Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 914 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) och lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013). Utbildningen för brandbefäl flyttas från Yrkeshögskolan Savonia till Polisyrkeshögskolan, men Räddningsinstitutet har hand om undervisningen.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antalet falska brandlarm (st.), högst17 60616 30015 500
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst162020
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor även utomlands och beredskap att ta emot hjälp. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1)99 67399 00098 500
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder)9 6429 5009 500
— uppdrag på grund av markbränder1 5812 0002 000
— kontroll- och säkringsuppgifter28 79828 00027 500
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)21 09421 10021 000
— övriga uppdrag38 55838 40038 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 595050
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 865050

1) Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så, att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. På så vis säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Räddningsväsendet2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Produktion   
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst43 56046 08042 480
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst171172164
Antal yh-examina, st. 443030
Insatser   
Årsverken under moment 26.30.01, varav112,7108108
— årsverken vid Räddningsinstitutet108108108
— årsverken vid inrikesministeriet1--
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket3,7--
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)11 98311 54011 292
Funktionell effektivitet   
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken944980938
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare1 3441 4171 356
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst28 14325 62227 195
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst156142151
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)3,283,03,0
Antal sökande/nybörjarplatser5,485,04,9
Mänskliga resurser   
Antal anställda vid Räddningsinstitutet108108108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,23,23,25
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst8,56,56,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter18 36216 25915 852
Räddningsväsendets bruttoinkomster4 1394 1262 938
Nettoutgifter14 22312 13312 914
— Räddningsinstitutet11 43710 88210 469
— Befälsutbildningen för räddningsväsendet--1 202
— Inrikesministeriet2 1891)801793
— Internationell räddningstjänst597450450
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 137  
— överförts till följande år1 512  

1) Utfallet för 2015 innehåller 0,8 miljoner euro i anslag som överförts till andra räkenskapsverk.

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 2861 4001 435
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader440444465
— andel av samkostnaderna663831835
Kostnader sammanlagt1 1031 2751 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)183125135
Kostnadsmotsvarighet, %117110110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring av befälsutbildningen för yrkeshögskoleexamen för räddningsväsendet till Polisyrkeshögskolans ansvar (överföring från moment 29.40.55)1 202
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-55
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-7
Löneglidningsbesparing-20
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-83
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-39
Temporär sänkning av StPL-avgiften-54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt781

2017 budget12 914 000
2016 II tilläggsb.-61 000
2016 budget12 133 000
2015 bokslut13 598 000