Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

Förklaring:Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med målet att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna.

Statskontoret sköter bl.a. följande interna tjänster för staten: statens finansieringsfunktioner, skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisningen och betalningsrörelsen, rapportering av statens ekonomiska data och personaldata, statens interna skadeförsäkringsverksamhet, arv som tillfallit staten och rådgivningstjänster för medborgare.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) eller som har avtalats om dem i serviceavtal. Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och som producerar tjänster främst för statliga ämbetsverk och inrättningar vara kunder i servicecentret.

Servicecentret finansieras främst genom kundfakturering där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för att producera och utveckla tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I bruttoutgifterna, bruttoinkomsterna och antalet årsverken har de kända ändringar beaktats som föranleds av centraliseringen av bokförings- och bokslutsuppgifterna till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt överföringen av ägandet av systemen Kieku och Rondo.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar sådana icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen som motsvarar kundernas behov och som är konkurrenskraftiga. Centret utvecklar sina tjänster och sin verksamhet tillsammans med sina kunder. Det viktigaste målet för centret är att skapa klar nytta för sina kunder.

Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet samt hyr ut lokaler och är sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med fastighetsaktiebolag som dotterbolag. Affärsverket Senatfastigheter styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt. Statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet säkerställs samtidigt som ämbetsverken och inrättningarna i frågor som gäller lokaler har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten. Senatfastigheter fastställer hyrorna enligt självkostnadsprincipen för enheter inom statssamfundet.

Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten och ger kunderna besparingar i lokalutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokalerna behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte erbjuder Senatfastigheter en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen.

Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Statens användning av lokaler och den anknytande energiförbrukningen kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet.

Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolymer, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för sin egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi. Hansel Ab är en viktig aktör i utvecklingen av upphandlingsfunktionen.

Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, att med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och att bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att serviceavgiften sänks ytterligare till i genomsnitt 1 procent så att kundbelåtenheten och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi.

HAUS Kehittämiskeskus Oy har till uppgift att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingstjänster för organisationer inom den offentliga förvaltningen och för deras tjänstemän. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning i organisationernas utvecklingsarbete och i stället för intern utbildning.

Haus verksamhet ska ses över utifrån en utredningsrapport som färdigställdes våren 2016. Målen är att göra bolagets strategiska riktning klarare, reformera bolagets tjänsteportfölj, bygga upp bolagets strategiska partnerskap, stärka bolagets kompetens och trygga dess allmänna förutsättningar för affärsverksamhet.

HAUS ska knytas allt närmare till statens ledarskaps-, personal- och verksamhetsutveckling. HAUS ser över sin strategi och sin tjänsteportfölj för att bolaget i framtiden bättre ska kunna svara mot utmaningarna med att reformera statsförvaltningen och vara ett stöd för regeringen i genomförandet av förvaltningsreformer.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statens finansieringstjänster fungerar högklassigt i alla situationer
  • — Statssamfundets tjänster digitaliseras
  • — Förvaltningstjänsterna tillhandahålls på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av enhetliga processer och digitala service- och produktionslösningar som ger en god kundupplevelse
  • — De icke-branschspecifika IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov
  • — E-tjänsterna följer servicearkitekturen, främjar Finlands konkurrenskraft och är gemensamma, nationella, interoperabla och datasäkra.

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 487 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %   > 91 > 92
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena   0,026 0,025
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 85,4 > 90 > 90
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 8,0 7,7 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 27 18 18
I vilken grad skadeståndsverksamheten digitaliserats, %   12 35
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 9 8
Ledarskapsindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) 3,5 3,6 3,7

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 46 396 44 925 30 401
Bruttoinkomster 16 706 19 672 7 914
Nettoutgifter 29 690 25 253 22 487
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 249    
— överförts till följande år 8 648    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 154 4 553 5 594
— övriga intäkter 11 515 15 119 2 320
Intäkter sammanlagt 16 669 19 672 7 914
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 12 408 16 191 4 005
— andel av samkostnaderna 7 101 6 555 3 871
Kostnader sammanlagt 19 509 22 746 7 876
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 841 -3 074 38
Kostnadsmotsvarighet, % 85 86 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk 17 070 7 560 6 998
       
Totala kostnader för projekten 12 649 5 685 7 251
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) 4 421 1 875 -253
Självfinansieringsandel, % 35 33 -3

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 8,1 miljoner euro år 2015, 3,3 miljoner euro år 2016 och 1,1 miljoner euro år 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassning av verksamheten (rambeslutet 2014–2017) -1 000
Suomi.fi-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -1 075
Tjänst för internetbetalning (överföring från moment 28.20.06) 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -152
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 83
Löneglidningsbesparing -55
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -427
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -121
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -23
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -225
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -109
Temporär sänkning av StPL-avgiften -120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -28
Sammanlagt -2 766

2017 budget 22 487 000
2016 II tilläggsb. -37 000
2016 budget 25 253 000
2015 bokslut 28 089 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar.

Förklaring:Statskontoret skaffar centraliserat den valuta som behövs för ämbetsverkens och inrättningarnas anskaffningar i utländsk valuta. Med denna verksamhetsmodell eftersträvas avsevärda kostnadsbesparingar för staten i och med att valutaväxlingsprocesserna blir effektivare och kompetens och skalfördelar kan utnyttjas.

Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när anskaffningsutgiften i utländsk valuta för en tillgång bokförs enligt prestationsprincipen med tillämpande av Europeiska centralbankens centralkurs föregående dag och utgiften betalas i en valuta som har bokförts enligt det värde som inkomsten i den utländska valutan har den dag den influtit eller vars anskaffning har bokförts enligt det belopp i euro som betalats för valutaposten. Den kumulativa kursdifferens som uppstått under budgetåret kan i bokslutet vara antingen positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed medföra utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i budgeten.


2017 budget 1 000
2016 budget 1 000
2015 bokslut 6 499

06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning.

Förklaring:Anslaget används för att centraliserat skaffa gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av Statens center för informations- och kommunikationsteknik eller av andra organisationer. Sådana tjänster är bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för medborgare (VETUMA), medborgarkontot och portalen för öppna data.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tjänst för internetbetalning (överföring till moment 28.20.01) -500
Utgiftsbesparing -1 235
Nivåförändring 2
Sammanlagt -1 733

2017 budget 1 000 000
2016 budget 2 733 000
2015 bokslut 3 804 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 245 498 1 180 000 1 150 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 573 040 565 000 565 000
Lönespecifikationer, st. 1 145 326 1 110 000 1 085 000
Kundbelåtenhet 3,8 3,9 3,9
Funktionell effektivitet      
Inköpsfakturor, st./årsv. 12 471 13 100 14 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 20 332 24 800 25 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 6 523 7 000 7 200
Lönespecifikationer, st./årsv., Prima, Personec 7 601 8 900 13 000
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) 105,56 107 111
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 707 677 6841)
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,2 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,4 3,4 3,4

1) Effekter av digitaliseringen -25 årsv., överföring av bokföringsuppgifterna från ämbetsverken +58 årsv., överföring av ägandet av Kieku och Rondo till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning +15 årsv.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 233 62 504 56 109
Bruttoinkomster 55 185 60 504 54 109
Nettoutgifter 1 048 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 000    
— överförts till följande år 4 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 55 168 60 504 54 109
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 102 62 504 56 109
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 066 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 102 97 96

2017 budget 2 000 000
2016 budget 2 000 000
2015 bokslut 1 047 905

(08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 I tilläggsb. 920 000
2016 budget 1 942 000
2015 bokslut 4 241 000

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring:Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras utgifterna för att producera tjänsterna. Avsikten är att anslaget ska användas till oförutsedda affärsrisker.

Servicecentret beräknas ha 1 050 anställda vid utgången av 2017. Intäkterna av servicecentrets verksamhet beräknas uppgå till ca 266 miljoner euro år 2017, medan utgifterna ligger på ca 269 miljoner euro.

Mål för resultatet av verksamheten

2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundbelåtenhet, 1—5 2,6 3,5 3,7
Funktionell effektivitet och serviceförmåga      
Grundläggande informationstekniktjänst för tjänstemän/slutanvändare Produktifieringen på slutrakan. 483 arbetsstationer i användning i Statens center för informations- och kommunikationsteknik 15 000 arbetsstationer 35 000 arbetsstationer
Videokonferenstjänst Produktifiering pågår 5 kunder har tagit tjänsten i bruk 10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Kapacitetstjänst (Vaka+egen) Produktifieringen klar. Valtti används i den centraliserade infrastrukturen, IdM och ITSM sammanlagt 27 servrar 400 servrar 800 servrar
Verksamhetsställets datakommunikationslösning (LAN, WLAN och WAN) Produktifiering pågår 25 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten 50 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten
Administration av identiteter och åtkomsträttigheter (IdM) Produktifiering pågår 4 kunder har tagit tjänsten i bruk 10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Allmän publikationsplattform Produktifieringen på slutrakan. 4 kunder 20 kunder har tagit tjänsten i bruk 40 kunder har tagit tjänsten i bruk
Datacenterstrategin, nedtagningen av datacenter Utformningsfasen nästan klar 20 nedtagna datacenter 40 nedtagna datacenter
Tillgänglighet      
VY-nätet (KYTKY) tillgänglighet 100,00 98,98 98,98
VyVi — tillgänglighet 99,37 99,90 99,90
E-tjänster tillgänglighet 99,90 99,90 99,90
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,5 8,0 7,5
Arbetstillfredsställelse, 1—5 3,2 3,6 3,6
Årsverken 619 1 000 1 050

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 169 725 173 260 269 246
Bruttoinkomster 166 063 170 260 266 246
Nettoutgifter 3 662 3 000 3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 263    
— överförts till följande år 1 601    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 166 063 170 260 266 246
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 169 725 173 260 269 246
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 662 -3 000 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 98 98 99

2017 budget 3 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 3 000 000

10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller.

Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller och till ersättningsinvesteringar inom serviceproduktionen, såsom anskaffning av anläggningar och licenser. Servicecentret inkluderar i kundpriserna de kostnader som motsvarar användningen av anslaget under momentet. Servicecentret intäktsför det belopp som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år.

Inkomsterna till följd av servicecentrets intäktsföring har budgeterats under moment 12.28.20.


2017 budget 10 000 000
2016 budget 10 000 000
2015 bokslut 10 000 000

88. Senatfastigheter

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2017. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2017 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 54 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2017.

År 2017 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 180,3 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2016, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2017 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 77,4 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 95 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,9 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto.

Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Kassaflödet från fastighetsaffärer är osäkert och betalningstiderna är långa.

Preliminär investeringsplan för 2017 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet 210
Investeringar i nybyggnader 90
Sammanlagt 300

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2015 utfall
affärsverk
koncern 2016
prognos
affärsverk
koncern 2017
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 622 631 572 580 583 591
— Uthyrning 606 615 555 563 566 574
— Tjänster 16 16 17 17 17 17
Övriga rörelseintäkter 51 51 50 50 50 50
Hyresverksamhetens hyresnetto, mn € 359   296   297  
— % av omsättningen 59,2   53,3   52,5  
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 230   196   196  
Rörelsevinst, mn € 162 162 145 141 141 137
— % av omsättningen 26,1 25,6 25,4 24,3 24,2 23,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 199 189 103 110 98 100
— % av omsättningen 32,0 30,0 18,0 19,0 16,8 16,9
Balansomslutning 4 606 4 660 4 582 4 636 4 639 4 693
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 370   100   95  
Investeringar, mn € 268   300   300  
Investeringar i % av omsättningen 43,1   52,5   51,5  
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 5,4 5,0 3,4 3,2 3,3 3,1
Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet 2,9   2,3   2,3  
Avkastning på eget kapital, % 6,8 6,4 3,6 3,4 3,4 3,2
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house 2,5   1,5   1,5  
Soliditet, % 61,9 61,2 62,3 62,0 61,8 61,6
Antal anställda 309 311 314 316 320 322

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 6,2 7,8 7,9
13.01.04 Räntor på statens lån 16,2 12,5 9,1
13.05.01 Intäktsföring av vinst 370,0 100,0 95,0
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 81,2 68,8 68,3
Sammanlagt 473,6 189,1 180,3

2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 budget