Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2017

40. InvandringPDF-versio

Förklaring:Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap samt representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd.

Inrikesministeriet sörjer för migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer. Mottagningstjänster för asylsökande produceras vid två statliga förläggningar och som köpta tjänster.

Nyckeltal för invandring 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Utlänningar bosatta i Finland1) 229 765 247 000 263 000
Invandring/utlänningar2) 19 230 26 000 26 000
Nettoinvandring/utlänningar2) 14 660 18 000 18 000
Personer som fått finskt medborgarskap/år3) 8 281 8 500 8 500

1) 2015 Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2015. Åren 2016 och 2017: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2016 och konsekvenserna av ökningen i antalet asylsökande.

2) 2015 Statistikcentralen/Flyttningsrörelse, förhandsstatistik 2015. Åren 2016 och 2017: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2016 och konsekvenserna av ökningen i antalet asylsökande.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Migrationspolitiken

Finlands migrationspolitik grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet, regeringens invandringspolitiska åtgärder och det asylpolitiska åtgärdsprogrammet.

Man arbetar för att ändringar inom EU:s migrations- och asylpolitik ska ske i enlighet med unionens och medlemsländernas gemensamma intressen med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Finland ser till att nationella intressen beaktas vid revideringen av lagstiftningen inom EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik.

De centrala strategiska målsatta riktlinjerna är:

  • — En arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt gynnar en internationalisering av ekonomin i Finland ska främjas. Behovsprövningen vad gäller arbetskraft från länder utanför EU ska lindras när detta är motiverat med tanke på sysselsättningen och de offentliga finanserna, så att sysselsättningen av personer med specialkunskaper vid enskilda företag påskyndas, den regionala och branschspecifika tillgången på arbetskraft tryggas och de praktiska processerna underlättas.
  • — Kriterierna för familjeåterförening ska preciseras i överensstämmelse med EU:s familjeåterföreningsdirektiv.
  • — Antalet kvotflyktingar ska hållas åtminstone på samma nivå som under de senaste åren, på så sätt deltar vi i den internationella ansvarsfördelningen.
  • — Myndighetsprocesserna vid behandlingen av asylansökningar påskyndas, besluten om återsändande ska fattas utan dröjsmål och missbruk avvärjas.
  • — Personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och utlänningar som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

I enlighet med regeringens ställningstaganden som styr migrationspolitiken kommer ändringar som utförs i migrationspolitiken att utföras kontrollerat och målinriktat. Inom migrationspolitiken beaktas förändringar i det internationella läget och i EU-lagstiftningen.

I enlighet med regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram kommer Finland tillsammans med EU-länderna och de nordiska länderna att bereda sig för förändringarna i asylläget på ett hållbart sätt. Man ser till att läget hanteras med framförhållning och kontrollerat. Ett långtidsperspektiv förutsätter att en kontrollerad migration är en faktor som främjar tillväxt, innovationer, nya arbetsplatser och ekonomisk stabilitet.

Målet är att migrationsförvaltningen ska ha förmåga att nå upp till målen för den lagstadgade behandlingsfristen för tillståndsansökningar för migration. Migrationsverket har huvudansvaret för asylprocessen efter att de uppgifter som gäller asylärenden koncentrerats från polisen till Migrationsverket. Ändringen förenklar effektiviseringen av asylprocessen. Målet är att fortlöpande utveckla kostnadseffektiviteten för den verksamhet som gäller mottagning av asylsökande. Vid utvecklandet av verksamheten utnyttjas EU:s asyl-, migrations- och integrationsfonds (AMIF-fonden) möjligheter fullt ut.

Det operativa samarbetet mellan myndigheter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet) när det gäller utlänningars inresa och vistelse i landet utnyttjas tillsammans med invandrarmyndigheternas flermyndighetsmodell (MPR).

Tillståndsförvaltningens produktivitet förbättras. Det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) utvecklas fortlöpande, så att de sökande, kunderna, kan tillhandahållas övergripande elektroniska kommunikationstjänster i anknytning till tillståndsprocesserna och tillståndsprocesserna automatiseras i den utsträckning det är möjligt.

Migration

De lagliga migrationskanalerna utvecklas i anslutning till ändringarna i EU:s lagstiftning. Myndighetssamarbetet vid inresa stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att göra förfarandet klarare. När det gäller arbetskraftsinvandring är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om resurserna för polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhet och fördelningen av dem.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen fortsätter i fråga om inresa för utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas lågt. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

I överensstämmelse med EU:s familjeåterföreningsdirektiv ska man med vissa undantag förutsätta att familjemedlemmar som får internationellt skydd eller tillfälligt skydd har en tryggad försörjning oberoende av tidpunkten för familjebildning, för att ansökan om familjeåterförening ska kunna godkännas.

Ett åtgärdsprogram som motverkar olaglig inresa verkställs. Då den olagliga invandringen ökar, ökar vid sidan om människosmuggling även mängden olagligt arbete och människohandel samt andra slag av exploatering och olaglig vistelse i landet. Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av olaglig invandring och vistelse i landet effektiviseras, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med olaglig invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av olaglig invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället. Återsändandepolitiken effektiviseras särskilt genom att man med stöd av EU-samarbetet fortsätter och utvecklar ett effektivt återsändande av personer som vistas olagligt i landet och som fått avslag på sin asylansökan. Dessutom strävar man efter nya samarbetsprotokoll som gäller återsändande och EU-avtal om återtagande samt efter att personer som gjort sig skyldiga till brott ska avlägsnas snabbare ur landet än tidigare.

I början av 2017 kommer tillståndsärenden som gäller uppehållsrätt att överföras från polisen till Migrationsverket, med undantag för delgivningen av sådana beslut som gäller avlägsnande av en person ur landet. De uppgifter som gäller uppehållstillstånd och som tidigare hörde till polisens behörighet med stöd av utlänningslagen överförs till Migrationsverket. Migrationsverket tar emot ansökningarna om uppehållstillstånd. Migrationsverket inrättar verksamhetsställen på nio orter, där en ansökan kan anhängiggöras och där en ansökan som har anhängiggjorts elektroniskt kan kompletteras med biometriska uppgifter. Ändringen gäller också ansökningar och anmälningar om medborgarskap samt resedokument, vilket innebär att också dessa ska lämnas in till ett av Migrationsverkets verksamhetsställen i stället för till polisen.

Internationellt skydd

Det är svårt att uppskatta antalet asylsökande. Antalet asylsökande tiodubblades nästan 2015 jämfört med tidigare år. Enligt prognosen kommer antalet asylsökande bestående att kvarstå på en högre nivå än tidigare.

Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera och påskynda asylprocessen.

Man deltar i förnyandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och i EU-medlemsstaternas samarbete om genomförande av systemet i praktiken. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen intensifieras det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter i synnerhet genom att man stödjer etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och genom att man deltar i samarbete med andra centrala EU-myndigheter.

När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingspolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd omplaceras i Finland (90 § i utlänningslagen 301/2004). Grunderna för omplacering (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer.

I anslagen beaktas EU:s åtaganden i fråga om omplacering och beslut om interna förflyttningar av asylsökande inom EU. Finland verkställer interna förflyttningar av asylsökande varom beslut fattats inom Europeiska unionen.

Inom förvaltningsområdet utnyttjas tillgänglig delfinansiering via EUSA-fonder fullt ut.

Mottagande av asylsökande

  20151) 2016 uppskattning 2017
uppskattning
       
Antal platser i förläggningarna sammanlagt 27 393 24 090 14 090
— statliga förläggningar 900 1 020 1 020
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer 26 423 23 000 13 000
— förvarsenheter 70 70 70
— beläggningsgrad i medeltal % 1062) 90,0 90,0
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt 2 400 2 200 700
— grupphem 600 600 200
— stödbostäder 1 800 1 600 500
— beläggningsgrad i medeltal % 105 90,0 90,0

1) Situationen i slutet av året: inte medeltal (i denna siffra ingår inte personer i privat inkvartering)

2) Statistiken för 2015 är inte fullständig på grund av det exceptionella antalet asylsökande.

Mottagare av mottagningstjänster 2015 2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år 10 270 23 270 13 000
— Inkvarterade vid förläggningarna 8 678 19 300 11 100
— Minderåriga som kommit ensamma 932 2 100 1 170
— Utlänningar som tagits i förvar 50 70 70
— I privat inkvartering 610 1 800 650
Kostnader för mottagandet/euro/år 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Totala kostnader för mottagandet 168 425 717 392 801 000 260 609 000
Förläggningarnas totala kostnader 165 633 462 387 365 000 251 509 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person 23 053 17 657 17 000
— kostnader för minderåriga i grupphem/person 61 382 84 775 61 000
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person 34 320 33 070 33 000
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person 82 687 50 856 51 000
— kostnader för privat inkvartering 6 616 399 11 300 400 4 080 700
— kostnad för privat inkvartering/person 6 278 6 300 6 300
Företrädande av barn 191 258 286 000 200 000
Frivillig återresa - - 5 800 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 790 928 900 000 900 000
Övriga utgifter för invandring1) 1 810 069 4 250 000 2 200 000

1) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester, språkanalyser och rättsmedicinska tester samt elektroniska tjänster (Umarek).

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 59 777 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till köp av sådana hjälptjänster för offren för människohandel som avses i 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

2) för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Beslut 55 370 132 250 140 500
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 19 397 66 885 49 237
Statliga förläggningar 8 900 12 270 9 073
Årsverken 448 950 832
Migrationsverket 334 830 690
Statliga förläggningar 114 120 142
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 166 159 203
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 393 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 68 84 91
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2015—2017

  2015
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2016
budget
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2017
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 22 876 22 328 39 500 37 500 84 500 87 500
— uppehållstillstånd för arbetstagare 6 328 6 346 6 000 6 000 6 000 6 000
— uppehållstillstånd för studerande 6 297 6 376 6 000 6 000 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 10 251 9 606 27 500 25 500 22 500 25 500
Förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta tillstånd) - - - - 50 000 50 000
Avlägsnande ur landet 10 212 6 752 10 500 14 500 10 500 10 500
Internationellt skydd sammanlagt 42 239 15 077 35 000 65 750 30 000 30 000
— asylansökningar 32 476 7 480 10 000 45 000 10 000 10 000
— kvotflyktingar 1 050 1 050 750 750 750 750
— resedokument 5 850 5 850 15 000 15 000 10 000 10 000
Medborgarskap sammanlagt 12 946 11 213 12 500 14 500 12 500 12 500
— medborgarskapsansökningar 11 041 9 245 11 000 13 000 11 000 11 000
Sammanlagt 88 273 55 370 97 500 132 250 137 500 140 500

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Migration      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut) 102 65 65
— uppehållstillstånd för studerande 19 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 117 160 90
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 297 238 238
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 62,7 120 100
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 334 830 690
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 7,1 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,5 3,51 3,52

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 114 120 142
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,4 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) - 3,70 3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 40 530 86 855 74 277
Bruttoinkomster1) 8 681 7 700 14 500
Nettoutgifter 31 849 79 155 59 777
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 494    
— överförts till följande år 1 549    

1) Ökningen av Migrationsverkets inkomster från avgifter beror huvudsakligen på handläggningsavgifter för tillstånd för utlänningar som överförs från polisen. Från handläggningsavgifter för ansökningar om familjeåterförening för personer som får internationellt skydd inflyter en ökning på ca 1 miljon euro. Med de ökade avgiftsintäkterna täcks kostnaderna för de fortsatta tillstånd som överförts från polisen samt kostnaderna för handläggning av dessa personers ansökningar om familjeåterförening.

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 485 7 000 14 000
Intäkter sammanlagt 7 485 7 000 14 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 653 3 969 7 322
— andel av samkostnaderna 6 405 4 379 8 078
Kostnader sammanlagt 11 058 8 348 15 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 573 -1 348 -1 400
Kostnadsmotsvarighet, % 68 84 91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa 4 000
Asylutredning (överföring från moment 26.10.01) 1 660
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande 16 400
Förvarsenheten i Krämertsskog (överföring från moment 26.40.21) 2 808
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 2 000
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -1 000
Reservkapacitet för den statliga förläggningen -2 608
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.22) -4 000
Tilläggsanslag för förläggningen i Joutseno 286
Tryggande av flexibiliteten i fråga om beslut om asyl -37 392
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -345
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -53
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -456
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -247
Temporär sänkning av StPL-avgiften -169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -17
Sammanlagt -19 378

2017 budget 59 777 000
2016 II tilläggsb. 4 631 000
2016 budget 79 155 000
2015 bokslut 29 904 000

(20.) Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget 876 000
2015 bokslut 548 240

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 225 244 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Mottagningstjänster för interna förflyttningar av asylsökande inom EU ordnas i enlighet med mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas i enlighet med 12 § i mottagningslagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Behovet av tilläggsanslag för produktion av lagstadgade mottagningstjänster har föranletts av den oförutsebara och rekordartade ökningen av antalet asylsökande, som lett till en höjd kostnadsnivå. Beslut om att dra in förläggningar och minska antalet inkvarteringsplatser fattas på så sätt att verksamheten anpassas till antalet asylsökande, dock så att kapaciteten motsvarar inkvarteringsbehovet. Målet är en beläggningsgrad på 90 procent vid användningen av förläggningarnas inkvarteringsplatser. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster eftersträvas kostnadseffektivitet bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn. Uppsägningen av avtal syns i form av en avsevärd minskning av kostnaderna först i början av 2017, när uppsägningstiderna, som normalt är sex månader, löper ut.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommunernas, samkommunernas, organisationernas och sammanslutningarnas kostnader för mottagande 169 933 000
Övriga utgifter för förläggningarna 52 211 000
— köp av tjänster 13 920 000
— hälso- och sjukvård 37 165 000
— övriga utgifter 1 126 000
Kostnader för mottagande sammanlagt 222 144 000
Övriga utgifter för inresa 2 200 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 900 000
Sammanlagt 225 244 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökande som inkvarteras i förläggningar 124 200
Förvarsenheten i Krämertsskog (överföring till moment 26.40.01) -2 808
Utgifter för köpta tjänster för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.22) -1 800
Ökningen av antalet asylsökande -184 675
Sammanlagt -65 083

2017 budget 225 244 000
2016 II tilläggsb. 130 442 000
2016 budget 290 327 000
2015 bokslut 124 910 232

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för frivillig återresa

2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I 147 a § i utlänningslagen föreskrivs det om frivillig återresa. En tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som enligt lagen om hemkommun inte har någon hemort i Finland samt till en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan till stöd för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land där personens inresa är garanterad. En person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel kan också vara medborgare i Europeiska unionen eller jämställd med en sådan.

Den frivilliga återresan arrangeras som köpt tjänst.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Resebidrag och andra bidrag 4 000
Köpta tjänster 1 800
Sammanlagt 5 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.01) 4 000
Utgifter för köpta tjänster för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.21) 1 800
Sammanlagt 5 800

2017 budget 5 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand, om personen är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn som saknar vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagit i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning  
— Full mottagningspenning 24 600 000
— Mottagningspenning 3 600 000
— Mottagningspenning för barn 7 200 000
Kompletterande mottagningspenning 1 229 000
Brukspenning 337 000
Utkomststöd 34 000
Sammanlagt 37 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av antalet asylsökande -52 918
Sammanlagt -52 918

2017 budget 37 000 000
2016 budget 89 918 000
2015 bokslut 28 023 690