Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 150 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 3,73,74,0
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%)2,12,22,2
Andelen utredda tullbrott (%)909393
Återtagen vinning av brott (mn euro)10,72224
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%)19,52323
Skatterest (%)0,090,150,15
Produktivitet   
Produktivitetsindex100102103
Personalresurser   
Årsverken (enligt baskalkylen)2 2162 1801 9001)
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)11,310,510,0
Arbetstillfredsställelseindex (skalan 1—20, Arbetshälsoinstitutets undersökning)-13,313,5

1) En minskning på 205 årsverken har gjorts som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförs till Skatteförvaltningen från ingången av 2017.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter171 406171 109159 660
Bruttoinkomster785510510
Nettoutgifter170 621170 599159 150
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 230  
— överförts till följande år9 385  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfria utrymmen blir avgiftsbelagda2 930
Effektiviserad tullövervakning vid tullen i Torneå 2016-500
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen457
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-5 400
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)11 650
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring till moment 28.10.01)-13 100
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43)-238
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-14
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 264
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror140
Löneglidningsbesparing-232
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-991
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-792
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-195
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 773
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-917
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-27
Sammanlagt-11 449

2017 budget159 150 000
2016 II tilläggsb.-298 000
2016 budget170 599 000
2015 bokslut170 776 000