Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) för anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier

5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av utrustning och reservdelar till dem

6) till ombyggnad av engångsnatur av luft- och bevakningsfarkoster

7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 Sammanlagt
fr.o.m. 2017
         
Modifiering och G-underhåll av Super Puma        
Förbindelser som ingåtts före år 2017 7 000 6 700 4 500 18 200
Utgifter sammanlagt 7 000 6 700 4 500 18 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -6 560
Sammanlagt -6 560

2017 budget 9 400 000
2016 budget 15 960 000
2015 bokslut 30 387 000