Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 300 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
Klagomål 8,3 8 8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten 1,5 2,5 2,5
Alkoholtillstånd 0,8 1 1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 2,1 2 2
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, medeltal 13,31) 10 10
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd, median 11,7 10 10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5      
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan 3,9 4 4
Kvaliteten på försvarskurserna 4,3 4 4
       
Funktionell effektivitet      
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %      
Styrnings- och utvärderingsbesök samt regionala evenemang som följer av prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (andelen besök och evenemang, % av det totala antalet enligt resultatavtalen) - 100 100
Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % - 20 20
Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor 96,7 100 100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter 95,0 100 100
Kostnadsmotsvarighet, %      
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 87,0 100 100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % 43,0 50 50
       
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, sammanlagt 1 265 1 216 1 195
varav regionförvaltningsverkets omkostnader 772 767 753
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 453 429 422
Övriga moment 40 20 20
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,7 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Tillståndsärenden och andra ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 67 984 68 741 67 160
Bruttoinkomster 13 090 12 380 13 860
Nettoutgifter 54 894 56 361 53 300
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 135    
— överförts till följande år 10 740    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 12 666 12 000 13 405
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 22 618 20 100 22 340
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -9 952 -8 100 -8 935
Kostnadsmotsvarighet, % 56 60 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 31 30 30
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 30 30 30
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 103 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing till följd av överföring av konsumentsäkerhetstillsynen -8
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen 200
Konsumentsäkerhetstillsyn (överföring till moment 32.40.05) -42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -38
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -452
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 75
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -954
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -285
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -682
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -320
Temporär sänkning av StPL-avgiften -418
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -49
Nivåförändring -20
Sammanlagt -3 061

2017 budget 53 300 000
2016 II tilläggsb. -339 000
2016 budget 56 361 000
2015 bokslut 58 499 000