Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till Kommuninformationsprogrammet och till åtgärder i anslutning till genomförandet av det, till utveckling av den digitala säkerheten i kommunerna och till samordning av digitalt stöd 2020 samt till avlönande av visstidsanställd tilläggspersonal motsvarande högst fem årsverken som föranleds av dessa projekt.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget är ombudgetering av det återtagna anslaget, vilket gör det möjligt att avsluta Kommuninformationsprogrammet och slutföra verksamhetsmodellen samt genomföra åtgärderna för digital säkerhet i kommunerna.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2018 bokslut 6 075 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 832 700 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 60 000 000 euro av anslaget får användas för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen.

Förklaring:Av tillägget föranleds 550 000 000 euro av en temporär höjning av statsandelen för kommunal basservice, 112 300 000 euro av en temporär höjning av statsandelen för basservice som riktas till tjänster för barn, unga och familjer, 50 000 000 euro av en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning, 3 400 000 euro av en temporär höjning av skyddsdelen för utkomstskyddet för arbetslösa, 60 000 000 euro av säkerställandet av en fungerande service för äldre, 17 700 000 euro av en ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, varav 5 000 000 euro är en överföring från moment 33.60.39 och 9 300 000 euro föranleds av inverkan av de slutliga bestämningsfaktorer som används vid beräkningen av statsandelen för 2020 samt 30 000 000 euro som överföring från moment 28.90.32.

Genom en höjning av statsandelen med 550 000 000 euro underlättas de utmaningar för kommunernas ekonomi som beror på coronapandemin och de restriktioner som hänför sig till den. Av detta anvisas kommunerna 180 000 000 euro med ett lika stort belopp per invånare (32,80 euro/invånare) och 370 000 000 euro kommunerna i förhållande till utdelningen av kommunalskatten år 2020.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,46 % till 25,51 % år 2020. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre enligt regeringsprogrammet så att statsandelsprocenten är 100. Lagen ska också ändras så att kommunerna år 2020 betalas en engångsersättning för merkostnaderna i anslutning till coronapandemin. Dessutom föreslås det att lagen ändras så att statsandelen för kommunal basservice höjs temporärt med 106,73 euro per invånare under 18 år. Avsikten är att höjningen ska riktas till socialservice för barn, unga och familjer samt mentalvårdstjänster för barn och unga. Lagen ändras dessutom så att statsandelen för kommunal basservice höjs temporärt med 50,07 euro per invånare som fyllt 65 år. Syftet med höjningen är att säkerställa att tjänsterna för äldre är tillräckliga, effektiva och ges i rätt tid i det exceptionella läget till följd av coronapandemin och under återhämtningen efter pandemin. Dessutom föreslås det att lagen ändras så att statsandelen för kommunal basservice höjs temporärt med 9,11 euro per invånare för att finansiera ökningen av statsandelen enligt prövning.

Enligt förslaget ska lagen också ändras så att statsandelen för kommunal basservice år 2020 sänks med 1,82 euro per invånare i anslutning till genomförandet av kommunernas incitamentssystem för digitalisering (tidigare var avdraget 7,29 euro per invånare) och statsandelen för basservice höjs temporärt med 0,62 euro per invånare i samband med höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 805 700 000 euro till följd av lagändringen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. I propositionen föreslås bl.a. att det ska fastställas en minimidimensionering av vårdare för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 17 700 000 euro på grund av lagändringarna.


2020 IV tilläggsb. 832 700 000
2020 budget 7 074 155 000
2019 bokslut 8 730 423 729
2018 bokslut 8 575 483 792

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 30 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 28.90.30.


2020 IV tilläggsb. -30 000 000
2020 budget 40 000 000
2019 bokslut 30 000 000

34. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronavirusepidemin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 200 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till en sådan samkommun för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård, som kompensering för kostnader och eventuella underskott till följd av coronavirusepidemin.

Förklaring:Regeringen har beslutat att kompensera sjukvårdsdistrikten för de tilläggskostnader som coronakrisen föranleder dem. Den pandemi som coronaviruset orsakar ökar sjukvårdsdistriktens kostnader i synnerhet i form av ökade kostnader för intensivvård och vård på vårdavdelning, virustest, tilläggskostnader för skyddsutrustning och personalutbildning samt sådana fasta utgifter för beredskap inför pandemin som inte kan täckas med avgiftsinkomster. Sjukvårdsdistrikten har flyttat icke-brådskande vård till en senare tidpunkt, varför de inte får försäljnings - och avgiftsinkomster, avtalad och beställd produktion genomförs inte och vårdåtgärder flyttas till 2021.

Statsunderstöd beviljas sjukvårdsdistrikten för att täcka kostnaderna för och eventuella underskott till följd av coronaviruspandemin. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och finansministeriet är statsbidragsmyndighet.

Som kostnader som berättigar till statsunderstöd beaktas också sjukvårdsdistriktets kostnader för att skicka personal inom hälso- och sjukvården till Åland.


2020 IV tilläggsb. 200 000 000