Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              05. Naturresursinstitutets omkostnader
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring: Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelssäkerhetsverket (kapitel 30.20).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekt, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god
 • — forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet svarar på ett förutseende sätt på informationsbehovet i samhället och stärker det nationella innovationssystemet
 • — förvaltningen är öppen, serviceinriktad och effektiv och arbetar i nätverk
 • — förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft
 • — statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna
 • — lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva
 • — finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt
 • — förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen
 • — personalen är kompetent och mår bra.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

 Utfall
2014
Utfall
20151)
Behov 20161)Behov 20171)
Uppgiftmn euromn euromn euromn euro
     
Utveckling av landsbygden7,68311,32012,40012,400
Jordbruk och livsmedelsekonomi30,66325,79124,10023,200
Naturresursekonomi17,00817,04212,50012,500
Sammanlagt55,35454,15349,00048,100

1) Ändringarna mellan uppgifterna jämfört med 2014 beror på tekniska ändringar

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik. Det beräknas att ca 712 årsverken används för dessa 2017. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 57 årsverken sköter dessa uppgifter 2017. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.40.05) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 22 årsverken 2017).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 årsverken 2017). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 100 årsverken 2017) under finansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 171 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Lagstiftningsuppgifter9 13526118,810 7268113,410 3729111,6
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering2 520534,63 095-33,12 996-32,6
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken3 42612245,14 06312843,03 92913442,4
EU-ärenden och internationella ärenden4 52253442,94 15658240,93 99161240,3
JSM:s specialuppgifter4 94691319,13 9301 00318,33 7681 05518,0
Sammanlagt24 5491 600260,525 9701 721248,725 0571 810244,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter24 51827 31723 981
Bruttoinkomster1 5712 7601 810
Nettoutgifter22 94724 55722 171
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 645  
— överförts till följande år8 572  

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47)-1 500
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05)-100
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23)-1 245
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)175
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-207
Löneglidningsbesparing-139
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-32
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-31
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-315
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-147
Temporär sänkning av StPL-avgiften-192
Sammanlagt-2 386

2017 budget22 171 000
2016 II tilläggsb.-192 000
2016 I tilläggsb.280 000
2016 budget24 557 000
2015 bokslut23 874 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring: Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — genom att rikta forsknings- och sakkunnigverksamhet i enlighet med effektmålen
 • — genom att stärka växelverkan med dem som utnyttjar informationen, kunnandet och tekniken
 • — genom att se till datalagren för förnybara naturresurser blir så öppet och lätt tillgängliga som möjligt.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

 • — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten och förbättrande av genomslagskraften.
 • — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.1)Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Forskningsprocess81 91922 84495280 64027 10084180 50028 950855
Myndighetsprocess33 6536 22241129 6405 56032125 5005 600295
Statistikprocess3 972495446 0001 000566 0001 00056
Kundrelationsprocess5 9104 812767 0007 000828 0008 40094
Sammanlagt125 45434 3731 483123 28040 6601 300120 00043 9501 300

1) Årsverken under moment 30.01.05: 1 600 årsverken i budgeten för 2016 och enligt en uppskattning av antalet anställda, 1 300 årsverken i budgetpropositionen för 2017, varav den avgiftsbelagda verksamhetens andel är 120 årsverken.

Naturresursinstitutets nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Refererade vetenskapliga publikationer, st.566600660
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden, pressmeddelanden och e-publikationer, st.17 90017 00018 000
Antalet nedladdningar av statistikuppgifter på webben, st.106 900110 000120 000
Utlåtanden som lämnats, st.173175175
Index för välkändhet och intresse829095
Anseendeindex (1—5), innovationer3,53,63,7
Anseendeindex (1—5), produkter och tjänster3,43,53,7
Anseendeindex (1—5), växelverkan3,63,73,9
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke0,90,91,0
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke0,20,20,3
Övriga publikationer/forskarårsverke2,01,31,6
Statistik/årsverke inom statistik1,41,01,05
Statistik/publikationer/årsverke inom statistik4,33,33,5
Direkt insamling av uppgifter ur registren, %717572
Andel (%) av personalen som disputerat242526
Arbetstillfredsställelseindex3,13,23,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter123 773122 534116 806
Bruttoinkomster37 21343 39546 495
Nettoutgifter86 56079 13970 311
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 717  
— överförts till följande år15 149  

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 495 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 895 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 13 600 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 3 900 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer127100100
— övriga intäkter---
Intäkter sammanlagt127100100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader636060
— andel av samkostnader534040
Kostnader sammanlagt116100100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)11--
Kostnadsmotsvarighet, %109100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 4279 53513 500
— övriga intäkter4020-
Intäkter sammanlagt7 4679 55513 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 8355 2157 500
— andel av samkostnader3 4704 1005 000
Kostnader sammanlagt8 3059 31512 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-8382401 000
Kostnadsmotsvarighet, %90103108
    
Prisstöd808080
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd-7583201 080

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk14 64617 57015 000
— finansiering från EU2 9043 8005 200
— annan finansiering utanför statsfinanserna7 71710 8007 695
Intäkter sammanlagt25 26732 17027 895
    
Totala kostnader för projekten49 66258 00052 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-24 395-25 830-24 105
Självfinansieringsandel, %-49-44-46

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar, dvs. 280 000 euro i överföring från moment 30.01.23 används för utgifterna för omorganiseringen av statens vattenbruk.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Av anslaget används 200 000 euro för ordnande av Djurens välfärdscentrals verksamhet i anslutning till Naturresursinstitutet.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2017 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.01.01)100
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.20.62)100
Stärkande av den rättspolitiska forskningen2
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23)-200
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.23)280
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-5 844
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-593
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror61
Löneglidningsbesparing-401
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-102
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-373
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-90
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-775
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-423
Temporär sänkning av StPL-avgiften-568
Nivåförändring-2
Sammanlagt-8 828

2017 budget70 311 000
2016 II tilläggsb.-507 000
2016 budget79 139 000
2015 bokslut90 992 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till dessa.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 30 000 euro.


2017 budget1 343 000
2016 budget1 343 000
2015 bokslut1 593 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring till moment 30.70.01)-520
Revidering av stödtillämpningen (överföring till moment 30.20.03)-1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.01)1 245
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.05)200
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.02)1 950
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.03)595
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.05)-280
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring till moment 30.20.02)-920
Sammanlagt420

2017 budget420 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 390 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)152
Sammanlagt152

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget27 390 000
2016 budget27 238 000
2015 bokslut25 652 485

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 353 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-400
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-3
Nivåförändring1 000
Sammanlagt597

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2017 budget4 353 000
2016 budget3 756 000
2015 bokslut3 744 000