Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 48 661 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd till sådana teatrar, orkestrar och muséer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för muséer.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) enligt vilken priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar ska sänkas från och med 2017 för genomförande av utgiftsbesparingen.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 52 882 euro per årsverke för teatrar, 50 543 euro per årsverke för orkestrar och 63 476 euro för muséer per årsverke.

Under de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 55 125 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Statsandelar
ur budgetmedel
(mom. 29.80.31)
Statsandelar
tippningsvinstmedel
(mom. 29.80.52)
Sammanlagt
    
Statsandel för teatrar26 094 00026 069 00052 163 000
Statsandel för orkestrar9 337 00010 137 00019 474 000
Statsandel för muséer14 532 00018 919 00033 451 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån-1 302 000--1 302 000
Sammanlagt48 661 00055 125 000103 786 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-50
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %)-719
Justering av kostnadsnivån för 2017 (muséer)-228
Justering av kostnadsnivån för 2017 (orkestrar)-47
Justering av kostnadsnivån för 2017 (teatrar)1 895
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på statsandelen; teatrar, orkestrar, muséer (Konkurrenskraftsavt.)-583
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (muséer) 122
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (orkestrar)69
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (teatrar)176
Utgiftsbesparing (muséer)-432
Utgiftsbesparing (orkestrar)-681
Utgiftsbesparing (teatrar)-1 750
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-2 230

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget48 661 000
2016 budget50 891 000
2015 bokslut54 812 000