Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Anslaget används för genomförande ”Konceptet alla tjänster över en disk” inom projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI). Projektet utgör en del av regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster, och genom projektet eftersträvas målmedvetet och målinriktat ledd informationshantering till stöd för användarorienterade digitala offentliga tjänster, kunskapsbaserat beslutsfattande och en innovativ verksamhetsmiljö. Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för projektet föranleder inga ytterligare behov av anslag.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Utnyttjandet av information som den offentliga förvaltningen tar fram utökas. Målet är att informationsflödet mellan myndigheterna ska vara smidigt och att informationen utnyttjas på ett omfattande sätt i samhället. Gemensamma metoder och redskap tas i bruk för att specificera och administrera datainnehåll. Öppnandet av datalagren fortsätter och stöds planenligt. Möjligheterna att avskaffa normer som hindrar användning av information utreds.
Ledningen av och normerna för informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen görs klarare. Innan ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) tillsätts på nytt utreds det hur styrningen av och samarbetet kring informations- och cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen kan skötas på ett ändamålsenligt sätt. Som informationsunderlag för utvecklingen av den lagstiftning som gäller informations- och cybersäkerhet utarbetas en utredning om verkställigheten av och nuläget för statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010).
Utveckling av styrningen av informationsförvaltningen. Lägesbilden om statsförvaltningens betydande IKT-anknutna utvecklingsprojekt uppdateras genom att man reviderar den gemensamma projektportföljlösningen och främjar dess användning.
En kompetent och djärv verksamhetskultur. Organisationer inom den offentliga förvaltningen stöds när det gäller att utnyttja digitaliseringen i utvecklingen av verksamhets- och arbetsprocesser samt i försöksverksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
YTI-projektet (överföring från moment 28.70.22) 3 000
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) 1 000
Sammanlagt 4 000

2017 budget 7 000 000
2016 II tilläggsb. 800 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 4 600 000