Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är betydande användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation.

Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från primärproduktionen, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av produktionsprocesser som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Ministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver förädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt och försörjningsberedskapen för mat tryggas.

Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt också på ministeriets ansvarsområde. Den nationella anpassningen till klimatförändringen koordineras av ministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelskedjan, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna.

Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser. Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden.

Samhälleliga effektmål

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling.

  • — Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på
  • — Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel
  • — Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas
  • — Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet
  • — Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften.
Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser
  • — Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans.
Jämställdhet mellan könen

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av könsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

  2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
30.10.40Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt66,067,51)
30.10.41Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)  
 — räntestödsfullmakt250,0250,01)
30.10.64EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt127,8154,31)
30.20.40Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)  
 — bevillningsfullmakt30,030,0
30.20.43Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt20,020,01)
30.40.44Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt58,059,0

1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden 2014—2020 (och räntestödsfullmakten under moment 30.10.41) är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017.

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Förvaltning och forskning148 124136 033125 988-10 045-7
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 87424 55722 171-2 386-10
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)90 99279 13970 311-8 828-11
(21.)Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 2690
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 5931 3431 3430
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)4204200
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)25 65227 23827 3901521
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)3 7443 7564 35359716
10.Utveckling av landsbygden314 424308 704330 96222 2587
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)22 00054 80071 97617 17631
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)12 67317 00014 000-3 000-18
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)76 63072 63057 230-15 400-21
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)64 93367 76767 7670
(44.)Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)20 0000
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)6 5685 8733 466-2 407-41
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 7641 6961 8431479
54.Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)912872912405
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)4 1703 9133 305-608-16
(61.)EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)57 1080
(62.)Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)45 5770
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)1 6981 5231 023-500-33
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)39182 630109 44026 81032
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi1 762 7041 865 0031 840 193-24 810-1
02.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)41 75742 21239 941-2 271-5
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 30723 96124 2022411
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 0666 0286 0280
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)324 750321 700335 40013 7004
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)457 908597 000530 000-67 000-11
(42.)Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)3 6304 500-4 500-100
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)338 334300 043300 0430
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)551 888546 888551 8885 0001
46.Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)3 6053 4054 6051 20035
47.Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)3 9092 2994 1691 87081
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)400350200-150-43
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)25011 00038 00027 000245
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 9005 6175 7171002
40.Naturresursekonomi217 132192 983194 2311 2481
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)2 9003 0003 0000
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)12 75213 51913 52010
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)9 01014 78016 8802 10014
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)12 6797 1367 1360
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)6521 2451 2450
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)3 4003 4003 4000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 0008 0007 900-100-1
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)57 71155 23056 2301 0002
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)6 0273 0273 0270
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)42 72040 80040 8000
(47.)Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)0
(48.)Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)1000
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)10 21310 13010 1300
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)9 73410 5508 700-1 850-18
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 4431 2791 332534
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)38 98420 83720 881440
(77.)Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)7570
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)5050500
(63.)Forststyrelsen0
64.Forststyrelsen6 2505 7545 514-240-4
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)6 2505 7545 514-240-4
70.Lantmäteri och datalager52 50651 13048 352-2 778-5
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 50646 63045 352-1 278-3
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)5 0004 5003 000-1 500-33
Sammanlagt2 501 1402 559 6072 545 240-14 367-1
 Det totala antalet anställda4 3954 4554 200