Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
              01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
              (20.) Samhällsorientering för återflyttare
              21. Mottagande av flyktingar och asylsökande
              22. Frivillig återresa
              63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 59 777 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till köp av sådana hjälptjänster för offren för människohandel som avses i 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

2) för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Beslut55 370132 250140 500
Insatser   
Omkostnader (1 000 €)   
Migrationsverket19 39766 88549 237
Statliga förläggningar8 90012 2709 073
Årsverken448950832
Migrationsverket334830690
Statliga förläggningar114120142
Effektivitet   
Verksamhetens resultat   
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.)166159203
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)393300300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)688491
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2015—2017

 2015
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden2016
budget
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden2017
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
       
Invandring sammanlagt22 87622 32839 50037 50084 50087 500
— uppehållstillstånd för arbetstagare6 3286 3466 0006 0006 0006 000
— uppehållstillstånd för studerande6 2976 3766 0006 0006 0006 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)10 2519 60627 50025 50022 50025 500
Förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta tillstånd)----50 00050 000
Avlägsnande ur landet10 2126 75210 50014 50010 50010 500
Internationellt skydd sammanlagt42 23915 07735 00065 75030 00030 000
— asylansökningar 32 4767 48010 00045 00010 00010 000
— kvotflyktingar1 0501 050750750750750
— resedokument5 8505 85015 00015 00010 00010 000
Medborgarskap sammanlagt 12 94611 21312 50014 50012 50012 500
— medborgarskapsansökningar11 0419 24511 00013 00011 00011 000
Sammanlagt88 27355 37097 500132 250137 500140 500

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Migration   
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut)1026565
— uppehållstillstånd för studerande193030
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande   
— asyl11716090
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid   
— medborgarskapsansökningar297238238
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)62,7120100
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Årsverken334830690
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)7,18,08,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,53,513,52

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Årsverken114120142
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)8,48,08,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)-3,703,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter40 53086 85574 277
Bruttoinkomster1)8 6817 70014 500
Nettoutgifter31 84979 15559 777
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 494  
— överförts till följande år1 549  

1) Ökningen av Migrationsverkets inkomster från avgifter beror huvudsakligen på handläggningsavgifter för tillstånd för utlänningar som överförs från polisen. Från handläggningsavgifter för ansökningar om familjeåterförening för personer som får internationellt skydd inflyter en ökning på ca 1 miljon euro. Med de ökade avgiftsintäkterna täcks kostnaderna för de fortsatta tillstånd som överförts från polisen samt kostnaderna för handläggning av dessa personers ansökningar om familjeåterförening.

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 4857 00014 000
Intäkter sammanlagt7 4857 00014 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 6533 9697 322
— andel av samkostnaderna6 4054 3798 078
Kostnader sammanlagt11 0588 34815 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 573-1 348-1 400
Kostnadsmotsvarighet, %688491

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa4 000
Asylutredning (överföring från moment 26.10.01)1 660
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande16 400
Förvarsenheten i Krämertsskog (överföring från moment 26.40.21)2 808
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)2 000
Projektet för vidareutveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) (UMA4) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-1 000
Reservkapacitet för den statliga förläggningen-2 608
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.22)-4 000
Tilläggsanslag för förläggningen i Joutseno286
Tryggande av flexibiliteten i fråga om beslut om asyl-37 392
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-9
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-345
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-53
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-456
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-247
Temporär sänkning av StPL-avgiften-169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-17
Sammanlagt-19 378

2017 budget59 777 000
2016 II tilläggsb.4 631 000
2016 budget79 155 000
2015 bokslut29 904 000