges i postlagen (415/2011) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Informationssamhällsavgiften 4 000 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 533 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 950 000 euro och certifikatavgiften 200 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget

2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter32 15133 04031 247
Bruttoinkomster24 13021 51620 198
Nettoutgifter8 02111 52411 049
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 286  
— överförts till följande år5 159  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen10 29910 78810 526
Domännamnsavgifter3 9843 7003 700
Avgifter för numrering2 7442 7002 500
Övrig avgiftsbelagd verksamhet4 0273 7783 432
Intäkter sammanlagt21 05420 96620 158
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen11 32511 61411 658
Domännamnsavgifter3 7723 9923 829
Avgifter för numrering2 8252 9712 678
Övrig avgiftsbelagd verksamhet3 9913 8253 419
Kostnader sammanlagt21 91322 40221 584
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)    
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen-1 026-826-1 132
Domännamnsavgifter212-292129
Avgifter för numrering-81-271-178
Övrig avgiftsbelagd verksamhet36-4713
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt-859-1 436-1 426
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radioförvaltningen919390
Domännamnsavgifter1069397
Avgifter för numrering979193
Övrig avgiftsbelagd verksamhet10199100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt969493

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 6576 7796 683
Intäkter sammanlagt6 6576 7796 683
    
Kostnader   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 7016 9307 024
Kostnader sammanlagt6 7016 9307 024
    
Överskott (+)/Underskott (-)   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet-44-151-341
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt-44-151-341
    
Kostnadsmotsvarighet, %   
Vissa avgifter på kommunikationsområdet999895
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt999895

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Allokering av resurser fören tjänst som upptäcker och varnar för informationskränkningar140
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-140
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-74
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1
Löneglidningsbesparing-26
Lönejusteringar28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-105
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-52
Temporär sänkning av StPL-avgiften-66
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-9
Sammanlagt-475

2017 budget11 049 000
2016 II tilläggsb.-65 000
2016 budget11 524 000
2015 bokslut11 894 000