Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              77. Ympäristötyöt
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

Selvitysosa:

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelun ja muun ympäristönsuojelun määrärahoilla on tavoitteena erityisesti parantaa Itämeren ja sisävesien tilaa, vähentää pilaantuneesta maaperästä aiheutuvia ympäristöriskejä ja ehkäistä öljy- ja kemikaalivahingoista aiheutuvia ympäristövaurioita merialueilla.

Jätevesien käsittelyn keskittymistä nykyistä isompiin, tehokkaampiin ja toimintavarmempiin yksiköihin edistetään osallistumalla ympäristötyömäärärahoilla yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin siirtoviemärihankkeisiin.

Vesien kunnostuksella poistetaan järvien sisäistä kuormitusta ja voidaan parantaa niiden tilaa pysyvästi sekä lisätä huomattavasti virkistyskäyttöarvoa. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarvetta selvitetään järjestelmällisesti. Kiireellisimpiä kohteita myös kunnostetaan valtion jätehuoltotyönä erityisesti terveys- ja pohjavesihaittojen poistamiseksi silloin, kun edellytykset valtion osallistumiselle ovat muuten olemassa.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen riittävällä torjuntavalmiudella vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia vaurioita ja ylläpidetään vesi- ja merialueiden viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta virkistykseen ja taloudelliseen toimintaan. Vuoden 2011 alussa valmistuva monitoimialus parantaa ratkaisevasti torjuntavalmiutta vaativissa olosuhteissa. Tarvetta kehittää torjuntavalmiutta selvitetään edelleen.

Öljyjätemaksuilla rahoitetaan valtakunnallisesti kattavan öljyjätehuoltojärjestelmän ylläpito ja sen tukeminen.

Luonnonsuojelu

Suomen luonnonsuojelualueverkostoa täydennetään jatkamalla yksityisomistuksessa olevien luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankinta- ja korvausneuvotteluja. Hankinta- ja korvausmäärärahoilla toteutettaviin luonnonsuojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia yksityismaita oli vuoden 2008 alussa toteuttamatta vielä noin 45 000 hehtaaria.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 2008—2016 toteutus aloitetaan yhteistyössä metsäviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksityisomistuksessa olevia metsiä pyritään saamaan suojeluun maanomistajien vapaaehtoisten tarjousten pohjalta maanhankinnan, yksityisten suojelualueiden ja sopimusmenettelyjen keinoin.

Valtion luonnonsuojelualueilla metsien ja soiden ennallistamista, perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa sekä luontotyyppien inventointia jatketaan tehtyjen tarveselvitysten pohjalta. Alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen voimavaroja käytetään Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden hoidon ja käytön suunnitteluun ja suunnitelmien toimeenpanoon.

Yksityisten suojelualueiden hoito ja ennallistaminen ovat keskeisiä keinoja parantaa Etelä-Suomen metsien suojelutilannetta. Uuden maaseutuohjelman rahoitusta käytetään mahdollisimman tehokkaasti yksityisomistuksessa olevien perinnebiotooppien kunnostamisessa ja ylläpidossa, koska alueet ovat uhanalaisten lajien suojelun edistämisen kannalta erittäin arvokkaita.

Uhanalaisten lajien kolmas kokonaisarviointi valmistuu vuonna 2010. Luontotyyppien uhanalaisuudesta valmistuu ensimmäinen arviointi vuonna 2008. Sen tulosten pohjalta laaditaan toimintaohjelma, johon kootaan johtopäätökset luontotyyppien suojelun tarpeesta ja keinoista. Luonnonsuojeluhallinnon tuottavuusohjelman eliölajien suojelua ja luonnon monimuotoisuuden seurannan, tutkimuksen ja tietohallinnon projektit saatetaan loppuun. Niillä tehostetaan hallinnon toimia luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointia (VELMU) rannikkoalueella jatketaan. Tavoitteena on saada riittävät tiedot muun muassa meren pohjan lisääntyvän käytön ympäristövaikutusten arviointiin.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toiminnalliset tavoitteet on asetettu momentin 35.10.52 (Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät) perusteluissa. Momentilta 35.10.63 (Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot) osoitetaan lisäksi Metsähallituksen käyttöön 3 500 000 euroa luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -alueiden ja METSO-ohjelman mukaisiin maanhankintoihin.

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä ja koulutus- ja kehittämistoiminnasta sekä oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin ja

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Selvitysosa:Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Menoja vastaavia korvauksia öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta arvioidaan olevan 650 000 euroa vuonna 2009. Korvaukset tuloutetaan momentille 12.35.10.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 200 000 euroa öljyntorjunta-alusten käyttö- ja ylläpitomenojen kasvun johdosta.


2009 talousarvio 4 200 000
2008 II lisätalousarvio 1 200 000
2008 talousarvio 3 000 000
2007 tilinpäätös 3 866 482

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä maisema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon

2) Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan 2008—2016 sisältyviin toimenpiteisiin, jotka koskevat erityisesti inventointeja, yhteistyötä ja seurantaa

3) uhanalaisten eliölajien suojeluun ja hoitoon

4) vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten sekä EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen

5) luonnonsuojelusuunnitteluun ja maa-aineslain soveltamiseen liittyvän suunnitteluun ja

6) vanhojen maa-ainesten ottoalueiden kunnostamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla inventoidaan ja hoidetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita erityisesti siltä osin, kuin hoito ei kuulu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman piiriin. Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien inventointeja jatketaan. Pääasiassa valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille laaditaan hoitosuunnitelmia ja niiden inventointitietoja päivitetään. Luonnonsuojelulain mukaisien maisemanhoitoalueiden valmistelua edistetään. Luonnon monimuotoisuutta edistäviä hoitosuunnitelmia ja -toimenpiteitä tehdään arvokkailla perinnebiotoopeilla. Määrärahaa osoitetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) mukaisiin toimiin alueellisille ympäristökeskuksille ja Suomen ympäristökeskukselle. Määrärahalla valmistellaan ja toteutetaan uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia. Maa-ainesten kestävään käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita jatketaan. Ottoalueiden kunnostusta tehdään mahdollisuuksien mukaan ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneillä ottoalueilla.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 200 000 euroa METSO-ohjelman johdosta.


2009 talousarvio 1 770 000
2008 talousarvio 1 570 000
2007 tilinpäätös 2 112 000

(22.) Maatalouden vesiensuojelu (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2008 talousarvio 1 000 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 24 825 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen ja

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

  • Metsähallitus osallistuu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) 2008—2016 toteuttamiseen.
  • Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista suojelua ja seurantaa.
  • Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
  • Metsähallitus osallistuu Itämeren suojeluohjelman mukaiseen vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmaan.
  • Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden toteuttamista sekä hoidon ja käytön suunnittelua.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet
  2006
toteutuma
2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
         
Alueiden hallinta        
Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 21 32 30 30
Luonnonsuojelu        
Ennallistaminen (ha) 3 600 2 585 2 750 2 300
Perinnebiotooppien hoito (ha) 1 544 1 766 1 790 2 020
Luontotyyppien inventointi (ha) 190 500 73 291 47 000 40 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha) 3 380 9 2201) 4 000 4 000
Saimaannorpan pesien seuranta (kpl) 576 244 250 430
Maakotkan reviirien seuranta (kpl) 425 433 435 440
Valkoselkätikkakohteiden tarkastus (kohteiden lkm) 186 182 180 180
Luonnon virkistyskäyttö        
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4 4,1 >4 >4
Kansallispuistojen käynnit 1 493 000 1 586 700 1 700 000 1 750 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 775 400 798 400 860 000 860 000

1) Menetelmällisten syiden vuoksi vuoden 2007 toteuma epätavallisen korkea (Pisteitä yht. noin 3900, joista 900 pisteen koko 4—16 ha. Pisteen koko tavallisesti 1 ha).

Metsähallitus

  • arvioi ja seuraa ennallistamisen ja hoidon vaikuttavuutta.
  • seuraa asiakastyytyväisyyttä kansallispuistoissa, asiakaspalvelupisteissä ja Luontoon.fi verkkopalvelussa. Kaikissa näissä palveluissa asiakastyytyväisyyden tavoitearvo on vähintään 4 (asteikko 1—5).
  • osallistuu suojelualueiden säädösvalmisteluohjelmaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.
  • osallistuu suojelualueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön Suomen lähialueilla.
  • parantaa tuottavuutta luonnonsuojeluhallinnon tuottavuushankkeen mukaisesti.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 2 000 000 euroa.

Muut tunnusluvut 2006 2007 2008 arvio 2009 arvio
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 34 34 35 35
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 464 472 490 490
Kansallispuistojen hoito (ha) 882 000 882 000 885 000 885 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 695 000 697 000 705 000 705 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 965 000 974 000 980 000 980 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Muiden erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 1 886 2 116 2 300 2 450
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 11 881 14 483 16 000 17 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, museoviraston rekisteri) 765 1 245 1 600 2 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 26 28 29 29
Huollettavat opastus- ja muut rakennelmat (lkm) 5 420 5 420 5 700 5 700
Huollettavat reitit, polut ja urat (km) 5 980 5 980 6 150 6 150

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhdeksän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset 1 051
Tuottavuustoimet (-9 htv) -285
Yhteensä 766


2009 talousarvio 24 825 000
2008 II lisätalousarvio 695 000
2008 talousarvio 24 059 000
2007 tilinpäätös 24 078 000

60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n nojalla öljysuojarahastoon tehtävän siirron maksamiseen.

Selvitysosa:Öljyjätemaksuina kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää osa öljysuojarahastoon käytettäväksi öljyn pilaamien maa-alueiden puhdistuskustannusten korvaamiseen. Korvausperusteista on säädetty tarkemmin öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 15 §:ssä.

Määräraha yhdessä momentin 35.10.65 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.


2009 talousarvio 2 300 000
2008 talousarvio 2 300 000
2007 tilinpäätös 2 300 000

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukilain (686/2004) mukaisten avustusten maksamiseen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin ja

2) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisiin yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Yhdyskuntien vesiensuojelulainoille maksettavan korkohyvityksen määrä on kahdeksan ensimmäisen lainavuoden aikana neljä prosenttiyksikköä ja lainavuosina 9—16 kaksi prosenttiyksikköä. Kuudennentoista lainavuoden jälkeen korkohyvitystä ei makseta. Korkohyvitys on kaikissa lainoissa aina enintään luottolaitoksen perimän koron suuruinen.

Selvitysosa:Yhdyskuntien vesiensuojelua edistävillä investoinneilla toteutetaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita vesiensuojelulle määriteltyjä tavoitteita. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (542/2003) toimeenpanoa sekä ravinteidenpoistoa yhdyskuntajätevesistä.

Aikaisempien vuosien korkotukilainoista arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 000 euroa vuonna 2010 ja 2 000 euroa vuonna 2011, jolloin korkotuen maksatus päättyy.

Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.


2009 talousarvio 1 000 000
2008 talousarvio 1 300 000
2007 tilinpäätös 1 100 000

(62.) EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta(arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2008 II lisätalousarvio 1 168 000
2008 talousarvio 6 484 000
2007 tilinpäätös 9 900 818

63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 36 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen

2) korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä

3) Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyihin korvauksiin

4) maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuviin korvauksiin

5) luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin

6) valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelualueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä aiheutuviin menoihin sekä ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon menoihin ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin

7) enintään 85 000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen.

8) koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvausten maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen

9) alueellisten ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista ja

10) rauhoitettujen harvinaisten eläinkantojen aiheuttamien vahinkojen estämisestä ja niiden suojelemiseksi tarvittavista toimenpiteistä aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2009 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2009 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 12 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 6 000 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 10 000 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä yhteensä enintään 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hankkimalla maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin sekä korvausmenettelyllä pannaan täytäntöön valtioneuvoston vahvistamia luonnonsuojeluohjelmia, Natura 2000 -verkostoa, erityisesti suojeltavien lajien suojelusuunnitelmia ja vahvistettujen kaavojen suojelualuevarauksia. Lisäksi toteutetaan METSO-ohjelmaa. Alueellisten ympäristökeskusten ohella Metsähallitus jatkaa suojeluhankintoja. Vuosina 1971—2007 on valtion omistukseen hankittu alueita luonnonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 352 000 ha ja perustettu yksityisiä suojelualueita korvausta vastaan kaikkiaan 119 000 hehtaaria.

Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaan valtion omistukseen käytetään 14 000 000 euroa ja korvauksiin yksityisistä suojelualueista myös 14 000 000 euroa. Ohjelmien toimeenpanoon osoitetusta määrärahasta osoitetaan Metsähallituksen käyttöön 500 000 euroa soveltuvien vaihtomaiden hankintaan. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin käytetään 8 500 000 euroa. METSO-määrärahasta osoitetaan Metsähallituksen käyttöön 3 000 000 euroa. Varoilla Metsähallitus toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa. Metsähallituksen hankintoihin liittyvät kulut sisältyvät määrärahaan. METSO-alueiden hankintoihin ja korvauksiin käytettävä määräraha on budjetoitu osin Metsähallituksen voiton tuloutukseen momentille 13.05.01.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2010 2011 2012 Yhteensä
vuodesta 2010
lähtien
         
Vuoden 2009 sitoumukset 6 000 4 000 2 000 12 000
Yhteensä 6 000 4 000 2 000 12 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 500 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) parantamiseksi.


2009 talousarvio 36 500 000
2008 talousarvio 35 000 000
2007 tilinpäätös 37 000 000

64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n komission hyväksymien LIFE-ympäristörahastosta ja rahoituskauden 2007—2013 LIFE+-ohjelmasta osarahoitettavien hankkeiden sekä muiden pilottihankkeiden EU-rahoitusosuuksien maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään sekä LIFE 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 ohjelmakausien rahoitukseen.

EU-osarahoitus LIFE-hankkeisiin ja pilottihankkeisiin tuloutetaan momentille 12.35.99.


2009 talousarvio 1 500 000
2008 talousarvio 3 000 000
2007 tilinpäätös 1 500 000

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

Selvitysosa: Määräraha yhdessä momentin 35.10.60 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.


2009 talousarvio 2 300 000
2008 talousarvio 2 300 000
2007 tilinpäätös 2 300 000

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 580 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen ja sopimusten jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen sekä muihin kansainvälisten sitoumusten aiheuttamiin maksuihin ulkomaille.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Ilmasto ja ilmakehä 260 000
Kemikaalit ja jätteet 140 000
Kasviston, eläimistön ja niiden elinympäristön suojelu 280 000
Meriympäristö 650 000
Muut menot 250 000
Yhteensä 1 580 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 80 000 euroa siirtona vuoden 2008 talousarvion momentilta 31.50.(02) (ICES-jäsenmaksu).

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2009 talousarvio 1 580 000
2008 talousarvio 1 500 000
2007 tilinpäätös 1 474 689

(70.) Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta(siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta


2008 II lisätalousarvio 2 000 000
2008 talousarvio 23 000 000
2007 tilinpäätös 23 000 000

77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuviin menoihin

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisten valtion vesihuoltotöiden menoihin ja

3) jätelaissa (1072/1993) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin.

Valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnan tai muun yhteistyökumppanin omistukseen. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2009 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 1 700 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahalla rahoitetaan yhteisrahoitteisia ja valtion töinä toteutettavia siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2010 2011 Yhteensä
vuodesta 2010
lähtien
       
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset 4 000 500 4 500
Vuoden 2009 sitoumukset 1 500 500 2 000
Yhteensä 5 500 1 000 6 500

Määrärahan arvioitu käyttö
    Työn kokonais-kustannusarvio Valtion osuus
edellisestä
Myönnetty Myönnetään
  Työkohde 1 000 € 1 000 € 1 000 €
           
1. Uudet kohteet        
  Humppilan—Jokioisten siirtoviemäri ja yhdysjohto 1 700 700 - 100 000
  Kihniön—Parkanon siirtoviemäri 2 800 1 100 - 100 000
  Sievin kirkonkylän—Asemanseudun siirtoviemäri 1 100 450 - 100 000
  Uudet hankkeet yhteensä 5 600 2 250 - 300 000
           
2. Keskeneräiset hankkeet 47 790 17 800 7 250 6 000 000
3. Pilaantuneiden alueiden kunnostus       2 500 000
4. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt       2 200 000
  Yhteensä 53 390 20 050 7 250 11 000 000

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.


2009 talousarvio 11 000 000
2008 I lisätalousarvio
2008 talousarvio 14 200 000
2007 tilinpäätös 11 000 000