Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.556550545
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)848800800
Andel offentliggöranden i rätt tid, %959999,5
Andel felfria offentliggöranden, %939797
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.185235260
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %5,00,50,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %768272
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €98100100
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %115100100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %889192
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid centralen sammanlagt736754730
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,59,78,9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,43,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 96958 44656 138
Bruttoinkomster9 6977 9009 000
Nettoutgifter47 27250 54647 138
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 621  
— överförts till följande år6 705  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 3867 0007 500
— övriga intäkter576--
Intäkter sammanlagt7 9627 0007 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 9197 0007 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 043--
Kostnadstäckning, %115100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Betalningsbalansstatistik-1 022
Ordförandeskapet för FN:s expertgrupp för energistatistik (överföring till moment 32.01.01)-60
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-352
Löneglidningsbesparing-258
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-436
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-247
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-534
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-274
Temporär sänkning av StPL-avgiften-367
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Nivåförändring209
Sammanlagt-3 408

2017 budget47 138 000
2016 II tilläggsb.-367 000
2016 budget50 546 000
2015 bokslut50 356 000