Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2009 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         60. Tiede
              01. Suomen Akatemian toimintamenot
              02. Arkistolaitoksen toimintamenot
              03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot
              04. Varastokirjaston toimintamenot
              20. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen
              50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
              53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

60. TiedePDF-versio

Valtuus

Suomen Akatemian momenteilta 29.60.50 ja 29.60.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 2009 hyväksyä sitoumuksia 258 527 000 euron arvosta.

Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen luovuttaa tilat vastikkeetta.

Selvitysosa:

Tutkimushankkeiden myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot
 Myöntämis-
valtuus
    Menot, milj. euroa
Vuosimilj. euroa200820092010201120122013
        
2003152,6      
2004172,6      
2005175,626,317,6    
2006205,661,730,820,6   
2007225,378,967,633,822,5  
2008245,624,685,973,736,824,6 
2009258,5 25,990,577,638,825,9
Yhteensä 191,5227,8218,6136,963,425,9

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tutkimuksen laatu vahvistuu, kansainvälinen huippuosaaminen ja tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus lisääntyvät. Tiedepolitiikan tavoitteena on eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyönä tiedon ja osaamisen sekä Suomen tieteen kansainvälisen tason vahvistuminen.

Julkisella tutkimusrahoituksella vahvistetaan tieto- ja osaamispohjaa, joiden varaan talouden kestävä kasvu ja Suomen henkinen ja aineellinen hyvinvointi rakentuvat. Tukemalla korkeatasoista tutkimusta julkisen tutkimusrahoituksen lisäyksellä, tutkimusjärjestelmän kehittämisellä ja strategisilla osaamispanostuksilla vahvistetaan tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja talouden innovaatiokapasiteettia.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus

Tuetaan strategisten huippuosaamisen keskittymien, huippuyksikköjen ja luovien tutkimusympäristöjen syntymistä ja kehittymistä, profiloitumista ja kansainvälistä menestymistä yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja yksityisen sektorin kanssa. Edistetään tutkimustiedon käyttöä ja hyödyntämistä talouden, työllisyyden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi. Parannetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tehostamalla ja kehittämällä tieteen tutkimuksen arviointi- ja ennakointimenetelmiä. Vahvistetaan tieteen tunnettuutta yhteiskunnassa ja parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia ymmärtää ja hyödyntää tutkimustietoa.

Kansainvälistyminen

Vahvistetaan Suomen kannalta tarkoituksenmukaista tutkimuksen eurooppalaista ja muuta kansainvälistä yhteistyötä. Osallistutaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, -ohjelmiin ja -infrastruktuureihin.

Tutkimushenkilöstö

Kehitetään tutkijankoulutusta ja neliportaista tutkijanuraa. Tohtorikoulutuksen laatua kehitettäessä ja laajuutta mitoitettaessa otetaan nykyistä paremmin huomioon yksityisen, julkisen ja korkeakoulusektorin tarpeet.

Infrastruktuurit

Tutkimuksen infrastruktuureja vahvistetaan. Edistetään kansallista infrastruktuuripolitiikkaa laadittavien kartoitusten, suunnitelmien ja suositusten pohjalta. Tutkimustoiminnan ja tietoyhteiskunnan kehittäminen turvataan korkeatasoisilla tukipalveluilla ja tutkimuksen tietohuollolla.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään parantamalla tutkimustulosten ja -aineistojen saatavuutta ja näkyvyyttä. Edistetään avointa tieteellistä julkaisutoimintaa sekä aineistojen haettavuutta ja pitkäaikaissäilyttämistä.

Valtiovarainvaliokunta:

Julkisella tutkimusrahoituksella vahvistetaan tieto- ja osaamispohjaa, joiden varaan talouden kestävä kasvu ja Suomen henkinen ja aineellinen hyvinvointi rakentuvat. Korkeatasoisen tutkimuksen tukeminen, julkisen tutkimusrahoituksen lisääminen, tutkimusjärjestelmän kehittäminen ja strategiset osaamispanostukset vahvistavat tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja talouden innovaatiokapasiteettia.

Valtion tutkimusrahoitus kasvaa 97 miljoonaa euroa vuonna 2009. Ilman finanssisijoituksia nimelliskasvu vaihtelee välillä 5—7 prosenttia. Valiokunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että terveydenhuollon yksiköille tarkoitettu ns. tutkimus-EVO-määräraha laskee 49 miljoonasta 40 miljoonaan euroon.

Tilastokeskuksen lokakuussa julkaiseman tutkimus- ja tuotekehitysmenotilaston mukaan t&k-menojen kokonaissumma nousi Suomessa vuonna 2007 runsaaseen 6,2 miljardiin euroon. Viisi prosenttia ylittänyt reaalikasvu oli nopeinta vuosituhannen vaihteen jälkeen. Myönteistä on, että yritysten t&k-menot kasvoivat yli 400 miljoonaa euroa ja korkeakoulusektorin lisäys on lähes 90 miljoonaa euroa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että julkisen sektorin tutkimusmenoja tilastoitiin noin 10 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän, vaikka mukaan otettiin nyt myös kuntasektorilla harjoitettua t&k-työtä.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 171 000 euroa.

Selvitysosa: Suomen Akatemia on rahoittajaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää korkeatasoista tutkimusta tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä mutta määräaikaisella rahoituksella, luotettavalla arvioinnilla, tiedepoliittisella asiantuntemuksella sekä monipuolisella ja globaalilla yhteistyöllä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomen Akatemian toiminta parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja kansainvälistä tunnettuutta sekä vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista arvostusta. Akatemia edistää tutkimuksen uusiutumista, luo edellytyksiä tutkimuksen monimuotoisuudelle sekä edistää tutkimustulosten laajamittaista hyödyntämistä hyvinvoinnin, kulttuurin, talouden ja ympäristön parhaaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon neljän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

 2006200720082009
Tunnuslukujatoteutumatoteutumaarvioarvio
     
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus    
Akatemiaprofessorit40404041
Akatemiatutkijat260260267280
Tutkijatohtoripaikat396454482486
Toiminnallinen tuloksellisuus    
Käsiteltyjen hakemusten määrä5 5674 8205 5005 300
Yleisen tutkimusmäärärahahaun hakupaine,    
myönnöt hakemusten lukumäärästä, %22272022
myönnöt hakemusten rahamäärästä, %14211719
Kv. sopimusten määrä57585858
Tiedekilpailu Viksu, osallistujien lkm205176200200
Toiminnallinen tehokkuus    
Käsitellyt hakemukset/htv34343535
Henkisten voimavarojen hallinta    
Henkilötyövuodet (hallintovirasto) 165158158154

Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.60.50, 29.60.53 ja 29.60.66 määrärahoja.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (783/2006).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot32 44835 69336 883
Bruttotulot935725712
Nettomenot31 51334 96836 171
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 658  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 470  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 55 000 euroa)1 207
Tutkijanuran kehittäminen1 000
Tuottavuustoimet (-4 htv)-88
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus)-12
Kertameno-15
Yhteensä2 092


2009 talousarvio36 171 000
2008 II lisätalousarvio889 000
2008 talousarvio34 079 000
2007 tilinpäätös32 325 000

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 115 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen ja

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen toiminta parantaa julkishallinnon ja yksityisten yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen edellytyksiä. Tavoitteena on, että viranomaisten asiakirjoista säilytetään pysyvästi noin 15 %.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1259/2007).

 2006200720082009
Tunnuslukujatoteutumatoteutumaarvio1)arvio
     
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus    
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä)112 235115 149155 000160 000
Toiminnallinen tuloksellisuus    
Annettu koulutus (luentotunteja)1 062990800800
Tehdyt tarkastukset (lkm)969810080
Järjestetyt arkistot (hyllymetriä)1 3401 3011 6001 600
Tutkijakäynnit (kpl)66 24161 20266 00066 000
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl)16 82416 46320 00020 000
Toiminnallinen tehokkuus    
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä/htv)491482594620
Henkisten voimavarojen hallinta    
Henkilötyövuodet228,5238,752612)258

1) Luvuissa on mukana Sota-arkiston ja valtioneuvoston väliarkiston tavoitteet.

2) Luku sisältää 34 htv:tä Sota-arkiston ja 3 htv:tä valtioneuvoston arkiston liittämisestä arkistolaitokseen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)   
 2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot15 48119 66221 745
Bruttotulot959630630
Nettomenot14 52219 03221 115
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 553  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 476  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset499
Vuokrakustannusten nousu195
Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudet tilakustannukset ja varustaminen586
VAPA-hankkeen rahoituksen muutos-150
Siirto momentilta 28.40.21 (Sähköisen aineiston vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA)1 600
Tuottavuustoimet (-3 htv)-66
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus)-9
Muut muutokset11
Yhteensä2 666


2009 talousarvio21 115 000
2008 II lisätalousarvio583 000
2008 talousarvio18 449 000
2007 tilinpäätös14 446 000

03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 645 000 euroa.

Selvitysosa: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on kielitieteellinen tutkimuslaitos, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden asemasta kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä näin osaltaan luoda edellytyksiä kielelliselle tasa-arvolle Suomessa.

 2006200720082009
Tunnuslukujatoteutumatoteutumaarvioarvio
     
Tieteelliset julkaisut, kpl/sivua105/9 65561/4 65980/7 00070/5 000
Yleistajuiset julkaisut, kpl/sivua326/3 121336/3 754300/3 000300/3 000
Tietopalvelutehtävät, kpl1 8381 9811 8001 900
Henkilötyövuodet112,6101107104,6

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.60.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)   
 2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot3 3263 411 3 375
Bruttotulot810730 730
Nettomenot2 5162 681 2 645
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta705   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle935  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset95
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus)-4
Tuottavuustoimet (-2,4 htv)-106
Yhteensä-15

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista (1260/2007).


2009 talousarvio2 645 000
2008 II lisätalousarvio21 000
2008 talousarvio2 660 000
2007 tilinpäätös2 746 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 587 000 euroa.

Selvitysosa: Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön.

 2006200720082009
Tunnuslukujatoteutumatoteutumaarvioarvio
     
Vastaanotetun aineiston määrä (hyllymetriä)3 4383 7303 5003 500
Tilausten määrä70 80965 83070 00070 000
Henkilötyövuodet22,121,920,920,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)   
 2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot1 4641 5731 645
Bruttotulot0058
Nettomenot1 4641 5731 587
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle80  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 6 000 euroa)37
Vuokrakustannusten nousu14
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus)-1
Tuottavuustoimet (-0,6 htv)-13
Yhteensä37

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).


2009 talousarvio1 587 000
2008 II lisätalousarvio23 000
2008 talousarvio1 550 000
2007 tilinpäätös1 526 000

20. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) historiateossarjojen, elämäkertojen ja eräiden muiden teosten laadinta- ja hankintamenojen sekä laadintamenoihin myönnettävien avustusten maksamiseen ja

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Zacharias Topeliuksen kirjoitusten julkaisuhanke50 000


2009 talousarvio50 000
2008 talousarvio100 000
2007 tilinpäätös150 000

50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 169 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tutkimusohjelmista, tutkimuksen huippuyksiköistä, tutkijankoulutuksesta, muista tutkimushankkeista, tutkimuksen erityisrahoituksesta, valtionavustuksista ja apurahoista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) arvioinneista, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tieteen tunnetuksi tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutushankkeiden menojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin liittyviin palkkaus-, eläkemaksu- ja muihin kulutusmenoihin, laite- ja ohjelmistohankintojen menoihin ja yleiskustannuksiin ja

6) enintään 1 000 000 euroa maksullisena toimintana Suomessa järjestettävien kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja kansallisten tieteellisten seminaarien kuluihin.

Selvitysosa: Suomessa järjestettävien kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja kansallisten tieteellisten seminaarien menoista rahoitetaan ensisijaisesti kutsuttujen ulkomaisten esitelmöitsijöiden matkakuluja, vuokra-, sihteeri- ja postituskuluja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset2 426
Aikaisempien vuosien myöntämisvaltuuden kasvusta aiheutuva lisäys28 789
Vuoden 2009 myöntämisvaltuuden kasvusta aiheutuva lisäys1 293
Yhteensä32 508


2009 talousarvio169 941 000
2008 talousarvio137 433 000
2007 tilinpäätös130 505 000

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 81 256 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tutkimusohjelmista, tutkimuksen huippuyksiköistä, tutkijankoulutuksesta, muista tutkimushankkeista, tutkimuksen erityisrahoituksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) arvioinneista, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tieteen tunnetuksi tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n hyväksymien tutkimus- ja koulutushankkeiden menojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin liittyviin palkkaus-, eläkemaksu- ja muihin kulutusmenoihin, laite- ja ohjelmistohankintojen menoihin ja yleiskustannuksiin

6) yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain mukaisten menojen maksamiseen

7) 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen tutkimus-, keruu- ja sanakirjahankkeisiin sekä muiden kulutusmenojen ja apurahojen maksamiseen

8) päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille myönnettävien valtionavustusten maksamiseen

9) kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

10) tieteen edistämiseksi, tieteen ja yhteiskunnan sekä kansalliskielten ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseksi myönnettävien valtionavustusten, -palkintojen ja apurahojen, tieteellisen kirjallisuuden kääntämis- ja painattamismenojen, tiedonjulkistamisen edistämismenojen ja tutkimuksen tietohuollon menojen sekä tieteen tukemiseen liittyvistä tutkimuksista, selvityksistä ja julkaisuista aiheutuvien menojen maksamiseen

11) tutkimusaineistojen käytön saatavuuden parantamiseksi myönnettäviin valtionavustuksiin ja valtion laitosten vastaavien hankkeiden menojen maksamiseen ja

12) tiedeyhteisöjen käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin.

Kohdassa 7 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Suomen Akatemian käytettäväksi tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen58 500 000
Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain mukaisiin menoihin4 557 000
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintaan2 609 000
Tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustuksiin8 600 000
Päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille myönnettäviin avustuksiin500 000
Eräisiin kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin, jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin1 265 000
Tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen ja muihin tieteen tukemisesta aiheutuviin menoihin4 686 000
Avustusten maksamiseen niiden tiedeinstituuttien tilakustannuksiin, jotka maksavat vuokraa Senaatti-kiinteistöille539 000
Yhteensä81 256 000


2009 talousarvio81 256 000
2008 talousarvio77 148 000
2007 tilinpäätös76 620 211

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 705 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen maksuosuuksien maksamiseen Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukselle (CERN), Euroopan eteläiselle observatoriolle (ESO), Euroopan molekyylibiologian laboratoriolle (EMBL), Euroopan molekyylibiologian konferenssille (EMBC), Euroopan Yliopistoinstituutille (EUI) ja eurooppalaiselle synkrotonisäteilykeskukselle (ESRF) sekä vastaaville kansainvälisille tieteellisille järjestöille.

Selvitysosa: Jäsenmaksuosuudet määräytyvät pääsääntöisesti jäsenmaiden kansantuoteosuuksien perusteella järjestöjen hallintoelinten tekemien päätösten mukaisesti.


2009 talousarvio13 705 000
2008 III lisätalousarvio540 000
2008 talousarvio12 320 000
2007 tilinpäätös12 282 440