Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 929 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2016, får det 2017 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Effektivitet   
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, %77-78
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, %79-80
Produktion och kvalitetsledning   
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, %544850
Andel som lämnar elektronisk moms-deklaration, %888890
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, %495253
Andelen elektroniska skattekortsändringar, %515254
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Antal årsverken sammanlagt4 8764 8654 983
Årsverken per uppgift   
— Effektiviserad skattekontroll vid gränsöverskridande situationer (inkl. uppdrag för förhindrande av skatteflykt)--23
— Verkställandet av apoteksbeskattningen (överföring av apoteksavgiften till Skatteförvaltningen)--1,5
— Verkställandet av punkt- och bilbeskattningen (överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen, 1. fasen)--205
— Centralisering av autentiseringstjänster (överföring av Katso-tjänsten till Befolkningsregistercentralen)---1
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,89,08,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,523,523,52

Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018—Sammanlagt
fr.o.m. 2017
    
Förbindelser som ingåtts före 201728 88018 55047 430
Förbindelser 20171 0009 33610 336
Utgifter sammanlagt29 88027 88657 766

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter410 245411 576409 729
Bruttoinkomster6 5043 8003 800
Nettoutgifter403 741407 776405 929
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år120 689  
— överförts till följande år130 014  

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2017

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen

5) verkställandet av punkt- och bilbeskattningen och apoteksbeskattningen från och med den 1 januari 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-18 700
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)24 000
Inkomstbeskattning i realtid av personkunder, 1. fasen (överföring från moment 28.01.21)462
Justering av beräkningsprinciperna i samband med genomförandet av principen om självkostnadshyra vid Senatfastigheter408
Katso-tjänsten (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03)-563
Koncentrering av identifikationsavgifter (kontinuerlig) (överföring till moment 28.30.03)-300
Tullens beskattningsuppgifter, 1. fasen (kontinuerlig) (överföring från moment 28.10.02)13 100
Uppgifter i anslutning till apoteksskatten117
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43)-609
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-21
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-2 771
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-112
Löneglidningsbesparing-991
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-4 670
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-2 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-418
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-4 203
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 967
Temporär sänkning av StPL-avgiften-2 567
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-42
Sammanlagt-1 847

2017 budget405 929 000
2016 II tilläggsb.36 881 000
2016 budget407 776 000
2015 bokslut413 066 000