Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 993 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

6) till utgifter för utrustande av sådana trupper för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i

10) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

11) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC) - avtalet

12) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden

13) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 355 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 11 000 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 274 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 9 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 480 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 10 460 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 120 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 150 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 316 000
Sammanlagt 46 993 000

Förklaring:Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2017. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 410 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering 532
Förändring av kostnadsnivån (2015) -796
OIR-insatsen i Irak 11 000
Nivåförändring -300
Sammanlagt 10 436

2017 budget 46 993 000
2016 II tilläggsb. -796 000
2016 budget 36 557 000
2015 bokslut 47 422 000