Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 595 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av mars 2017.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m.
2017
    
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, fullmakt   
Förbindelser som ingåtts före 20171 954-1 954
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)   
Förbindelser som ingåtts före 20175 9781 0227 000
Utgifter sammanlagt7 9321 0228 954
Nödcentralsverket2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antal anmälningar, st., varav3 688 0003 750 0003 750 000
— antal nödsamtal, st.2 780 0002 750 0002 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st.1 733 0001 760 0001 760 000
Insatser   
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro56 69964 62959 527
Årsverken597613541
Funktionell effektivitet   
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)8 0008 2008 700
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst9,010,79,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst13,315,413,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)-3,4-
    
Mänskliga resurser   
Antal anställda615585541
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,253,283,32
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst18,61817

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter56 65455 44552 295
Bruttoinkomster2 8772 6502 700
Nettoutgifter53 77752 79549 595
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år13 526  
— överförts till följande år16 503  

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 7673 0002 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 0892 1101 301
— andel av samkostnaderna8518201 319
Kostnader sammanlagt1 9402 9302 620
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)8277080
Kostnadsmotsvarighet, %143102103

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 500
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)310
Tryggande av nödcentralsverksamheten2 000
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-372
Löneglidningsbesparing-69
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-242
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-58
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-473
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-271
Temporär sänkning av StPL-avgiften-365
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-3 200

2017 budget49 595 000
2016 II tilläggsb.-365 000
2016 budget52 795 000
2015 bokslut56 754 000