Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Utveckling av landsbygden
       20. Jordbruk
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
            42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
            43. Vissa ersättningar
            45. Främjande av vården av skogsnatur
            47. Energistöd för klenträd
            50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
       63. Forststyrelsen
       70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

60. SkogsbrukPDF-versio

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 903 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2012 II tilläggsb.903 000
2012 budget43 365 000
2011 bokslut43 032 000
2010 bokslut43 455 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 686 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro i överföring från moment 30.60.45 och 786 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 100 000 euro i överföring till moment 30.01.03 för utförande av uppgifter i anslutning till verkställigheten av FLEGT-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr 995/2010) om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.


2012 II tilläggsb.1 686 000
2012 budget47 666 000
2011 bokslut49 319 000
2010 bokslut49 239 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av bekämpningen av den exceptionellt omfattande skogsförödelsen som orsakats av vanlig tallspinnarstekel. I det område som omfattas av Sydvästra Finlands regionenhet för Finlands skogscentral uppgår kostnaderna för bekämpningen till sammanlagt 135 000 euro.


2012 II tilläggsb.120 000
2012 budget100 000
2011 bokslut94 421
2010 bokslut16 557

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av 1 000 000 euro.

Förklaring: Avdraget är en överföring till moment 30.60.42 och föranleds av den organisationsreform som gäller skogscentralerna och som trädde i kraft vid ingången av 2012 och av omfördelningen av finansiering och arbetsuppgifter i anslutning till bevarandet av skoglig mångfald. Genom reformen sammanslogs de 13 regionala skogscentralerna till en riksomfattande organisation, Finlands skogscentral (lagen om Finlands skogscentral, 418/2011). Enligt 8 § i lagen ingår det i skogscentralens uppgifter att främja natur- och miljövård och bevara den skogliga mångfalden. Av denna orsak övergår man från den projektfinansiering för planering av vården av skogsnatur och beredning av avtal om miljöstöd för skogsbruket som tidigare beviljats skogscentralen under detta moment till fast finansiering, som anvisas under moment 30.60.42.


2012 II tilläggsb.-1 000 000
2012 budget8 325 000
2011 bokslut11 325 000
2010 bokslut10 325 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen under momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av stöd för tillvaratagande och flisning av energivirke i enlighet med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att främja energiutvinningen av klenträd.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att även det tvååriga reservationsanslaget på 9 750 000 euro som budgeterats 2011, men förblivit oanvänt, under perioden 1.1—31.12.2012 får användas till betalning av de stöd för tillvaratagande och flisning av energivirke i enlighet med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) som syftar till att främja energiutvinningen av klenträd.

Förklaring: Under momentet i budgeten för innevarande år ingår ett anslag på 7 250 000 euro för betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd (101/2011) för energived som tas ut i samband med vård av ungskog och förstagallring och som överlåts för energiutvinning. Dessutom kan 9 750 000 euro som överförts från 2011 års anslag användas. Sammanlagt får 17 000 000 miljoner euro användas.

Dimensioneringen av anslaget grundar sig på att lagen om energistöd för klenträd trädde i kraft 1.1.2012. Fram till lagens ikraftträdande kan tillvaratagandet av energivirke och flisning av energived främjas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Från och med april 2011 har förhandlingar om godkännande av systemet med energistöd för klenträd förts med Europeiska kommissionen. Enligt uppgifter från kommissionen kommer systemet med energistöd för klenträd inte att godkännas i enlighet med lagen om engergistöd för klenträd. Även om förhandlingarna med kommissionen fortsätter, kommer stödsystemet sannolikt inte att träda i kraft under 2012. Av denna orsak och för att användningen av förnybar energi ska öka utvidgas användningsändamålet för anslaget till att gälla även de stöd för tillvaratagande och flisning enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som syftar till att främja energiutvinningen av klenträd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 II tilläggsb.
2012 budget7 250 000
2011 bokslut9 750 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

 Ursprunglig dispositionsplanII tilläggsbudg.Ändrad dispositionsplan
    
Föreningen för Skogskultur rf30 000-30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf349 000-349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas30 000-30 000
Finska Forstföreningen rf434 000-434 000
Puuinfo Oy100 000-100 000-
Aalto-universitetet-50 00050 000
Uleåborgs universitet-50 00050 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio1 500 000-1 500 000
Sammanlagt 2 443 000-2 443 000

Förklaring: Det anslag på 100 000 euro som Puuinfo Oy anvisats i dispositionsplanen för innevarande år får i stället användas direkt av Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet. Aalto-universitetet genomför verksamhet på områdena för träproduktion, byggnadsteknik och arkitektur (PRA) och Uleåborgs universitet genomför projektet Modern trästad med anslaget.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 II tilläggsb.
2012 budget2 443 000
2011 bokslut1 106 000
2010 bokslut1 106 000