Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 475 173 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 93 254 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2017 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 519 000 000 Euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2017)

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2017 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2017.

2) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Anslaget under momentet ombildas från ett treårigt till ett femårigt reservationsanslag. Genom ändringen ökas flexibiliteten i samband med finansieringen av fleråriga projekt som gäller försvarsmateriel. Samtidigt minskas antalet tekniska ändringar i budgeten. Konsekvenserna av ändringen bedöms vid övergången av valperioderna, och utifrån bedömningen bestäms den period för reservationsanslag som ska tillämpas i fortsättningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 9 800 19 100       28 900
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 15 000         15 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 11 541 6 057 5 000     22 598
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 66 152         66 152
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 81 350 49 950 51 000 22 000   204 300
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 50 000 16 825 14 700     81 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016) 68 426 56 100 12 000 11 200   147 726
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 302 269 148 032 82 700 33 200   566 201
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) 71 000 83 000 114 000 118 000 133 000 519 000
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 71 000 83 000 114 000 118 000 133 000 519 000
             
Fullmakter sammanlagt 373 269 231 032 196 700 151 200 133 000 1 085 201

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på de kapaciteter som ska utvecklas genom dem

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära spaningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem

Den kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — enhetliga logistiska strukturer, verksamhetssätt och ett enhetligt kunnande för försvarsmakten skapas och försvarsgrenarnas underhållssystem integreras för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls genom utnyttjandet av internationella projekt för strategisk transportförmåga
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition fortgår.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas kapacitet upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det territoriella artilleriet förvaltas och ett operativt artilleri utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas
 • — kamoufleringsmateriel utvecklas
 • — pansarvärnet förvaltas och utvecklas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens kapacitet upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — markmålskapaciteten byggs upp
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för primär flygutbildning som avvecklas ersätts
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — en virtuell utbildningsmiljö för utvecklandet av stridsutbildningen skapas
 • — det första skedet av utvidgningen av simuleringssystemet för tvåsidig strid slutförs.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem främjar man hanteringen av helheter, övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för försvarsmaktens strategiska planering.
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2017 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för de utvecklingsprogram som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2017

Inom ramen för programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs utvecklingsprojekt som gäller inhämtande av information för den militära spaningen, målidentifieringsstöd för den militära spaningen och kompletterande radarspaning.

Inom utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem skapas med hjälp av ett projekt om elektronisk påverkan en kapacitet som stöder alla försvarsgrenar och försvarsmaktens insatser.

Inom programmet för utveckling av markförsvarets stridssystem fortsätter arbetet med att utveckla kapaciteten för de territoriella trupperna när det gäller eldledning, eldverkan, ledning, pansarvärn och rörlighet.

Tyngdpunkten för programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret ligger på att utveckla stridsförmågan. Genom projekt som tryggar den återstående livscykeln för Hornet- och Hawk- planen förbättras planens förmåga att fungera som operativt system och utbildningssystem.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik anskaffas den ammunition som behövs för beväringarnas och reservisternas trupproduktion samt inhemsk ammunition för artilleriet och granatkastarförbandet.

Det uppskattas att 373 269 000 euro av anslaget under momentet kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 8 650 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 93 254 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017) 8 285
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015) 30 000
Totalrenoveringen av minfärjorna av Pansio-klass (I tilläggsbudg. 2015) -4 000
Ändringar i tidsplanen för betalning av utgifter -61 447
Överföring till moment 27.10.01 -40 400
Sammanlagt -67 562

2017 budget 475 173 000
2016 II tilläggsb. 16 882 000
2016 budget 542 735 000
2015 bokslut 469 563 000