Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 335 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2016 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas 2017 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2018 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2013.

Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

I anslaget har 10 000 euro beaktats för att användas till stöd som särskilt riktas till gårdar som gjort investeringar.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2015—2017 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Stöd för årets produktion sammanlagt332,1322,3335,4
   Nationellt stöd till södra Finland28,927,025,1
   Nordligt stöd296,5285,7294,7
   Övriga nationella stöd6,79,615,6
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år---
Fullmakt i budgeten30,030,030,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

 20172018201920202021Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Förbindelser 20174,325,7---30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förbättrande av lönsamhetsläget inom jordbruket6 700
Tillägg som ingår jordbrukets krispaket 201610 000
Ändring i regeringens beslut om utgiftsbesparingar-3 000
Sammanlagt13 700

2017 budget335 400 000
2016 budget321 700 000
2015 bokslut324 750 000