Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

40. NaturresursekonomiPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

Finlands mångsidiga naturresurser — produktiva skogar, livskraftiga fisk- och viltbestånd samt rena och rikliga vattenresurser erbjuder goda tillväxtförutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet och användning av naturen för rekreation som baserar sig på en hållbar användning av förnybara naturresurser.

De globala och nationella förändringarna i ekonomin, befolkningen och den högre levnadsstandarden, klimatet, ekosystemen, tekniken, de sociala förhållandena och värderingarna återspeglas i nyttjandet av naturresurserna: användningen av naturresurser ökar, blir mångsidigare och effektiviseras. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att utnyttja naturresurser som inte utnyttjats tidigare. Även immateriella tillgångar i naturen, t.ex. rekreationstjänsterna, ökar i betydelse.

Olika värderingar och konflikter när det gäller användningen av naturresurserna accentueras mellan olika användningsändamål för och skyddet av naturresurserna. Det är viktigt att användningen av förnybara naturresurser görs mer samhälleligt acceptabel och att dess samhälleliga status höjs.

Konkurrenskraften inom affärsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser bör förbättras och strukturerna ses över så att det skapas nya investeringar, ny produktion och nya tjänster. Till stöd för reformen görs det satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete som skapar nya innovationer. På detta sätt tryggas också efterfrågan på och utbudet av inhemska råvaror samt lönsamheten för de naturresursbaserade näringarna. De nya investeringsplanerna inom naturresurssektorn ger en positiv signal om tillväxt i den ekonomi som baserar sig på förnybara naturresurser.

Ansvarsområdet naturresursekonomi omfattar skogsbruk, fiskerinäring, fritidsfiske och vilthushållning samt vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter, ca 194 miljoner euro, har budgeterats under detta kapitel. Dessutom finns det ordinarie personal, motsvarande ca 200 årsverken, som arbetar vid närings-, trafik- och miljöcentralerna med uppgifter inom naturresursekonomi och vid Finlands miljöcentral med vattenhushållningsuppgifter. Löneutgifterna och utgifterna för den allmänna förvaltningen för denna personal, sammanlagt ca 14 miljoner euro, har beaktats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel samt under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel. Uppgifterna inom naturresursekonomin omfattar också Gränsbevakningsväsendets tillsyn över vilthushållningen och fiskerinäringen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Mål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande mål för verksamheten inom politiksektorerna för naturresursekonomin som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner
 • — Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras
 • — Skogarna används på ett aktivt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och mångsidigt sätt
 • — Livskraftiga fiskbestånd och diversiteten hos och en hållbar användning av dem tryggas genom reglering och tillsyn som baserar sig på kunskap och genom andra vårdåtgärder som förbättrar fiskresursernas tillstånd
 • — Fiskerinäringarna och fiskeriföretagen moderniseras och växer och deras konkurrenskraft blir bättre
 • — Det finns goda förutsättningar för fritidsfiske och för välfärdstjänster i anslutning till det
 • — Genom regionalt samarbete i utbyggda vattendrag främjas förutsättningarna för vandringsfiskens livscykel, hanteringen av riskerna för översvämningar och torka, rekreation, ett gott tillstånd för livsmiljöerna och produktion av förnybar energi
 • — Internationellt samarbete och internationell affärsverksamhet som bygger på en hållbar användning av vattenresurser och finländsk vattenexpertis ökar
 • — Man anpassar sig till förändringar i klimatet och kan hantera risker som hänför sig till extrema väder- och vattenförhållanden
 • — Vattenlägestjänsten produceras med hjälp av nya arbetsmetoder och tekniska lösningar
 • — Vilthushållningen stärks och dess effekter på välfärden ökar
 • — Viltdatan är aktuell och interoperabel och den används effektivt vid styrningen av vilthushållningen
 • — Medverkan på regional och lokal nivå när det gäller planeringen och beredningen av politiken i fråga om de stora rovdjuren utökas
 • — Skador orsakade av stora rovdjur minskar.

Nyckeltal

  2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
2017
mål
         
— Värdeökningen inom skogsbruket, miljoner euro 2 900 2 930 2 950 stiger
— Investeringsavkastningen från virkesproduktion i privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna) 4,3 4,3 stiger stiger
— Avverkningsuttaget för stamved, miljoner m3 65,2 65,3 65,4 stiger
— Metso-åtgärder i privatskogar, ha 48 177 50 242 52 550 stiger
— Värdet av det kommersiella fiskets produktion, miljoner euro 52,0 50,5 stiger stiger
— Värdet av vattenbruksproduktionen, miljoner euro 79,1 83,0 stiger stiger
— Fiskförädlingens och fiskhandelns omsättning, miljoner euro 851,8 900,0 stiger stiger
— Värdet av fritidsfiskets fångst, miljoner euro 51,0 51,0 oförändrat stiger
— Antalet fiskedagar för fritidsfiske, miljoner st. 16,0 16,0 oförändrat oförändrat
— Invånarantal i områden med betydande översvämningsrisk 5 983 5 943 5 900 sjunker
— Vattentjänstverk som förbättrat sin säkerhetsklass, st. 6 4 2 2
— Värdet av viltfångsten, miljoner euro 65,0 65,0 stiger stiger
— Antalet jaktdagar, miljoner st. 5,0 5,0 stiger stiger
— Skador orsakade av stora rovdjur, miljoner euro 7,7 7,6 stiger sjunker

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2017 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.


2017 budget 3 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 2 900 000

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 520 000 euro.

Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendrag och hydrologisk uppföljning 2 800 000
Utvecklande av vattenhushållningen, finansiella bidrag och medlemsavgifter 2 276 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag 260 000
Planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar 84 000
Uppföljning av belastningen från jord- och skogsbruket och dess effekter 900 000
Sammanlagt 13 520 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 151 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 16 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 1
Sammanlagt 1

2017 budget 13 520 000
2016 budget 13 519 000
2015 bokslut 12 752 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 880 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser och bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom anslaget under momentet genomförs den nationella bioekonomiska strategin.

Av anslaget under momentet har 12 000 000 euro reserverats för genomförande av följande spetsprojekt, vilka ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik: fram för trä och nya skogsprodukter; kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts; den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större. Tyngdpunkterna ligger på nästa generations system för skoglig information och de elektroniska tjänsterna i anslutning till det, återvinning, tillvaratagande och utnyttjande av näringsämnen, ny vattenbruksteknik och export av vattenexpertis.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till användning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen till klimatförändringen.

Som den andel som år 2016 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av skoglig information och elektroniska tjänster 5 000 000
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av affärsverksamhet som baserar sig på vatten (blå bioekonomi) 2 000 000
Bioekonomi och ren teknik: Återvinning av näringsämnen samt skydd av Östersjön och vattendragen 5 000 000
Andra försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi 4 430 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 300 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 150 000
Sammanlagt 16 880 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av skoglig information och elektroniska tjänster 1 000
Bioekonomi och ren teknik: Återvinning av näringsämnen samt skydd av Östersjön och vattendragen 1 100
Sammanlagt 2 100

2017 budget 16 880 000
2016 budget 14 780 000
2015 bokslut 9 010 000

31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 136 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:När det gäller åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön beviljas stöd för vattendragsåtgärder som syftar till att hantera översvämningsrisker och minska andra risker och olägenheter samt främja en mångsidig användning och vård av vattendragen. I syfte att förbättra fiskbeståndens livskraft används anslaget för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och bevarandet av mångfalden. Grunderna för understöden har fastställts i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Av anslaget under momentet har 2 500 000 euro reserverats för att i fråga om det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik genomföra åtgärd 3 (Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd hjälps), som ingår i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa, i de viktigaste spetsobjekten i fiskvägsstrategin.

Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter till ett belopp av ca 10 000 euro fram till 2019.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riskhanterings-, iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt inom vattenhushållningen 3 879 000
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt (inkl. 2 500 000 euro i spetsprojektfinansiering för Bioekonomi och ren teknik) 3 257 000
Sammanlagt 7 136 000

2017 budget 7 136 000
2016 budget 7 136 000
2015 bokslut 12 679 000

40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare

2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare

3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen

7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om sättande i kraft av det nya rengärdesavtal som ingicks mellan Finland och Norge den 9 december 2014. Enligt avtalet kan Finland bli tvunget att betala ersättning för renar som olovligt betat på den norska sidan och för de skador och andra kostnader de gett upphov till.

Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenområdenas ägare 2017 den andel som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2016. I budgeten för 2016 har det influtna beloppet beräknats uppgå till 500 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenområdenas ägare i förhållande till vattenområdenas storlek är ca 73 %, är det belopp som ska återbäras 365 000 euro. Den andel som tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment 30.40.22. Den inkomst som år 2017 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenområdenas ägare för olägenheter som avtalen medför. Målet är att det år 2017 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 600 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.


2017 budget 1 245 000
2016 budget 1 245 000
2015 bokslut 651 981

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Till utgifterna enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift hör sådana utgifter enligt viltskadelagen (105/2009) som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten på hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i hjortdjursbestånden samt andra motsvarande utgifter. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador 1 200 000
Åtgärder för förebyggande av skador 300 000
Observation och forskning avseende hjortdjursbestånden 850 000
Viltskaderegistret 150 000
Vård av hjortdjursbestånden 900 000
Sammanlagt 3 400 000

2017 budget 3 400 000
2016 budget 3 400 000
2015 bokslut 3 400 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det beräknas att anslagsbehovet är 10,5 miljoner euro, varav andelen för skador som orsakats av rovdjur och som ersätts uppgår till ca 10,0 miljoner euro och andelen för åtgärderna för att förebygga skador till ca 0,5 miljoner euro. Eftersom 2,6 miljoner euro av detta anslagsbehov bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2017 till 7,9 miljoner euro.

Ersättningarna för skador som orsakats av rovdjur beräknas öka 2016 (2015 var beloppet för skador 7,9 miljoner euro), vilket beror på att de gängse värden för varje slag av ren som ska användas vid ersättning för skador på ren har uppdaterats den 1 januari 2016. Eftersom producentpriserna på renkött har stigit höjdes de ersättningar som betalas för skador på ren med ca en tredjedel.

Budgeteringen av det anslag som är avsett för ersättning för skador orsakade av stora rovdjur ändras 2017 så att anslaget i budgeten används för ersättning för skador som inträffat det föregående året (tidigare har anslaget reserverats för ersättning för skador som inträffat under budgetåret). Avsikten är således att anslaget i budgeten för 2017 används för ersättning för skador som orsakats av stora rovdjur 2016.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 6 900 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 500 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 7 900 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2017 budget 7 900 000
2016 budget 8 000 000
2015 bokslut 8 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 59 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2017.

Förklaring:Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

Ett nytt stödsystem enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk trädde i kraft den 1 juni 2015. I det nya stödsystemet har man minskat de arbetsslag som stöds och sett över stödvillkoren och stödnivåerna.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2017 2018 2019 2020 2021 Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Förbindelser som ingåtts före 2017 30,88 15,15 9,03 4,00   59,06
Förbindelser 2017 25,35 20,00 10,00 2,00 1,65 59,00
Sammanlagt 56,23 35,15 19,03 6,00 1,65 118,06

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring (främjande av skogsvårds- och grundförbättringsarbeten) 1 000
Sammanlagt 1 000

2017 budget 56 230 000
2016 II tilläggsb. 8 444 000
2016 budget 55 230 000
2015 bokslut 57 710 596

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

 • —  Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 2 300 hektar stort område (2016 års mål 2 000 hektar). I målbeloppet har beaktats den besparing enligt regeringsprogrammet på 3 000 000 euro som hänför sig till Metso-programmet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 2 027 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 000 000
Sammanlagt 3 027 000

2017 budget 3 027 000
2016 budget 3 027 000
2015 bokslut 6 027 000

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 40 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skoglig information samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2015
utfall
2016
resultatmål
2017
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € under 15 under 14 under 13
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € under 90 under 85 under 83
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha under 175 under 170 under 165
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha under 9 under 7 under 5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 700 000 1 700 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st. 45 000 50 000 55 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi 300 350 400
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 75 85 90
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, % minst 90 minst 90 minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet högst 4 högst 3 högst 3
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 70 fortsätter öka fortsätter öka

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2016
kostnader
årsv. 2017
kostnader
årsv.
         
Finansierings- och kontrollverksamhet 12,0 170 12,0 160
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna 15,9 200 15,9 190
Sakkunnigtjänster 7,3 125 7,3 125
Övrig statsbidragsverksamhet 5,6 20 5,6 40
Sammanlagt 40,8 515 40,8 515

2017 budget 40 800 000
2016 budget 40 800 000
2015 bokslut 42 720 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 130 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren (307 000). Jaktvårdsgiften är 33 euro. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2017 har antecknats under moment 12.30.45.

Användningen av medlen under momentet inriktas utgående från strategin för den offentliga viltvårdskoncernen.

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen på följande sätt:

 • — ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer och tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter
 • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten och utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
 • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador
 • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt
 • — sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands viltcentral 6 770 000
Jaktvårdsföreningarna 2 340 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet 405 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi, såsom räkning av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem 615 000
Sammanlagt 10 130 000

2017 budget 10 130 000
2016 budget 10 130 000
2015 bokslut 10 213 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 700 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Den nya lagen om fiske (379/2015) trädde i kraft den 1 januari 2016. I enlighet med 133 § 3 mom. i lagen ska det i de två första statsbudgetar som görs upp efter ikraftträdandet av lagen för ändamål som avses i 82 § tas in ett anslag grundat på en uppskattning av hur mycket medel som inflyter i form av fiskevårdsavgifter under det år som föregår det år som budgeten gäller.

År 2016 uppskattas det inflyta 8 700 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Motsvarande summa anvisas för finansiering av verksamhet som avses i 82 § i lagen om fiske för år 2017.

Enligt uppskattningar kommer 8 700 000 euro att användas för finansiering av verksamhet enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015). De inkomster som beräknas inflyta av fiskevårdsavgifterna 2017 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 5 400 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 i lagen om fiske till ägare av vattenområden 2 600 000
Sammanlagt 8 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -150
Minskning i de inkomster som flyter in i form av fiskevårdsavgifter -1 700
Sammanlagt -1 850

2017 budget 8 700 000
2016 budget 10 550 000
2015 bokslut 9 734 000

53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 332 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager

2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.

Förklaring:Genom understöden för anläggning av skogsfröplantager säkerställs att tillräckliga mängder högklassigt skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Understöd som beviljas allmännyttiga föreningar inom naturresurssektorn riktas till utvecklingsverksamhet och kommunikation som främjar tillväxten och konkurrenskraften inom naturresursekonomin.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för anläggning av skogsfröplantager 600 000
Understöd till allmännyttiga föreningar inom naturresurssektorn 732 000
Sammanlagt 1 332 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) 53
Sammanlagt 53

2017 budget 1 332 000
2016 budget 1 279 000
2015 bokslut 1 443 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 881 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 70 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 8 900 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 19 606 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 10 591 000 euro. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen har fastställts i det operativa program som godkänts av Europeiska kommissionen. Medel får användas för finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket och åtgärder för insamlingen av uppgifter.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas det inflyta sammanlagt 8 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF under programperioden 2014—2020.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) samt utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter. Dessutom är avsikten att vid behov använda anslaget för ersättningar till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2017 behövs det uppskattningsvis 1 275 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 9 015 000 10 591 000 19 606 000
Nationella åtgärder 1 275 000 - 1 275 000
Sammanlagt 10 290 000 10 591 000 20 881 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av finansieringen av det operativa programmet för EHFF 44
Sammanlagt 44

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget 20 881 000
2016 budget 20 837 000
2015 bokslut 38 984 000

83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring:Anslagsbehovet uppskattas vara 100 000 euro. Eftersom den post som överförs från tidigare år beräknas vara 50 000 euro, är anslagsbehovet 50 000 euro för 2017.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 50 000
2016 budget 50 000
2015 bokslut 50 000