Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring: Målen med utsökningen är att indriva skulderna effektivt och att samtidigt trygga parternas rättssäkerhet, en god betalningsmoral i samhållet och goda verksamhetsförutsättningar för kreditsamhället. Tillsammans med konkursombudsmannens byrå är målet att möjligheterna att begå ekonomiska brott och dra nytta av dem minskar.

Utsökningsväsendets strukturreform (URA) inleddes 2012 vid utsökningsväsendet. Målet med projektet är att öka produktiviteten och lönsamheten utan att äventyra parternas rättssäkerhet. Det praktiska genomförandet av projektet fortsätts på basis av en genomförandeplan av Riksfogdeämbetet. Fokus ligger särskilt på att öka de elektroniska tjänsterna och automatiseringen, på en ändamålsenlig användning av lika personalgrupper i utsökningsprocessen samt på utvecklande av tjänste- och lönestrukturen, behandlingskedjorna och organisationsstrukturen. Det andra skedet av den lagstiftningsreform som anknyter till projekt bereds. Enligt de mål som ställts av justitieministeriet slutförs projektet 2018.

När det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och den grå ekonomin fortsätter man en effektiv behandling av missbruk i fråga om betalningen av skulder, förebyggande av missbruk samt utvecklande av myndighetssamarbetet i fråga om specialindrivningen. Genom specialindrivning och krävande indrivning vill man ingripa i sådana tidskrävande fall som kräver omfattande utredningsarbete, där gäldenären avsiktligen försöker undvika utsökning genom olika egendomsarrangemang.

Konkursförfarandet kan på konkursombudsmannens ansökan fortsätta som offentlig utredning om det kan anses motiverat på grund av konkursboets ringa tillgångar eller på grund av särskilda granskningsbehov som hänför sig till gäldenären eller konkursboet. Mål för de särskilda granskningarna är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar, och syftet med de särskilda granskningarna är att utreda ekonomiska brott och missbruk som konkursgäldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och genom särskilda granskningar försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 15 % av utgifterna för de särskilda granskningarna kan återkrävas till staten. Myndighetssamarbetet i fråga om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och den grå ekonomin fortsätter, och den goda boförvaltningsseden utvecklas genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

Uppgifter om personalen

 2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
    
Riksfogdeämbetet   
Årsverken252626
Medelålder444545
Kvinnornas andel, %646565
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,65,05,0
    
Utsökningsverken   
Årsverken1 2331 2141 094
Medelålder484848
Kvinnornas andel, %676666
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.8,99,09,2
    
Konkursombudsmannens byrå   
Årsverken10111)111)
Medelålder494950
Kvinnornas andel, %403636
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.5,65,65,6

1) En tjänst för viss tid 1.5.2015—31.12.2016, som anknyter till den offentliga utredningen av Talvivaara och som finansieras av arbets- och näringsministeriet, har tillfogats.

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 104 238 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av konkursombudsmannens byrå.

Förklaring: Till utsökning beräknas år 2016 inkomma 2,9 miljoner ärenden (2,7 miljoner ärenden år 2014, uppskattningsvis 2,8 miljoner ärenden år 2015). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (529 000 olika gäldenärer 2012, 538 000 olika gäldenärer 2013 ja 536 000 olika gäldenärer 2014). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2014 sammanlagt 160 835 (162 835 år 2013). I slutet av 2014 var antalet gäldenärer som var föremål för utsökning sammanlagt 238 600, av vilka 19 % var föremål för långvarig utsökning dvs. utan avbrott i över tre år.

Antalet konkurser sjönk 2014 jämfört med nivån året innan. Antalet anhängiga ärenden har dock hållits på hög nivå. Stora konkursfall som är problematiska med tanke på miljön har kommit för behandling till konkursombudsmannens byrå, vilket har ökat byråns arbetsmängd. Våren 2015 stod ca 3 700 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 470 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande resultatmål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2016:

Tabell med nyckeltal

 2014
utfall
2015
uppskattning
2016
mål/uppskattning
    
Ärenden som behandlats (1 000 st.)2 8282 7002 500
Indrivet (mn euro)1 0581 000930
Kostnader per indriven euro (euro)0,10,10,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar   
Av antal ärenden, %524544
Av belopp, %504544
Genomsnittlig behandlingstid, mån.7,17,37,5
Resurshushållning (€/behandlat ärende)373837
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)2 4122 2242 280
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro)182010
Belopp som specialindrivningen tagit upp till behandling (mn euro)21210070
Särskilda granskningar av konkursbon117130125
Inleds offentliga utredningar av konkursbon647070
Utsökningsklagan antal697070
Utsökningsklagan behandlingstid, mån.666

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 71 500 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2014
utfall
2015
ordinarie
budget
2016
budgetprop.
    
Bruttoutgifter105 432103 843 104 358
Bruttoinkomster226120120
Nettoutgifter105 206103 723104 238
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 105  
— överförts till följande år10 276  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment 28.10.01)-6
Bekämpning av den grå ekonomin, tilläggsfinansieringen upphör-1 343
Koncentrering till Brottspåföljdsmyndigheten av uppgifter som anknyter till inledande av verkställighet (överföring till moment 25.40.01)-109
Ändring av bokföringsenheternas struktur samt ibruktagande av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU)135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-101
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror-610
Indexhöjning av hyresutgifterna80
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 3 001
Löneglidningsinbesparing-368
Lönejusteringar658
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)-274
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-511
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -37
Sammanlagt515

2016 budget104 238 000
2015 budget103 723 000
2014 bokslut105 377 000