Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 716 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Resurshushållning   
Utgifter per funktionsområde (1 000 euro)    
Försvarspolitik3 1222 0762 725
Militärt försvar1 1743931 259
Samordning av totalförsvaret1 0537821 731
Militär krishantering200126290
Styrfunktioner10 0645 7734 210
Stödfunktioner 7 3784 751
Sammanlagt15 61316 52814 966
    
Produktivitet   
Årsverken per funktionsområde   
Försvarspolitik262125
Militärt försvar1645
Samordning av totalförsvaret 9820
Militär krishantering223
Styrfunktioner814539
Stödfunktioner 5541
Sammanlagt134135133

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2015 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,833,73,8
— kvinnor3,55  
— män4,02  

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 27315 33414 762
Bruttoinkomster-3246
Nettoutgifter16 27315 30214 716
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 116  
— överförts till följande år4 065  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)123
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-107
Löneglidningsbesparing-39
Lönejusteringar1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-99
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-163
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-76
Temporär sänkning av StPL-avgiften-102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt-586

2017 budget14 716 000
2016 II tilläggsb.-102 000
2016 budget15 302 000
2015 bokslut16 222 000