Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 53 617 000 euro.

Anslaget får användas till

1) statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) statsunderstöd enligt ungdomslagen (72/2006) som beviljas till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer inom ungdomsarbetet och till andra organisationer inom ungdomsarbetet

3) understöd enligt ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt för utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) stöd för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och för EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

8) betalning av utgifter som föranleds av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, riksomfattande ungdomsorganisationer, utvärderings- och understödskommissionen för serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samernas ungdomsråd samt för stärkandet av ungdomskulturen

9) stöd för riksomfattande service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbete

10) genomförande, utvärderande och utvecklande av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet

11) genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid för informationsstyrning.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i 12 punkten ska de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren beaktas såsom inkomster vid nettobudgetering.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Aktivt medborgarskap för unga 
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete15 500 000
Lagstadgade nationella kommittéer900 000
Stärkande av de ungas sociala identitet 
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet7 127 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete 
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende8 037 000
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt5 670 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
Service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet6 180 000
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet samt försök, utvecklande och forskning4 283 000
Internationellt samarbete1 000 000
Riksomfattande ungdomscentraler4 920 000
Sammanlagt53 617 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring517
Sammanlagt517

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget53 617 000
2016 budget53 100 000
2015 bokslut53 025 013