Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
              21. (29.20.21 och 30.21, delvis) Utvecklande av yrkesutbildningen
              30. (29.20.30, 30.31, 32 och 51) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader
              33. (29.30.33) Kompetensprogrammet för unga vuxna
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 975 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring: Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2017 ska utbilda sammanlagt 4 100 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2017 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 800 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten 5 250.

Årsverken

 2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
     
Sameområdets utbildningscentral71,269,06969
Centret för sjösäkerhetsutbildning23,624,32626
Sammanlagt94,893,39595

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 0021 0001 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader3 0953 0003 000
— andel av samkostnaderna941950950
Kostnader sammanlagt4 0363 9503 950
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 034-2 950-2 950
Kostnadsmotsvarighet, %252525
    
Prisstöd2 4001 5502 400
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%846586

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Sameområdets utbildningscentral4 688 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning2 400 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning887 000
Sammanlagt7 975 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter10 65710 83910 525
Bruttoinkomster1 9472 5502 550
Nettoutgifter8 7108 2897 975
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 3 126  
— överförts till följande år 729  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-43
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-78
Löneglidningsbesparing-15
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-41
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-61
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-30
Temporär sänkning av StPL-avgiften-40
Sammanlagt-314

2017 budget7 975 000
2016 II tilläggsb.-118 000
2016 budget8 289 000
2015 bokslut6 314 000