Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

50. (30.63.50) Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 514 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

  • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
  • — heltäckande vildmarkstjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
  • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna av rekreation i naturen
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 100 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 400 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2015
utfall
2016
mål
2017
budgetprop.
       
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 297 200 5 280 000 5 300 000
Kundbelåtenhet när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) 4,09 4,04 4,04
Jakttillstånd (st.) 56 489 50 000 50 000
Fisketillstånd (st.) 68 695 80 000 85 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 10 827 11 000 9 500

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 3 506 000
Vildmarksärenden 1 690 000
Övriga uppgifter 318 000
Sammanlagt 5 514 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Hossa nationalpark (överföring till moment 35.10.52) -240
Sammanlagt -240

2017 budget 5 514 000
2016 I tilläggsb.
2016 budget 5 754 000
2015 bokslut 6 250 000