Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 352 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

  • — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
  • — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
  • — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid den för förvaltningsområdena gemensamma Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET). Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Fastighetsförrättningar 42 761 41 916 589 41 175 40 249 578 39 671 39 671 542
Ägoregleringsuppgifter 4 508 30 65 4 238 - 50 4 835 - 63
Inskrivningsuppgifter 17 875 17 878 261 19 860 18 000 274 18 200 18 200 247
Upprätthållande av grunddatalager 34 704 2 764 522 43 613 1 907 502 34 202 2 191 514
Informationstjänst 11 395 12 329 42 11 870 11 986 49 11 448 10 316 43
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information 11 193 3 915 192 9 977 3 240 195 11 321 3 400 194
Produktion av it-tjänster 13 279 11 814 140 13 533 11 522 140 12 465 11 515 139
Sammanlagt 135 715 90 645 1 810 144 266 86 904 1 788 132 142 85 293 1 741

Nyckeltal för ämbetsverket

  2015
utfall
2016
budget
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
— totalproduktivitet 106,3 102,0 102,0
— arbetsproduktivitet 102,8 102,0 102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² 133 140 134
Produktion och kvalitetsledning      
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 18 691 17 700 17 700
— ägoreglering (nyskifte), st. 5 6 3
— inskrivningsavgöranden, st. 218 792 220 000 220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² 54 049 54 000 54 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna 45 000 47 000 54 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² 40 614 40 000 40 000
— tiden för styckningar, mån. 5,4 5,4 5,3
— behandlingstid för lagfarter, dagar 33 25 23
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering) 97 95 95
— kundtillfredsställelse totalt, % 89,5 85 85
— refererade vetenskapliga publikationer, st. 137 60 60
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, % 99 98 98

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 143 080 129 998 130 645
Bruttoinkomster 90 645 83 368 85 2931)
Nettoutgifter 52 434 46 630 45 352
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 40 1782)    
— överförts till följande år 35 249    

1) Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

2) Inbegriper anslag som överförts från moment 30.01.(02) och 30.70.01.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 70 001 66 000 66 997
— övriga intäkter 287 - -
Intäkter sammanlagt 70 288 66 000 66 997
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 43 249 47 585 41 224
— andel av samkostnader 26 319 19 015 25 773
Kostnader sammanlagt 69 568 66 600 66 997
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 720 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 931 2 018 2 400
— övriga intäkter - 50 -
Intäkter sammanlagt 2 931 2 068 2 400
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 644 1 310 1 340
— andel av samkostnader 1 153 625 940
Kostnader sammanlagt 2 797 1 935 2 280
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 134 133 120
Kostnadsmotsvarighet, % 105 107 105

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar och som överförs från moment 30.01.23 används för genomförande av investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ändring i inbesparing 1 000
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring från moment 30.01.23) 520
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -365
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -437
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -35
Löneglidningsbesparing -79
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) 109
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -251
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -659
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -321
Temporär sänkning av StPL-avgiften -536
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -105
Sammanlagt -1 278

2017 budget 45 352 000
2016 II tilläggsb. -571 000
2016 I tilläggsb. 1 870 000
2016 budget 46 630 000
2015 bokslut 47 506 000