Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Understöd för central- och landskapsbibliotek2 580 000
För bibliotekens innehållsproduktion300 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek samt understöd för andra specialuppgifter600 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur220 000
Sammanlagt3 700 000

De allmänna biblioteken har som mål att erbjuda befolkningen lika möjligheter att skaffa sig bildning, kunskaper, kunnande och medborgarfärdigheter och att läsa litteratur och utöva konst samt lika möjligheter till internationalisering och livslångt lärande. Biblioteket ska även erbjuda en möjlighet att använda virtuella och interaktiva webbtjänster och handleda i användningen av dessa.

Genom statsunderstöden stöder man en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar och att trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet2014
utfall
2015
utfall
2017
uppskattning
    
Bokanskaffning, st./1 000 invånare288283285
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare505050
Årsverken, årsv./1 000 invånare0,80,80,8
Öppethållning, 1 000 timmar1 3631 3841 390
Fysiska besök, st./invånare9,39,19,0
Webb-besök, st./invånare7,57,17,5
Lån, st./invånare16,816,416,8
Omkostnader, euro/invånare585858

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-200
Sammanlagt-200

2017 budget3 700 000
2016 budget3 900 000
2015 bokslut4 750 000