Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 035 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakter

1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 803 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).

2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 32 400 000 euro (Beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 949,2 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 762,8 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 434,6 miljoner euro, fastighetsutgifter 255,2 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 154,7 miljoner euro samt övriga omkostnader 341,9 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 502 2 424       5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 9 750         9 750
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000   12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 31 638 10 207       41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 97 214 95 559 95 131 93 897   381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 22 000 15 000       37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 89 916 41 392 8 486 6 380 600 146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 257 020 167 582 106 617 103 277 600 635 096
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 16 000 97 381 45 082 22 340   180 803
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 1 900 3 500 4 500 4 500 18 000 32 400
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 17 900 100 881 49 582 26 840 18 000 213 203
             
Fullmakter sammanlagt 274 920 268 463 156 199 130 117 18 600 848 299

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 50 årsverken jämfört med år 2016. Minskningen beror främst på att antalet visstidsanställda kontraktsoldater minskar.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ska skaffa fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materiel. Avsikten är att med beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning skaffa underhålls- och flygutbildningstjänster som ingår i det utbildningssystem som ersätter Flygvapnets Vinka-utbildning.

De nya beställningsfullmakterna tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 885 424 1 949 284 1 949 157
Bruttoinkomster 33 522 31 866 35 122
Nettoutgifter 1 851 902 1 917 418 1 914 035
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 122 458    
— överförts till följande år 109 496    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 098 1 637 2 113
— övriga intäkter 15 813 14 731 17 085
Intäkter sammanlagt 17 911 16 368 19 198
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 16 215 13 897 16 461
— andel av samkostnaderna 1 818 1 718 1 821
Kostnader sammanlagt 18 033 15 615 18 282
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -122 753 916
Kostnadsmotsvarighet, % 99 105 105
       
Prisstöd 351 155 155
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 229 908 1 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017) 17 175
Kostnadsnivåjustering (2015) -18 090
Minskning av tilläggsfinansieringen för TUVE -1 500
Överföring från moment 27.10.18 40 400
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -180
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7 384
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -219
Löneglidningsbesparing -5 923
Lönejusteringar -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 251
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -11 815
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5 878
Temporär sänkning av StPL-avgiften -2 816
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -361
Sammanlagt -3 383

2017 budget 1 914 035 000
2016 II tilläggsb. -17 708 000
2016 budget 1 917 418 000
2015 bokslut 1 838 940 000