Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 300 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring: För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
Klagomål8,388
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten1,52,52,5
Alkoholtillstånd0,811
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården2,122
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, medeltal13,31)1010
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, median11,71010
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5   
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan3,944
Kvaliteten på försvarskurserna4,344
    
Funktionell effektivitet   
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %   
Styrnings- och utvärderingsbesök samt regionala evenemang som följer av prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (andelen besök och evenemang, % av det totala antalet enligt resultatavtalen) -100100
Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, %-2020
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 96,7100100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter95,0100100
Kostnadsmotsvarighet, %   
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer87,0100100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet %43,05050
    
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, sammanlagt1 2651 2161 195
varav regionförvaltningsverkets omkostnader772767753
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07453429422
Övriga moment402020
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,79,09,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Tillståndsärenden och andra ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter67 98468 74167 160
Bruttoinkomster13 09012 38013 860
Nettoutgifter54 89456 36153 300
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 135  
— överförts till följande år10 740  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten12 66612 00013 405
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten22 61820 10022 340
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-9 952-8 100-8 935
Kostnadsmotsvarighet, %566060
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten313030
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten303030
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1--
Kostnadsmotsvarighet, %103100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing till följd av överföring av konsumentsäkerhetstillsynen-8
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen200
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05)-42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-38
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-452
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror75
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-954
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-285
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-682
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-320
Temporär sänkning av StPL-avgiften-418
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-49
Nivåförändring-20
Sammanlagt-3 061

2017 budget53 300 000
2016 II tilläggsb.-339 000
2016 budget56 361 000
2015 bokslut58 499 000