Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader
              (03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

Förklaring:

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 032 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter23 02019 403186 232
Bruttoinkomster1 156200200
Nettoutgifter21 86419 203 18 032
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 8 181  
— överförts till följande år 7 169  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)214
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.)-94
Överföring till moment 29.80.01 (-1 årsv.)-61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-192
Löneglidningsbesparing-69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-131
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-29
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-290
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-137
Temporär sänkning av StPL-avgiften-186
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Nivåförändring7
Sammanlagt-1 171

2017 budget18 032 000
2016 II tilläggsb.-186 000
2016 budget19 203 000
2015 bokslut20 852 000

02. (29.01.02, 03 och 30.20, delvis) Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utveckling och produktion av läromedel

2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning

7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inrättande av ett nytt ämbetsverk till vilket man ska sammanslå Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Det nya ämbetsverket ska sköta de uppgifter som för närvarande hör till Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Det nya ämbetsverket ska vara en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogisk verksamhet och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället.

Det nya ämbetsverkets uppgifter består i att

1) utveckla utbildningen, småbarnspedagogiska verksamheten och det livslånga lärandet, sköta service- och förvaltningsuppgifter med anknytning till dessa samt prognostisera kompetens- och utbildningsbehoven

2) främja samhällets internationalisering och kännedomen om den finländska utbildningen och den finländska utbildningens samarbete utomlands

3) bereda och genomföra program och avtal inom sitt verksamhetsområde

4) främja goda resultat och genomslaget inom sitt verksamhetsområde samt följa hur verksamheten ordnas

5) informera och ge råd och handledning inom sitt verksamhetsområde

6) sköta resultatstyrningen i fråga om de statliga läroanstalter som lyder under ämbetsverket

7) bereda och besluta om grunderna för och andra föreskrifter i fråga om läroplaner och examina inom den utbildning som omfattas av dess verksamhetsområde samt om planen för småbarnspedagogik

8) ansvara för de datalager, dataregister och datasystem som behövs för dess lagstadgade eller på annat sätt beslutade uppgifter

9) producera tjänster för genomförandet av studerandeantagningar

10) sköta uppgifter med anknytning till erkännande av studier som avlagts och yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands samt till språk- och translatorsexamina

11) sköta de uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen om ett förslag till en lag om vissa register och riksomfattande datasystem inom utbildningsväsendet där det ska föreskrivas om det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet. Systemet ska upprätthållas av det nya ämbetsverket.

Funktionell effektivitet
 • — det nya ämbetsverket ska utveckla sina verksamhetssätt, verksamhetsprocesser och elektroniska tjänster i syfte att öka produktiviteten och förbättra kundbetjäningen.
 • — det nya ämbetsverket ska stärka verksamhet som stöder hållbar utveckling
 • — den avgiftsbelagda serviceverksamheten stöder verkställandet av de utbildningspolitiska målen och främjar verksamhetens genomslag
 • — avgiftsbelagd serviceverksamhet är lönsam
 • — tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

 2017
mål
  
1. Produktion inom basverksamheten 
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1
Grunder för läroplanerna2
Examensgrunder/yrkesutbildning 
— Grundexamina5
— Yrkes- och specialyrkesexamina25
— Antal sökande i gemensamma ansökan och separata antagningar till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet300 000
— Antal användare av tjänsten Studieinfo6 000 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet20 000
Internationell verksamhet 
EU:s program Erasmus + 
— Anslag bundna till programåret (%)100
— Antal personer som lämnar Finland (utbildning)14 800
— Antal deltagare (ungdomar)3 290
Program som finansieras av Nordiska ministerrådet 
— Nordplus högskoleutbildning3 800
Program som finansieras av finska staten 
Bi- och multilaterala stipendier2 020
— Europa200
— Ryssland920
— Kina och övriga Asien320
— Nordamerika150
— Övriga stipendieprogram200
Utvecklingssamarbetsprogram/UMöppet
Främjande av finska språket och finsk kultur 
— Stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök230
  
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen 
Offentligrättsliga prestationer 
— Examen i undervisningsförvaltning300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen850
— Språkexamina inom statsförvaltningen1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)50 000
Företagsekonomiska prestationer 
— Utbildningsdagar10 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar2
— Publikationer som sålts 52 000
— Sålda läromedelsprodukter med prisstöd8 000
— Utlåtanden om examinas motsvarighet50
  
3. Nyckeltal för serviceförmågan 
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)4,1
— Sökandes bedömning av studievägen (4—10)8,4
Personalresurser
 • — sakkunskapen och kompetensen hos personalen vid det nya ämbetsverket grundar sig på kunskapsbasering, nätverksbildning och social växelverkan
 • — det nya ämbetsverket utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
 • — det nya ämbetsverket främjar arbetshälsa genom att ta hänsyn faktorer som har samband med de anställdas ålder och livssituation
 • — det nya ämbetsverket tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2017
mål
  
Årsverken (moment 29.01.02)345
— Utlandslektorer18
Årsverken (övriga moment)20
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %9,3
Arbetstillfredsställelseindex3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,9
Index för utbildningsnivån6,3

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter87 60384 79285 219
Bruttoinkomster41 40839 14239 142
Nettoutgifter46 19545 65046 077
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 388  
— överförts till följande år7 790  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 200
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 000
Kostnadsmotsvarighet, %55
  
Prisstöd620
  
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%83

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 700
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)500
Kostnadsmotsvarighet, %129

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 900
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 900
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-
Kostnadsmotsvarighet, %100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (återföring till momenten 28.90.30, 29.10.01 och 29.20.21 av en överföring)-200
Inrättandet av det nya ämbetsverket och utvecklandet av verksamheten1 905
Tryggande av basverksamheten (återbetalning av en temporär överföring)-600
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2016) (överföring till moment 28.70.20)-880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (f.d. Registret för verifierat kunnande) (år 2017) (överföring från moment 28.70.20)1 288
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-12
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-143
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-63
Löneglidningsbesparing-28
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-139
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-21
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-217
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-102
Temporär sänkning av StPL-avgiften-126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt427

2017 budget46 077 000
2016 II tilläggsb.-189 000
2016 budget45 650 000
2015 bokslut48 597 421

(03.) Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slås samman med moment 29.01.02.04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro.

Förklaring: Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen.

Utvärderingscentret ska

 • — i enlighet med utvärderingsplanen utvärdera den småbarnspedagogiska verksamheten och utbildningen samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar undervisning, utbildning eller småbarnspedagogisk verksamhet och av högskolornas verksamhet
 • — i enlighet med utvärderingsplanen genomföra sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för timfördelningen och grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för grunderna för läroplanen inom yrkesutbildningen och grunderna för examina inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunderna för läroplanen inom den grundläggande konstundervisningen
 • — stödja dem som ordnar undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring
 • — utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
 • — sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

Utvärderingsrådet, som finns i anslutning till utvärderingscentret, deltar i utvärderingscentrets strategiska planering, beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller principiellt viktiga, gör upp en framställning till de objekt som ska utvärderas och en tidtabell för utvärderingarna samt lägger fram ändringsförslag som gäller utvärderingsplanen.

Sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingsrådet, beslutar om projektplanen för utvärderingar av högskolor, om planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt om godkännande av slutresultatet för auditeringar av högskolornas kvalitetssystem.

Delegationen för utvärderingsärenden, som tillsätts av utvärderingscentret, har till uppgift att främja samarbetet mellan centret och dess intressentgrupper och att dra nytta av den information utvärderingscentrets utvärderingar resulterar i.

Till utvärderingscentrets verksamhetsprinciper hör att

 • — iaktta principerna för oavhängig och utvecklande utvärdering
 • — offentliggöra grunderna för och resultaten av utvärderingarna
 • — svara för informationen till intressentgrupperna
 • — skicka utvärderingsresultaten till läroanstalter, dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet, utbildningsanordnare och högskolor som deltagit i utvärderingen
 • — delta i internationell utvärderingsverksamhet och internationellt samarbete
 • — regelbundet delta i externa utvärderingar av sin verksamhet.

Målet är att Nationella centret för utbildningsutvärdering ska

 • — utföra de uppdrag för 2017 som ingår i den utvärderingsplan som fastställs för 2016—2019
 • — i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet inleda planeringen av elektroniska system för utvärderingen av inlärningsresultat i enlighet med den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet
 • — förbättra auditeringarnas verkningsfullhet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering, prestationer

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Utvärderingar och auditeringar, st.415447
— allmänbildande utbildning71011
— yrkesutbildning191915
— högskoleutbildning131916
— sektorsöverskridande utbildning265
    
Utvärderingsrapporter, st.132522
— allmänbildande utbildning353
— yrkesutbildning357
— högskoleutbildning7129
— sektorsöverskridande utbildning 33
    
Evenemang för information och offentliggörande, st.222623
Antal deltagare i evenemangen1 3071 5601 380

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter3 6033 9633 787
Bruttoinkomster506100100
Nettoutgifter3 0973 8633 687
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 913  
— överförts till följande år2 707  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-28
Löneglidningsbesparing-19
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-40
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-20
Temporär sänkning av StPL-avgiften-23
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Sammanlagt-176

2017 budget3 687 000
2016 II tilläggsb.-23 000
2016 budget3 863 000
2015 bokslut3 891 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 008 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet269 000
Finlands representation vid Unescos generalkonferens60 000
Övriga internationella projekt2 679 000
Sammanlagt3 008 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av en engångsutgift (Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet)-500
Bortfall av en engångsutgift (Konferens om pressfriheten i världen)-160
Finlands representation vid Unescos generalkonferens60
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)65
Sammanlagt-535

2017 budget3 008 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget3 543 000
2015 bokslut3 526 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 203 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) avlönande av personal motsvarande ett årsverke, högst 75 000 euro för anställning till uppgifter för viss tid.

Förklaring: Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i statsförvaltningen och läroanstalter i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03)-60
Sammanlagt-60

2017 budget14 203 000
2016 budget14 263 000
2015 bokslut14 263 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 540 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)66
Överföring till moment 29.80.41-15
Sammanlagt51

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget28 540 000
2016 budget28 489 000
2015 bokslut32 031 811

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 277 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)573 000
2.Paasikivi-Samfundet10 000
3.Traditionsförbundet Eklövet63 000
4.Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket131 000
5. Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen500 000
Sammanlagt1 277 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-2

2017 budget1 277 000
2016 budget1 279 000
2015 bokslut998 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka134 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3.Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området32 000
4.Understöd till registrerade religionssamfund524 000
5.Understöd för främjande av dialogen mellan religioner80 000
Sammanlagt3 313 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-8
Sammanlagt-8

2017 budget3 313 000
2016 budget3 321 000
2015 bokslut3 388 500

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.


2017 budget114 000 000
2016 budget114 000 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 090 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Stödjande av asylsökande ungdomars funktionsförmåga och ett aktivt medborgarskap samt främjande av goda etniska relationer mellan olika befolkningsgrupper1 000
Utvecklande av tjänster för identifiering och erkännande av kunnande samt förfaranden för att fastställa nödvändig påbyggnadsundervisning och för att snabbt styra personer till utbildning som lämpar sig för dem2 000
Utvecklande och spridning av förfaranden som stöder utbildningsvägar för invandrarelever2 000
Åtgärder inom kultur och idrott som främjar integrering i den finska kulturen och det finska samhället900
Sammanlagt5 900

2017 budget8 090 000
2016 budget2 190 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Medlemsavgift till Unesco1 470 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO120 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM21 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI22 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA63 000
Medlemsavgift till OECD/INES29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)17 000
Sammanlagt2 226 000

2017 budget2 226 000
2016 budget2 226 000
2015 bokslut2 233 538