Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              30. Understöd till programmet Skolan i rörelse
              50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott
              52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 154 097 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran

2) utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) ett belopp av högst 1 700 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare

4) utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö

6) utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) ett belopp av högst 260 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)

8) ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit

9) omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott

10) projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion

11) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare.

Det maximala antal studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag.

Anslagen under 3 och 7 punkterna budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget under 7 punkten får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner.

I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Åtgärder som främjar lika tillgång till idrott och motion35 171 000
Till understöd för byggande av idrottsanläggningar33 421 000
Likabehandling inom idrotten1 750 000
  
Deltagande i motion och idrott63 030 000
För medborgarverksamheten inom motion och idrott44 500 000
Elitidrott12 650 000
Storevenemang inom motion och idrott1 900 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott3 500 000
Internationellt samarbete480 000
  
Främjande av idrott och motion för hela befolkningen28 300 000
Statsandelar för kommunernas idrotts- och motionsverksamhet19 500 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil8 800 000
  
Kompetensen och kunskapsbasen inom motion och idrott27 596 000
Idrottsutbildningscenter 17 886 000
Idrottsvetenskap och forskning3 730 000
Samfund inom forskning och utveckling samt för utbildningsverksamhet3 720 000
Regionalförvaltningen för motion och idrott350 000
Statens idrottsråds verksamhet480 000
För undervisnings- och kulturministeriet1 430 000
Sammanlagt154 097 000

Det genomsnittliga pris per enhet, inklusive mervärdesskatt, för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 98,47 euro per studerandedygn. För statsandelarna till idrottsutbildningscenter beviljas 781 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Understöd av outdelade vinstmedel för projektet för totalrenovering av Olympiastadion 5 000
Nivåförändring1 475
Sammanlagt6 475

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget154 097 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget147 622 000
2015 bokslut147 993 082