Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              20. Främjande av produktiviteten
              21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister
              22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 672 000 euro.

Anslaget får användas till

1) planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den

2) behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering

3) avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring: Avsikten är att anslaget ska användas för främjande av den digitalisering av offentliga tjänster som är ett av regeringens spetsprojekt, i synnerhet för utveckling av processer som har störst genomslag utifrån ansökningar från organisationer inom den offentliga sektorn. Anslaget får även användas för att skapa förutsättningar för digitalisering.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
YTI-projektet (överföring till moment 28.70.01)-3 000
Nivåförändring27
Sammanlagt-2 973

2017 budget21 672 000
2016 II tilläggsb.-10 850 000
2016 I tilläggsb.-9 870 000
2016 budget24 645 000