Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring:Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras utgifterna för att producera tjänsterna. Avsikten är att anslaget ska användas till oförutsedda affärsrisker.

Servicecentret beräknas ha 1 050 anställda vid utgången av 2017. Intäkterna av servicecentrets verksamhet beräknas uppgå till ca 266 miljoner euro år 2017, medan utgifterna ligger på ca 269 miljoner euro.

Mål för resultatet av verksamheten

2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundbelåtenhet, 1—5 2,6 3,5 3,7
Funktionell effektivitet och serviceförmåga      
Grundläggande informationstekniktjänst för tjänstemän/slutanvändare Produktifieringen på slutrakan. 483 arbetsstationer i användning i Statens center för informations- och kommunikationsteknik 15 000 arbetsstationer 35 000 arbetsstationer
Videokonferenstjänst Produktifiering pågår 5 kunder har tagit tjänsten i bruk 10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Kapacitetstjänst (Vaka+egen) Produktifieringen klar. Valtti används i den centraliserade infrastrukturen, IdM och ITSM sammanlagt 27 servrar 400 servrar 800 servrar
Verksamhetsställets datakommunikationslösning (LAN, WLAN och WAN) Produktifiering pågår 25 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten 50 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten
Administration av identiteter och åtkomsträttigheter (IdM) Produktifiering pågår 4 kunder har tagit tjänsten i bruk 10 kunder har tagit tjänsten i bruk
Allmän publikationsplattform Produktifieringen på slutrakan. 4 kunder 20 kunder har tagit tjänsten i bruk 40 kunder har tagit tjänsten i bruk
Datacenterstrategin, nedtagningen av datacenter Utformningsfasen nästan klar 20 nedtagna datacenter 40 nedtagna datacenter
Tillgänglighet      
VY-nätet (KYTKY) tillgänglighet 100,00 98,98 98,98
VyVi — tillgänglighet 99,37 99,90 99,90
E-tjänster tillgänglighet 99,90 99,90 99,90
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,5 8,0 7,5
Arbetstillfredsställelse, 1—5 3,2 3,6 3,6
Årsverken 619 1 000 1 050

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 169 725 173 260 269 246
Bruttoinkomster 166 063 170 260 266 246
Nettoutgifter 3 662 3 000 3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 263    
— överförts till följande år 1 601    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 166 063 170 260 266 246
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 169 725 173 260 269 246
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 662 -3 000 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 98 98 99

2017 budget 3 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 3 000 000