Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              20. Främjande av produktiviteten
              21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister
              22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 828 000 euro.

Anslaget får användas

1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret

2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 42 årsverken.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inkomstregistret ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring: Anslaget används för inrättandet av ett nationellt inkomstregister som en del av spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Inrättandet av inkomstregistret hänför sig till ett större projekt för utveckling av den nationella helhetsinfrastrukturen. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Finansministeriet ansvarar för organiseringen och tillsättandet av inkomstregisterprojektet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m.
2017
    
Förbindelser som ingåtts före år 201710 8287 52118 349
Utgifter sammanlagt10 8287 52118 349

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring4 973
Sammanlagt4 973

2017 budget10 828 000
2016 budget5 855 000