Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 716 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Resurshushållning      
Utgifter per funktionsområde (1 000 euro)      
Försvarspolitik 3 122 2 076 2 725
Militärt försvar 1 174 393 1 259
Samordning av totalförsvaret 1 053 782 1 731
Militär krishantering 200 126 290
Styrfunktioner 10 064 5 773 4 210
Stödfunktioner   7 378 4 751
Sammanlagt 15 613 16 528 14 966
       
Produktivitet      
Årsverken per funktionsområde      
Försvarspolitik 26 21 25
Militärt försvar 16 4 5
Samordning av totalförsvaret 9 8 20
Militär krishantering 2 2 3
Styrfunktioner 81 45 39
Stödfunktioner   55 41
Sammanlagt 134 135 133

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2015 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,83 3,7 3,8
— kvinnor 3,55    
— män 4,02    

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 273 15 334 14 762
Bruttoinkomster - 32 46
Nettoutgifter 16 273 15 302 14 716
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 116    
— överförts till följande år 4 065    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 123
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -107
Löneglidningsbesparing -39
Lönejusteringar 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -99
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -163
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -76
Temporär sänkning av StPL-avgiften -102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt -586

2017 budget 14 716 000
2016 II tilläggsb. -102 000
2016 budget 15 302 000
2015 bokslut 16 222 000