Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 346 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring: För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Förordnande av intressebevakning   
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt3,2 mån.4 mån.3 mån.
Intressebevakning-revision   
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt3,9 mån.-3,8 mån.
Tillståndsärenden   
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt1,4 mån.2 mån.1,2 mån.
Konsumentrådgivning   
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst86 %80 %90 %
    
Funktionell effektivitet   
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
692-730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
7 6888 3758 070
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 9772 3202 080
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
10 336-10 850
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 7587 2007 100
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken ämbetsverk, magistraternas omkostnadsmoment658624624
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,999
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,33,33,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter46 94645 73842 766
Bruttoinkomster16 21114 65014 420
Nettoutgifter30 73531 08828 346
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 868  
— överförts till följande år6 625  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten15 79114 40014 050
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 11218 60018 010
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-5 321-4 200-3 960
Kostnadsmotsvarighet, %757778
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten325250289
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten139225260
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1862529
Kostnadsmotsvarighet, %234111111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande127
Informationssystem för ledningen-160
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA-450
Teknologisk reform av datasystemen-150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift)-200
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-345
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror62
Löneglidningsbesparing-124
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-128
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-52
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-525
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-244
Temporär sänkning av StPL-avgiften-336
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Nivåförändring-36
Sammanlagt-2 742

2017 budget28 346 000
2016 II tilläggsb.23 000
2016 budget31 088 000
2015 bokslut32 492 000