Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 346 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Förordnande av intressebevakning      
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt 3,2 mån. 4 mån. 3 mån.
Intressebevakning-revision      
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt 3,9 mån. - 3,8 mån.
Tillståndsärenden      
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt 1,4 mån. 2 mån. 1,2 mån.
Konsumentrådgivning      
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst 86 % 80 % 90 %
       
Funktionell effektivitet      
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
692 - 730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
7 688 8 375 8 070
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 977 2 320 2 080
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
10 336 - 10 850
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 758 7 200 7 100
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken ämbetsverk, magistraternas omkostnadsmoment 658 624 624
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 46 946 45 738 42 766
Bruttoinkomster 16 211 14 650 14 420
Nettoutgifter 30 735 31 088 28 346
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 868    
— överförts till följande år 6 625    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 15 791 14 400 14 050
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 21 112 18 600 18 010
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -5 321 -4 200 -3 960
Kostnadsmotsvarighet, % 75 77 78
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 325 250 289
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 139 225 260
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 186 25 29
Kostnadsmotsvarighet, % 234 111 111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande 127
Informationssystem för ledningen -160
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA -450
Teknologisk reform av datasystemen -150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) -200
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -345
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 62
Löneglidningsbesparing -124
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -128
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -52
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -525
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -244
Temporär sänkning av StPL-avgiften -336
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Nivåförändring -36
Sammanlagt -2 742

2017 budget 28 346 000
2016 II tilläggsb. 23 000
2016 budget 31 088 000
2015 bokslut 32 492 000