Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2017

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 330 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:Finansministeriet ställer upp följande verksamhetsmål i anslutning till de strategiska målen:

De strategiska målen Verksamhetsmål
   
Vi skapar ramar för ökad sysselsättning och produktivitet Vi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden
Vi tryggar den offentliga ekonomins hållbarhet Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell
  Vi främjar en ambitiös minskning av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader
  Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs
Vi skapar strukturer och verksamhetssätt för kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster Vi reformerar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning
  Vi fastställer den framtida kommunens roll
  Vi digitaliserar offentliga tjänster
  Vi förbättrar ledarskapet och produktiviteten och effektiviserar verkställigheten
Vi påverkar internationellt och skapar ett framgångsrikt Europa Vi arbetar för en stabil ekonomisk och monetär union
  Vi främjar den inre marknadens funktion
  Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Antal anställda, årsv. 336 323 320
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,7 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,5 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 328 32 477 29 570
Bruttoinkomster 1 894 1 850 240
Nettoutgifter 30 434 30 627 29 330
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 945    
— överförts till följande år 7 002    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, tillägg av ett avdrag av engångsnatur (överföring från moment 23.01.01) 200
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -43
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 255
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -283
Löneglidningsbesparing -101
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -265
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -192
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -43
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -422
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -201
Temporär sänkning av StPL-avgiften -264
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -8
Nivåförändring 74
Sammanlagt -1 297

2017 budget 29 330 000
2016 II tilläggsb. -264 000
2016 budget 30 627 000
2015 bokslut 33 491 000