Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Målen är följande:

1) Statsministern har den information och de redskap som är nödvändiga vid ledning av statsrådet samt en samordnad strategisk kommunikation för statsrådet. Statsrådets kansli sköter de tekniska och juridiska ramarna för statsministerns och regeringens verksamhet och att kommunikationen fungerar.

2) Regeringens besluts-, samordnings- och uppföljningsprocesser fungerar och forskningsdata produceras för regeringen samt utnyttjandet av information kan garanteras under alla omständigheter.

3) Statsrådets principbeslut av den 5 september 2013 om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering verkställs.

4) Produktion av framtids- och framsynsperspektiv samt ibruktagande av en verksamhetsmodell för nationell prognostisering.

5) En EU-politik som stärker Finlands konkurrenskraft, ökar tillväxten och förbättrar sysselsättningen. Dessutom är målet att mera samordnat sköta EU-rättsliga ärenden i statsrådet och att systematiskt och prognostiserat bedöma verkningarna av frågor som kommer upp i EU.

Humankapital

Målet för personalplaneringen vad gäller statsrådets kanslis humankapital är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en inspirerande arbetsgemenskap, vars resultat följs upp och vars verksamhet utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Mätarna för humankapitalet inom statens verksamhet är enhetliga. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Antal årsverken301309321
Kompetens (utbildningsindex)5,45,45,4
De anställdas arbetshälsa och hur de orkar arbeta   
— index över arbetstillfredsställelse3,43,53,5
— ledarskapsindex3,43,53,5
— kompetensledningsindex3,53,53,5
— arbetshälsoindex3,74,04,0
— sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.977
Engagerande ledarskap och chefsarbete   
— ledningen som exempel och vägvisare3,23,53,5
— den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen3,33,53,9
Kompetensutveckling och kompetensförnyelse/indikatorer   
— resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet3,03,53,5
— de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger3,13,53,7
Psykisk, fysisk, social och etisk hälsa i arbetet   
— arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande3,13,53,9
— arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje3,63,73,7

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 599 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster och lokalservice som sköts centralt

2) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna

3) för gemensamma datasystem

4) för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter32 59432 18832 624
Bruttoinkomster352525
Nettoutgifter32 55932 16332 599
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 892  
— överförts till följande år3 493  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Team Finland-samordning (överföring från moment 32.20.41)1 000
Överföring från moment 26.10.01 (1 årsverke)20
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-44
Indexhöjning av hyresutgifterna86
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-2
Löneglidningsinbesparing-37
Lönejusteringar98
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-156
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-69
Ytterligare besparing i omkostnaderna -385
Sammanlagt436

2015 budget32 599 000
2014 I tilläggsb.1 440 000
2014 budget32 163 000
2013 bokslut32 160 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 744 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 66, varav 19 är medlemmar av statsrådet, 12 statssekreterare och 35 specialmedarbetare.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

Utgifter för statsministerns resor och gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20.  

Statsministerns specialmedarbetares resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli.

Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde och utgifter för specialmedarbetarens gästfrihet.

Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas samt statssekreterarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive att förslaget att sänka ministrarnas arvoden med 5 % slopas. Lönekostnaderna för statssekreterare har föreslagits fram till den nya regeringen och anslagen för dem överförs från andra ministerier enligt tabellen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den föreslagna sänkningen av ministrarnas arvoden med 5 % slopas80
Överföring från moment 23.01.0175
Överföring från moment 26.01.0175
Överföring från moment 27.01.0175
Överföring från moment 28.01.01150
Överföring från moment 29.01.0175
Överföring från moment 30.01.0175
Överföring från moment 32.01.01150
Överföring från moment 33.01.01150
Överföring från moment 35.01.0175
Sammanlagt980

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget6 744 000
2014 budget5 764 000
2013 bokslut5 194 188

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Förklaring: Avsikten är att förvaltningsområdena från sina lämpliga omkostnadsanslag ska kunna komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.


2015 budget1 000 000
2014 budget1 000 000
2013 bokslut1 000 000

20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli

2) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde

3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.


2015 budget867 000
2014 budget867 000
2013 bokslut410 137

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd för forskning till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till löneutgifter för personal vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst två årsverken. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 45 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för finanspolitiska utvärderingsrådet (överföring till moment 28.30.02)-100
Överföring från moment 28.30.0235
Överföring från moment 29.40.037
Överföring från moment 30.20.(01)285
Överföring från moment 30.20.026
Överföring från moment 30.40.(01)79
Överföring från moment 30.60.(01)367
Överföring från moment 30.70.(02)46
Överföring från moment 31.50.01165
Överföring från moment 32.20.0198
Överföring från moment 32.20.02789
Överföring från moment 32.20.0519
Överföring från moment 33.02.03-36
Överföring från moment 33.03.04333
Överföring från moment 33.03.50190
Överföring från moment 35.01.04117
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.)-1 000
Sammanlagt1 400

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget6 400 000
2014 budget5 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 822 000 euro.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-178
Nivåförändring550
Sammanlagt372

2015 budget3 822 000
2014 budget3 450 000
2013 bokslut3 729 715