Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som används för att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med produktivitetsanslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Med hänsyn till principerna för digitaliseringen utvecklas kundorienterad verksamhet, försöksinriktad verksamhetskultur och samanvändning av information och teknik
  • — Digitaliseringens möjligheter utnyttjas så att de tjänster som den offentliga förvaltningen ansvarar för tillhandahålls kundorienterat i form av organisationsöverskridande processer och i samarbete med andra aktörer
  • — Administrations- och ledningsansvaret för styrningen av informations- och cybersäkerheten görs klarare när styrnings- och samarbetsorganen för statsförvaltningens informations- och cybersäkerhet tillsätts på nytt
  • — Den lagstiftning som gäller informationshantering utvecklas och normerna för informations- och cybersäkerheten och genomförandet av dem görs klarare samtidigt som det i helheten av krav i fråga om informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs nödvändiga ändringar
  • — Helhetsarkitekturen och interoperabiliteten främjas
  • — Den nationella servicearkitekturen utvecklas i samarbete med andra aktörer.

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Anslaget används för genomförande ”Konceptet alla tjänster över en disk” inom projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI). Projektet utgör en del av regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster, och genom projektet eftersträvas målmedvetet och målinriktat ledd informationshantering till stöd för användarorienterade digitala offentliga tjänster, kunskapsbaserat beslutsfattande och en innovativ verksamhetsmiljö. Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för projektet föranleder inga ytterligare behov av anslag.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Utnyttjandet av information som den offentliga förvaltningen tar fram utökas. Målet är att informationsflödet mellan myndigheterna ska vara smidigt och att informationen utnyttjas på ett omfattande sätt i samhället. Gemensamma metoder och redskap tas i bruk för att specificera och administrera datainnehåll. Öppnandet av datalagren fortsätter och stöds planenligt. Möjligheterna att avskaffa normer som hindrar användning av information utreds.
Ledningen av och normerna för informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs klarare. Innan ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) tillsätts på nytt utreds det hur styrningen av och samarbetet kring informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen kan skötas på ett ändamålsenligt sätt. Som informationsunderlag för utvecklingen av den lagstiftning som gäller informations- och cybersäkerhet utarbetas en utredning om verkställigheten av och nuläget för statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010).
Utveckling av styrningen av informationsförvaltningen. Lägesbilden om statsförvaltningens betydande IKT-anknutna utvecklingsprojekt uppdateras genom att man reviderar den gemensamma projektportföljlösningen och främjar dess användning.
En kompetent och djärv verksamhetskultur. Organisationer inom den offentliga förvaltningen stöds när det gäller att utnyttja digitaliseringen i utvecklingen av verksamhets- och arbetsprocesser samt i försöksverksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
YTI-projektet (överföring från moment 28.70.22) 3 000
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) 1 000
Sammanlagt 4 000

2017 budget 7 000 000
2016 II tilläggsb. 800 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 4 600 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 300 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget minskar till mindre än hälften av nivån för 2016 eftersom idrifttagningen av Kieku-systemet upphör. Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, inkl. elektroniska system för hantering av resor och räkningar samt för utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklandet av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 800 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Sammanlagt 5 300 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 960
Sammanlagt -6 960

2017 budget 5 300 000
2016 budget 12 260 000
2015 bokslut 10 560 000

03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds

1) av utvecklandet och styrningen av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT), såsom av den nationella servicearkitekturen, inklusive en informationsled, en elektronisk identitet, datasäkerhet och servicegränssnitt

2) av avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT)

3) av åtgärder som stöder ibruktagandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) inom olika förvaltningsområden

4) av internationellt samarbete i anslutning till utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT)

5) av statsunderstöd beroende på prövning inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) och åtgärder som stöder ibruktagandet

6) av priser inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT).

Av anslaget får högst 100 000 euro användas till betalning av priser enligt punkt 6.

Förklaring:Finansministeriet styr utvecklingen av de datatekniska tjänster som överskrider gränserna för den nationella informationsbranschens ansvarsområden och driver den nationella informationspolitiken. Genom att stärka styrstrukturerna kan man säkerställa ett effektivt utvecklande och omfattande ibruktagande av de nationella lösningarna.

Den nationella servicearkitekturen är en betydande helhet som gör det möjligt att förstärka datasystemens och informationens interoperabilitet och, genom datatekniska lösningar, effektivisera verksamheten och som omfattar hela den offentliga förvaltningen och i tillämpliga delar företagssektorn och tredje sektorn.

De lösningar inom informationsbranschen som utvecklas med anslagen är nya, nationella och viktiga infrastrukturtjänster som utgör en förutsättning för en avancerad digitalisering av samhället.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Digitaliseringen av förvaltningen möjliggörs med hjälp av den nationella servicearkitekturen. Målet är att skapa en digital serviceinfrastruktur som möjliggör tillhandahållandet av service så att servicebehovet minskar och e-servicen blir primär inom den offentliga förvaltningen. Servicevyn för medborgare, företag och tjänstemän färdigställs i sin helhet. Via servicevyerna kan medborgaren söka tjänster, samla egna uppgifter i sin vy, kommunicera med myndigheter och få rekommendationer och påminnelser om sina tjänster. Servicedatalagret innehåller metadata om de tjänster som den offentliga förvaltningen tillhandahåller och den kan utnyttjas vid tjänstesökning i suomi.fi-tjänsten. Meddelandeförmedlingstjänsten färdigställs och ersätter det nuvarande medborgarkontot. Meddelandeförmedlingstjänsten främjar digitaliseringen av myndigheternas kundkommunikation.
Informationsleden möjliggör informationsförmedling mellan organisationer på enhetligt överenskomna sätt. Målet är att övergå från överlappande informationsregistrering och enskilda integrationstjänster till en centraliserad modell som möjliggör ett kostnadseffektivare och snabbare utvecklande av datasystem. Informationsleden används för dataöverföring inom den offentliga förvaltningen. Informationsleden möjliggör också dataöverföring för företag och internationellt informationsutbyte. I API-katalogen beskrivs informationsledens alla uppgifter och alla andra uppgifter som är tillgängliga elektroniskt.
För att den nationella servicearkitekturen ska fungera och elektroniska tjänster ska kunna utvecklas och produceras krävs det en tillförlitlig och lättanvänd elektronisk identifiering inklusive en rollidentifieringsmöjlighet för organisationer. Målet är att identifieringstjänsten för medborgare samt roll- och hanteringstjänsterna ska vara i produktionsbruk. Identifieringstjänsten är den enda tjänst inom staten och kommunerna för vilken det krävs stark autentisering. I identifieringstjänsten beaktas även EU-lagstiftningens inverkan på kommunikationen. Befogenhetstjänsten möjliggör skötandet av ärenden för en annan persons och ett företags räkning i en registerbaserad ärendehanteringstjänst samt med elektronisk fullmakt.
I tjänsterna inom den nationella servicearkitekturen har kraven på informationssäkerhet och beredskap beaktats och åtgärder vid undantagssituationer övats. Datasäkerhetslösningar som är ändamålsenliga med tanke på servicearkitekturens verksamhet skapas och auditeras, liksom också behövliga styrmodeller och styrstrukturer. Praxis och kompetens utvecklas kontinuerligt.

2017 budget 27 500 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 27 500 000
2015 bokslut 32 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 55 580 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.30.02) 3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.30.02) -310
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring från moment 30.20.02) 866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring till moment 30.20.02) -1 194
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.01.22) 1 935
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.01.22) -2 184
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.01) 18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.01) -24 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.20.01) 5 384
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.20.01) -2 899
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.40.01) 3 200
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.40.01) -3 500
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Myndigheternas fältledningssystem (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.10.21) 3 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.01) -4 000
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2016) (överföring från moment 35.01.04) 2 270
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring till moment 35.01.04) -1 640
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2016) (överföring från moment 26.10.02) 3 275
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2017) (överföring till moment 26.10.02) -5 950
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2016) (överföring från moment 25.10.03) 1 441
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring till moment 25.10.03) -5 680
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01) -1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring från moment 23.01.01) 400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring till moment 23.01.01) -3 400
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring från moment 26.40.01) 1 000
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring från moment 28.10.02) 5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.10.02) -11 650
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2016) (överföring från moment 29.01.02) 880
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansieringen 2017) (överföring till moment 29.01.02) -1 288
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring från moment 25.10.03) 6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring till moment 25.10.03) -3 100
Nivåförändring 36 985
Sammanlagt 20 381

2017 budget 55 580 000
2016 II tilläggsb. -7 000 000
2016 budget 35 199 000
2015 bokslut 9 655 000

21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 828 000 euro.

Anslaget får användas

1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret

2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 42 årsverken.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inkomstregistret ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:Anslaget används för inrättandet av ett nationellt inkomstregister som en del av spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Inrättandet av inkomstregistret hänför sig till ett större projekt för utveckling av den nationella helhetsinfrastrukturen. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Finansministeriet ansvarar för organiseringen och tillsättandet av inkomstregisterprojektet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Förbindelser som ingåtts före år 2017 10 828 7 521 18 349
Utgifter sammanlagt 10 828 7 521 18 349

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 4 973
Sammanlagt 4 973

2017 budget 10 828 000
2016 budget 5 855 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 672 000 euro.

Anslaget får användas till

1) planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den

2) behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering

3) avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för främjande av den digitalisering av offentliga tjänster som är ett av regeringens spetsprojekt, i synnerhet för utveckling av processer som har störst genomslag utifrån ansökningar från organisationer inom den offentliga sektorn. Anslaget får även användas för att skapa förutsättningar för digitalisering.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
YTI-projektet (överföring till moment 28.70.01) -3 000
Nivåförändring 27
Sammanlagt -2 973

2017 budget 21 672 000
2016 II tilläggsb. -10 850 000
2016 I tilläggsb. -9 870 000
2016 budget 24 645 000