Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 914 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) och lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013). Utbildningen för brandbefäl flyttas från Yrkeshögskolan Savonia till Polisyrkeshögskolan, men Räddningsinstitutet har hand om undervisningen.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Antalet falska brandlarm (st.), högst 17 606 16 300 15 500
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst 16 20 20
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor även utomlands och beredskap att ta emot hjälp. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1) 99 673 99 000 98 500
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder) 9 642 9 500 9 500
— uppdrag på grund av markbränder 1 581 2 000 2 000
— kontroll- och säkringsuppgifter 28 798 28 000 27 500
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter) 21 094 21 100 21 000
— övriga uppdrag 38 558 38 400 38 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 59 50 50
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 86 50 50

1) Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så, att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. På så vis säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Räddningsväsendet 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktion      
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst 43 560 46 080 42 480
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst 171 172 164
Antal yh-examina, st. 44 30 30
Insatser      
Årsverken under moment 26.30.01, varav 112,7 108 108
— årsverken vid Räddningsinstitutet 108 108 108
— årsverken vid inrikesministeriet 1 - -
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket 3,7 - -
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro) 11 983 11 540 11 292
Funktionell effektivitet      
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken 944 980 938
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare 1 344 1 417 1 356
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst 28 143 25 622 27 195
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 156 142 151
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4) 3,28 3,0 3,0
Antal sökande/nybörjarplatser 5,48 5,0 4,9
Mänskliga resurser      
Antal anställda vid Räddningsinstitutet 108 108 108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,2 3,2 3,25
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 8,5 6,5 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 18 362 16 259 15 852
Räddningsväsendets bruttoinkomster 4 139 4 126 2 938
Nettoutgifter 14 223 12 133 12 914
— Räddningsinstitutet 11 437 10 882 10 469
— Befälsutbildningen för räddningsväsendet - - 1 202
— Inrikesministeriet 2 1891) 801 793
— Internationell räddningstjänst 597 450 450
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 137    
— överförts till följande år 1 512    

1) Utfallet för 2015 innehåller 0,8 miljoner euro i anslag som överförts till andra räkenskapsverk.

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 286 1 400 1 435
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 440 444 465
— andel av samkostnaderna 663 831 835
Kostnader sammanlagt 1 103 1 275 1 300
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 183 125 135
Kostnadsmotsvarighet, % 117 110 110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av befälsutbildningen för yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendet till Polisyrkeshögskolans ansvar (överföring från moment 29.40.55) 1 202
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -55
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -7
Löneglidningsbesparing -20
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -83
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -39
Temporär sänkning av StPL-avgiften -54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Sammanlagt 781

2017 budget 12 914 000
2016 II tilläggsb. -61 000
2016 budget 12 133 000
2015 bokslut 13 598 000