Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation.
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 188 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: För sin verksamhet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Produktion och kvalitetsledning
Tjänster och marknad för trafik och kommunikation
 • — Det har skapats förutsättningar för en fungerande marknad för person-, gods- och posttransporter genom att man avlägsnat hinder för inträde på marknaden och möjliggjort uppkomsten av dörr-till-dörr-tjänster som förenar fysisk mobilitet och digitala lösningar.
 • — Tillgången på trafik- och kommunikationstjänster som motsvarar användarnas behov har säkerställts och de samhällsomfattande tjänsterna samt serviceskyldigheterna har anpassats till förändringarna i verksamhetsmiljön.
Energireformen inom trafiksektorn
 • — Utnyttjandet av ny teknik, bioekonomi, rena lösningar och energieffektiviteten i trafiksektorn har främjats.
Livskraftiga medier
 • — Det har skapats förutsättningar för en förnyelse av mediebranschen.
Utnyttjandet av information samt affärsmöjligheter
 • — Uppkomsten av nya mobilitetstjänster och ny affärsverksamhet som i stor omfattning utnyttjar digitaliseringen, automatiseringen och stora informationsmaterial har möjliggjorts.
Förtroende för digitala tjänster
 • — Serviceformerna och affärsverksamhetsmodellerna för trafiken och kommunikationen har utvecklats. De risker som hänför sig till användarnas säkerhet är under kontroll.
Trafik- och kommunikationsnäten
 • — Näten har möjliggjort en utveckling av trafik- och kommunikationstjänster som baserar sig på data
 • — Tillgången på och funktionssäkerheten i fråga om trafik- och kommunikationsförbindelserna har tryggats
 • — I stadsregionerna har man främjat det avtalsbaserade samarbetet
Finansiering och ekonomisk styrning av trafiksystemet
 • — Det har skapats förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.
Funktionell effektivitet
 • — Helhetsproduktiviteten har ökat med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter14 91615 68615 198
Bruttoinkomster2224010
Nettoutgifter14 69415 64615 188
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 155  
— överförts till följande år9 961  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Marknadstillsynen av byggprodukter (överföring till moment 35.01.01)-50
Tjänsteöverföring (överföring från moment 31.10.01)112
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)133
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-121
Lönejusteringar-23
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-101
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-183
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-86
Temporär sänkning av StPL-avgiften-112
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Sammanlagt-458

2017 budget15 188 000
2016 II tilläggsb.-112 000
2016 budget15 646 000
2015 bokslut16 500 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 660 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.


2017 budget1 660 000
2016 budget1 660 000
2015 bokslut1 660 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 468 394 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)298
Nivåförändring90 721
Sammanlagt91 019

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget468 394 000
2016 budget377 375 000
2015 bokslut380 128 490